Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, Τρίτη και Πέμπτη, 10 και 12 Οκτωβρίου 2023, 16:00 – 19:20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι υγειονομικές επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.

Περιγραφή και Θεματολογία

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών

Η ασφάλιση των καταστροφικών κινδύνων από φυσικά και καιρικά φαινόμενα αντιμετωπίζεται συνήθως ως μία κάλυψη, απλώς συμπληρωματική της πυρκαγιάς. Όμως, ολόκληρος ο πλανήτης, πλέον και η Χώρα μας, πλήττονται όλο και συχνότερα, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, από ισχυρά και επώδυνα φαινόμενα, όπως σεισμοί, πλημμύρες και κατολισθήσεις, χαλαζοπτώσεις, ραγδαίες βροχοπτώσεις και δασικές πυρκαγιές, που συνδέονται με μια γενικότερη αλλαγή στο κλίμα, αλλά και στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε την πολιτική θεώρησης και ασφάλισης των καταστροφικών γεγονότων, προερχομένων από φυσικά φαινόμενα.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, είναι προφανώς επίκαιρο, ευνόητα ενδιαφέρει όλους τους παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς μας και προσφέρει πλήρη τεχνογνωσία προστασίας του κοινωνικού συνόλου από κινδύνους και καταστροφές που προκαλούν μεγάλα ή ακόμα και συνήθη φυσικά και καιρικά φαινόμενα.  

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

α. Μεγέθη, Εξελίξεις και Τάσεις στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών

 • Συχνότητα Επέλευσης Κινδύνων
 • Προκαλούμενο Κόστος και Ζημίες
 • Αποζημιώσεις και Οφέλη εκ της Ασφάλισης
 • Ασφάλιστρα
 • Λοιποί Δείκτες

β. Ο Αντίκτυπος της Κλιματικής Κρίσης και των Επισυρόμενων Φυσικών Καταστροφών στην Κοινωνία και την Οικονομία, η Ασφαλιστική Προσέγγιση των Λύσεων

γ. Κλασική Μορφή Καλύψεων και Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων κατά Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών

 • Δομή και Λειτουργία Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
 • Τυπικό Περιεχόμενο, Προβλέψεις και Γενική Περιγραφή Καλύψεων

δ. Ασφαλιστικές Καλύψεις και Ανάλυση Όρων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

 • Εύρος και Περιορισμοί Ασφαλιστικών Καλύψεων
 • Θεμελιώδεις Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
 • Προστιθέμενοι και Ειδικοί Όροι
 • Εξαιρέσεις και Επεξηγήσεις Εξαιρέσεων
 • Επεκτάσεις, Αλλαγές και Επαναφορές Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

ε. Αξιολόγηση Κινδύνων και Underwriting

 • Ασφαλιστική Τεχνική
 • Αποδεκτοί Κίνδυνοι
 • Απορριπτόμενοι Κίνδυνοι
 • Διαπραγματευόμενοι Κίνδυνοι
 • Τεχνική Τιμολόγησης Αναλαμβανομένων Κινδύνων

στ. Πλαίσιο Αποζημιωτικής Πολιτικής

 • Εκτίμηση Ζημίας
 • Διαδικασία Καταβολής Αποζημιώσεων
 • Τεκμηρίωση Καταβαλλόμενης Αποζημίωσης

ζ. Πηγές Απαιτήσεων

η. Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών

θ. Προτάσεις Ασφαλιστικής Πολιτικής

ι. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που το εργασιακό ενδιαφέρον τους αναπτύσσεται στους Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, ιδίως στο φάσμα εργασιών των Κλάδων Πυρός και Ευθύνης.
 • Ομοίως, Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που τα εργασιακά καθήκοντά τους αφορούν σε θέματα Αξιολόγησης Κινδύνων, Τιμολόγησης Αναλαμβανομένων Κινδύνων και Διαχείρισης Αποζημιώσεων.
 • Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές και Διακανονιστές Ζημιών, Risk Managers, Στελέχη Αντασφαλίσεων και Νομικών Υπηρεσιών, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους ή να την εξειδικεύσουν επί του θέματος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την αποκομιζόμενη τεχνογνωσία, προς τον σκοπό  περαιτέρω βελτίωσης της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αγορά των ασφαλίσεων κινδύνων φυσικών καταστροφών, και να αξιοποιήσουν τις σημαντικές ευκαιρίες της, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας ανάπτυξης εργασιών.
 • Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

α. Την εμπεριστατωμένη γνωριμία του εκπαιδευτικού κοινού με τoυς πλέον ισχυρούς κινδύνους φυσικών καταστροφών, τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη ζωή και στην περιουσία, καθώς και τους παράγοντες που τους προκαλούν, ολοένα και πιο συχνά.

β. Την εξοικείωση του εκπαιδευτικού κοινού με τα κύρια προγράμματα Ασφάλισης Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών, τη δομή  και τις καλύψεις τους.

γ. Την παρουσίαση σύγχρονων κανόνων και τεχνικών αξιολόγησης κινδύνων καταστροφικών γεγονότων για ασφαλιστήρια διαφορετικών τύπων.

δ. Την ενδελεχή ενημέρωση του εκπαιδευτικού κοινού σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη σύνδεσή της με τα καταστροφικά γεγονότα.

ε. Την ανάπτυξη τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας παρουσίασης των ενδεδειγμένων Ασφαλιστικών Λύσεων σε Πελάτες υψηλού ενδιαφέροντος (Νομικά Πρόσωπα – Εταιρείες, Φυσικά Πρόσωπα- Ιδιώτες και Επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες μεγάλης και ευαίσθητης ακίνητης περιουσίας).

Εν τέλει,η κάλυψη καταστροφικών κινδύνων είναι απαραίτητο στοιχείο μιας πλήρους ασφάλισης και ως εκ τούτου αφορά όλους όσοι ασχολούνται με τις Γενικές Ασφαλίσεις. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο βοηθά πολύ στην κατανόηση της σημασίας και της σημαντικότητας της κάλυψης και της σωστής ανάπτυξή της, υπό το πρίσμα των εξελίξεων της κλιματικής αλλαγής και των ασφαλιστικών τεχνολογιών, που επιδρούν και επηρεάζουν όρους ασφάλισης, τιμολόγησης και καλύψεων. 

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίουείναι η κα Δώρα Αποστολοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας Μεσιτών Ασφαλίσεων Special Risk Solutions (SRS) S.A., Σύμβουλος Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, των Ασφαλιστικών Ομίλων ERGO & INTERAMERICAN), διαθέτουσα σημαντική εξειδίκευση Product Engineering επί των Ασφαλίσεων Πυρός (Επιχειρήσεων και Κατοικιών) και Αστικής Ευθύνης. Η κα Αποστολοπούλου είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2023.

Περισσότερα για το σεμινάριο εδώ.

Αίτηση Συμμετοχής

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας