ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων

454

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Θεμελιωδών Αρχών Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Τεχνικής πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και Πέμπτη, 14 και 16 Ιουνίου 2022, 16:00 – 19:20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων

Περιγραφή και Θεματολογία

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, προσφέρει άριστη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στο φάσμα των ναυτασφαλίσεων, με επίκεντρο του ενδιαφέροντός του τις Ασφαλίσεις Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, που αποτελούν αξιοπρόσεχτη περιοχή ισχυρής ανάπτυξης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχουν ως εξής:

 • Ιστορία της Ναυτικής Ασφάλισης
 • Νόμος Ναυτικής Ασφάλισης, Marine Insurance Act 1906
 • Βασικές Έννοιες, Αρχές Αγγλικού Νόμου περί Θαλάσσιας Ασφάλισης
 • Νόμος Ναυτικής Ασφάλισης 2015, Αλλαγές του Μ.Ι.Α., ισχύουσες από τον Αύγουστο 2016
 • Ασφαλιστήριο Θαλάσσης (Mar Form)
 • Ναυτικό Ατύχημα
 • Καθορισμός Ασφαλιζόμενης Αξίας
 • Ναυτιλιακή Ορολογία και Τύποι Πλοίων
 • Τύποι Ασφαλιστικών Απαιτήσεων
 • Ρήτρες Ασφάλισης Πλοίων (Institute Clauses)
 • Βασικές Έννοιες Γενικής Αβαρίας (General Average)
 • Μερική Αβαρία (Particular Average)
 • Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Ρήτρας Institute Time Clauses Hulls CL.280 (ITCH CL.280)
 • Ανάλυση Λοιπών Όρων της Ρήτρας Institute Time Clauses Hulls CL.280
 • Διαφορές Ρητρών ITCH 1983 – ITCH 1995
 • Επιθαλάσσια Αρωγή, Διάσωση (Salvage)
 • Underwriting Ασφάλισης Πλοίων, Risk Assessment Procedures
 • Υπόδειγμα, Ανάλυση Αίτησης Ασφάλισης Πλοίου
 • Υπόδειγμα, Ανάλυση Ασφαλιστηρίου Hull & Machinery Risks
 • Αμοιβαίοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Mutual Insurance Associations), P&I Clubs
 • Υπόδειγμα, Ανάλυση Ασφαλιστηρίου Protection και Indemnity Risks
 • Διαδικασία Δήλωσης & Είσπραξης Απαιτήσεων και Ζημιών
 • Ανάλυση Απαιτήσεων (claims) Πλοίων, Συμπεράσματα (βάσει διεθνών στατιστικών)
 • Ενέργειες Πρόληψης Ζημιών Πλοίων (Loss Prevention Tips)
 • Ελληνική Ναυτιλία & Δύναμη Ελληνόκτητου Στόλου 2018, Ασφαλιστική Ύλη
 • Ανάλυση Περιπτώσεων (Case Studies)
 • Πληρώματα Πλοίων 
 • Συζήτηση και παροχή διευκρινίσεων

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική, η νομοθεσία και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των ευκαιριών πωλήσεών τους.

Σε ποιους απευθύνεται

α. Διοικητικά στελέχη των τομέων Γενικών Ασφαλίσεων, τόσο των Ασφαλιστικών Εταιρειών, όσο και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν καλή τεχνογνωσία ναυτασφαλίσεων και, ειδικότερα, ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, ώστε να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξής τους.

β. Διοικητικά στελέχη των τομέων ναυτικών ασφαλίσεων, πλοίων και πληρωμάτων πλοίων, σκαφών αναψυχής και μεταφορών που επιθυμούν να εξειδικευτούν περαιτέρω στις Ασφαλίσεις Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, ώστε να εμπλουτίσουν τις παραστάσεις τους και να ενισχύσουν ακόμη πιο πολύ την ανταγωνιστικότητά τους.

γ. Στελέχη Αξιολόγησης Κινδύνων και Αποζημιώσεων, P & C Underwriters, Claims Managers και Adjusters, αλλά και στελέχη εκδόσεων συμβολαίων, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους επί του θέματος ή να εξειδικευθούν σε αυτό, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους, αλλά και των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξής τους.    

δ. Στελέχη Operations, Πωλήσεων, Marketing, Product Development, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Μεγάλων Πελατών, Νομικών Διευθύνσεων, Αναλογιστικών Τομέων, Εκπαίδευσης και Εξυπηρέτησης Πελατών που σχεδιάζουν, προωθούν, υποστηρίζουν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, έχουν ενδιαφέρον στις Ασφαλίσεις Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων.

ε. Στελέχη Γραφείων Νηογνωμόνων, Πραγματογνωμόνων και Επιθεώρησης πλοίων που το εύρος των εργασιών τους εκτείνεται στα θεματικά αντικείμενα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.  

στ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που σχεδιάζουν την είσοδό τους ή την επέκτασή τους στην αγορά των ναυτικών ασφαλίσεων, προς όφελος της περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών τους, με «όχημα» την ισχυροποίηση της τεχνογνωσίας τους και την εξειδίκευσή τους σε αυτό το πεδίο ενδιαφέροντος.

ζ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα, ναυτιλιακά θέματα και απορρέοντα θέματα χρηματοδοτήσεων.

η. Αρμόδια Στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων που έχουν εργασιακό ενδιαφέρον στις Ασφαλίσεις Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, καθώς και θαλασσίων μεταφορών.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

 • Να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο των Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, νομοθετικό, κανονιστικό, τεχνικό και επιχειρηματικό, αλλά και τις διαστάσεις ισχυρής ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών, εντός του πλαισίου αυτού.
 • Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό να αντιληφθεί τα εμφανιζόμενα ασφαλιστικά αντικείμενα στο σύνολό τους.
 • Να αναπτύξει όλα τα στοιχεία ασφαλιστικής τεχνικής που ακολουθούνται στις Ασφαλίσεις Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, λαμβανομένων υπ’ όψη των προβλέψεων της νομοθεσίας και των ενδιαφερόντων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
 • Να αναλύσει και να εξηγήσει το νομοθετικό πλαίσιο και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, από την τεχνική σύναψης της Ασφάλισης και έκδοσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου έως και την εξαγγελία της ζημίας, του υπολογισμού της και της προτεινόμενης αποζημιωτικής πολιτικής.
 • Να συμβάλει στην περαιτέρω πρόσκτηση εργασιών Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων κατ’ αντιστοιχία του σημαντικού ρόλου της Χώρας μας ως κέντρου ναυτιλίας και εφοπλισμού.
 • Να παρουσιάσει σπουδαίες περιπτώσεις (case studies) Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων προς την κατεύθυνση ουσιαστικής ισχυροποίησης και εμπέδωσης των γνώσεων και των εμπειριών του εκπαιδευτικού κοινού.
 • Να συμβάλει στην κατανόηση του μεγάλου εύρους της αγοράς Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων και να περιγράψει, εμπεριστατωμένα, τεκμηριωμένα και δια της κατάλληλης επιχειρηματολογίας, τις σημαντικές ευκαιρίες πωλήσεων που παρουσιάζει.

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Αγγελική Μαραγκάκη, Senior Account Executive Πολυεθνικών Πελατών της AON Greece, Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κα Μαραγκάκη διαθέτει υψηλή εξειδίκευση και πλουσιότατη εμπειρία Ασφαλίσεων Θαλασσίων Μεταφορών, Σκαφών Αναψυχής, Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, αφού κατά την πολυετή σταδιοδρομία της, κατείχε διευθυντικές θέσεις επί των ως άνω τομέων ενδιαφέροντος του Marine Insurance. Ειδικότερα, η κα Μαραγκάκη διετέλεσε Υποδιευθύντρια Μεταφορών, Σκαφών Αναψυχής, Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων του Ομίλου INTERAMERICAN, Τομεάρχης Ανάληψης Κινδύνων και Ζημιών Μεταφορών, Σκαφών Αναψυχής, Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων του Ομίλου GROUPAMA Phoenix και Τμηματάρχης Ανάληψης Κινδύνων και Ζημιών MARINΕ του ίδιου Ομίλου. Προηγουμένως, διετέλεσε Assistant Manager του Χημικού Τμήματος της G.A.F. Hellas. Η κα Μαραγκάκη έχει διατελέσει Μέλος των Υποεπιτροπών Μεταφορών και Σκαφών Αναψυχής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, διδάσκει επί σειρά ετών τα θεματικά αντικείμενα των Ασφαλίσεων Μεταφορών, Σκαφών Αναψυχής, Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, ενώ συμμετέχει σε αντίστοιχα θεματικά Συνέδρια και Προγράμματα Μετεκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022.

Περισσότερα για το σεμινάριο εδώ.

Αίτηση Συμμετοχής


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΗ Interamerican για την Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας
Επόμενο άρθροΑσφάλιση κινδύνου από την κλιματική αλλαγή: Κουφού καμπάνα κι αν βαρείς…