Διεθνή

EIOPA: Σε διαβούλευση το σχέδιο τεχνικών συμβουλών για την IDD

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε στις 4 Ιουλίου έγγραφο διαβούλευσης για τα σχέδια τεχνικών συμβουλών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις πιθανές κατ ‘εξουσιοδότηση πράξεις που αφορούν την οδηγία IDD, για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Αυτή η δημόσια διαβούλευση ακολουθεί το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή τεχνικών συμβουλών, της 24ης Φεβρουαρίου 2016.

Το σχέδιο τεχνικών συμβουλών της EIOPA επιδιώκει τρεις στόχους υψηλού επιπέδου:

  • Κατ ‘αρχάς, να διασφαλίσει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος, τα ασφαλιστικά προϊόντα θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών και, ως εκ τούτου, στην πρόληψη ή τον μετριασμό της εσφαλμένης πώλησης.
  • Δεύτερον, να διασφαλιστεί ότι οι διάφορες πληρωμές τρίτων, όπως οι προμήθειες, δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών προς τον πελάτη.
  • Τρίτον, να εξασφαλιστεί ότι οι ασφαλιστές και οι διαμεσολαβητές πωλούν σε μεμονωμένους πελάτες, τα προϊόντα που είναι κατάλληλα (για συμβουλευτικές πωλήσεις) ή ενδεδειγμένα (για μη συμβουλευτικές πωλήσεις).

Ο κ. Gabriel Bernardino, πρόεδρος της EIOPA, δήλωσε: «Η οδηγία για την διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στην Ευρώπη Το έργο αυτό συμβαδίζει με το γεγονός ότι η EIOPA τοποθετεί την προστασία των καταναλωτών στο επίκεντρο των στρατηγικών της στόχων. Τώρα είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι νέες απαιτήσεις που διέπουν την IDD, για να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, να επιτύχουν ένα κοινό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η EIOPA επιδιώκει ενεργά μια συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με το πώς μπορεί καλύτερα να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι».

Στο έγγραφο διαβούλευσης, η EIOPA καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλιά τους επί των προτάσεών της όσον αφορά τους ακόλουθους τομείς:

  • Η εποπτεία των προϊόντων και οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης απαιτούν από τους δημιουργούς όλων των ασφαλιστικών προϊόντων την καθιέρωση διαδικασιών για την εσωτερική έγκριση του κάθε ασφαλιστικού προϊόντος πριν αυτό διανεμηθεί στους πελάτες. Η εργασία αυτή βασίζεται στις προπαρασκευαστικές κατευθυντήριες γραμμές της EIOPA για την Εποπτείας & τη Διακυβέρνηση των  προϊόντων.
  • Οργανωτικές ρυθμίσεις για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν μεταξύ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των πελατών τους (π.χ. ακατάλληλα κίνητρα πωλήσεων) κατά τη διάρκεια της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων που βασίζονται σε επενδυτικά προϊόντα (IBIPs).
  • Καθορισμός των συνθηκών υπό τις οποίες, τα κίνητρα, δηλαδή, οι πληρωμές τρίτων, όπως οι προμήθειες που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε σχέση με τη διάθεση των IBIPs, θα έχουν καταστροφικές συνέπειες στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον πελάτη. Για παράδειγμα, η EIOPA έχει προτείνει έναν κατάλογο των κινήτρων που θεωρούνται ότι πιθανώς θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών προς τον πελάτη.
  • Προσδιορισμός των πληροφοριών που οι διανομείς θα πρέπει να λαμβάνουν από τους πελάτες τους, ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την καταλληλότητα ή την ορθότητα των IBIPs για τον πελάτη και, συνακόλουθα, να υποβάλουν την έκθεσή τους σχετικά με την υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη.

Η EIOPA προτίθεται να υποβάλει τις τεχνικές συμβουλές της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2017. Η περίοδος διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί στις 3 Οκτωβρίου 2016. Σχόλια που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας ή δεν έχουν υποβληθεί στο παρεχόμενο πρότυπο δεν θα τύχουν επεξεργασίας.

Μπορείτε να δείτε εδώ το Έγγραφο Διαβούλευσης και το σχετικό πρότυπο για τα σχόλια.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας