ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Σύγχρονης Χρημ/κής Λογιστικής & Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Εργασιών

2278

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) πραγματοποιεί ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σύγχρονης Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Εργασιών, EIAS Certified Specialist in Insurance Financial Accounting, Audit and Control Management, σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00-19.20, από την Τρίτη, 14 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023.

Περιγραφή και Θεματολογία

ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Σύγχρονης Χρημ/κής Λογιστικής & Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Εργασιών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σύγχρονης Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Εργασιών, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται διεξοδικά, κατά τρόπο εύληπτο και συστηματικό, σημαντικά και εξειδικευμένα θέματα «ζέοντος» ενδιαφέροντος του ευρύτερου Οικονομικού Τομέως των ασφαλιστικών μας επιχειρήσεων και, βεβαίως, των οικονομικών στελεχών τους.

Ενώ το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ως εκ του τίτλου και του περιεχομένου του, φαίνεται ότι πρωτίστως ενδιαφέρει στελέχη των διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των επιχειρήσεων της αγοράς μας, στην πραγματικότητα το ενδιαφέρον του εκτείνεται στο σύνολο των στελεχών της αγοράς μας, αφού προσφέρει άριστες δυνατότητες αντίληψης του οικονομικού λογισμού των ασφαλιστικών συναλλαγών, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και υπέρ των προοπτικών περαιτέρω εξέλιξής τους.

Σε αυτήν την έννοια, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη των Λογιστηρίων των σύγχρονων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και όλων των Τομέων αυτών (ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των Τομέων Budgeting, Controlling, Προμηθειών, κ.ο.κ.), καθώς και σε στελέχη του Τομέως Εσωτερικού Ελέγχου, Internal Audit των επιχειρήσεων της αγοράς μας. Ταυτοχρόνως, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ενδιαφέρει στελέχη που εμμέσως σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, όπως, επί παραδείγματι, στελέχη του Αναλογιστικού Τομέως και των τομέων Compliance and Risk Management των ασφαλιστικών εταιρειών και των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διάρκειας σαράντα (40) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί τους αποφοίτους του στην έγκριτη και ευρείας αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in INSURANCE FINANCIAL ACCOUNTING, AUDIT AND CONTROL MANAGEMENT.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

α. Λογιστική Ασφαλιστικών Συναλλαγών

 • Πλαίσιο κατανόησης των Ασφαλιστικών Συναλλαγών
 • Ανάπτυξη Λογαριασμών Απεικόνισης των Ασφαλιστικών Συναλλαγών
 • Λογιστικό Περιβάλλον εγγραφών παραγωγής, προμηθειών, αντασφαλίσεων, αποζημιώσεων και ασφαλιστικών προβλέψεων
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

β. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Εξειδίκευσή τους στην Ασφαλιστική Επιχείρηση

 • Παρουσίαση των λογιστικών και πληροφοριακών Διεθνών (Προτύπων) Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Κανόνες αναγνώρισης και αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων

    (πάγια, επενδυτικά ακίνητα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ….)

 • Διάταξη υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων
 • Πρότυπα παροχής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Ανάλυση Κινδύνων

γ. Φορολογική Διοίκηση ασφαλιστικών επιχειρήσεων

 • Άμεσοι και έμμεσοι φόροι
 • Φορολογητέο αποτέλεσμα
 • Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

δ. Ελεγκτική Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

 • Έννοια, αντικείμενο και αρχές της Ελεγκτικής των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
 • Διάκριση Ελέγχων
 • Ελεγκτικές Διαδικασίες (έλεγχοι κύριων λογαριασμών, επενδύσεων και τεχνικών αποθεμάτων, …..)
 • Παράδειγμα Ελέγχου Εκκρεμών Ζημιών

ε. Ειδικά Θέματα

 • Κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης και επιδράσεις τους στη Λογιστική και την Ελεγκτική των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
 • Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων
 • Due diligence
 • Προετοιμασία συγχωνεύσεων και εξαγορών

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να αποκτήσουν συγκροτημένη αντίληψη του οικονομικού λογισμού των ασφαλιστικών συναλλαγών, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους, αλλά και προς τον σκοπό διεύρυνσης των προοπτικών εργασιακής εξέλιξής τους.

β) Ειδικότερα, στελέχη του Οικονομικού Τομέως των Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί θεμάτων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Εργασιών και να εξειδικευθούν ακόμη πιο πολύ στις διαστάσεις οικονομικής διοίκησης της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης. 

γ) Στελέχη Αναλογιστικών Τομέων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Τομέων Risk Management και Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, καθώς η άσκηση των πρώτιστων καθηκόντων τους ενισχύεται από την τεχνογνωσία που παρέχει το Εκπαιδευτικό αυτό Πρόγραμμα.

δ) Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, Επικεφαλής πρακτορειακών και μεσιτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς το έργο διοίκησης των επιχειρήσεών τους ενισχύεται, ομοίως, από την τεχνογνωσία που παρέχει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

ε) Λογιστές και Οικονομικούς Ελεγκτές, ενδιαφερομένους να εξειδικευθούν στο οικονομικό περιβάλλον της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνεται ιδιαιτέρως στα προαναφερόμενα Στελέχη και Επαγγελματίες ως πολύ ισχυροποιητικός παράγοντας των προοπτικών εξέλιξής τους, ενώ προτείνεται πολύ σε Στελέχη των Οικονομικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου όλων των «μορφών» ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ως σημαντικός παράγοντας περαιτέρω εξειδίκευσης και επαύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους στο σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων της εργασίας τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Η απόκτηση άρτιας και χρηστικής τεχνογνωσίας άσκησης λογιστικής και ελεγκτικής διοίκησης, στο περιβάλλον της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης.
 • Η μεθοδική συγκρότηση κατάλληλου πλαισίου λογιστικής και ελεγκτικής διοίκησης της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης, προς τον σκοπό της άψογης ανταπόκρισής της στις ισχύουσες και προβλεπόμενες εποπτικές επιταγές και θεσμικές υποχρεώσεις.
 • Η απόκτηση εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας από τα αρμόδια στελέχη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προκειμένου να φέρουν σε αίσιο πέρας το προαναφερόμενο απαιτητικό έργο θεσμικής εναρμόνισης.
 • Η αντίληψη και η εμπέδωση του συνολικού πεδίου άσκησης ασφαλιστικών συναλλαγών και των κατάλληλων τεχνικών εγγραφής τους.
 • Η ανάλυση και κατηγοριοποίηση των ασφαλιστικών συναλλαγών και η λογιστική απεικόνισή τους.
 • Η κατάρτιση, η σύνταξη και η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης.
 • Η εμπέδωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε περιβάλλον εξειδίκευσής τους στη σύγχρονη ασφαλιστική επιχείρηση.
 • Η ανάπτυξη των κύριων διαστάσεων του φορολογικού περιβάλλοντος της ασφαλιστικής επιχείρησης και η φοροτεχνική διαχείρισή του.
 • Η κατανόηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης που επιδρούν στη διαμόρφωση του πλαισίου άσκησης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Ο κ. Αναστάσιος Μπέγιογλου, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος, Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδικευμένες σπουδές Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης και μεταπτυχιακές σπουδές Ελεγκτικής και Λογιστικής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος και στο αντίστοιχο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Αγγλίας. Ο κος Μπέγιογλου, διαθέτει υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, Ελεγκτικής και Συμβουλευτικής ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Κατάρτισης Κανονισμών Εσωτερικού Ελέγχου και ειδικών Διαχειριστικών Ελέγχων, ενώ διδάσκει εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα Λογιστικής  και Ελεγκτικής ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος.

Ο κ. Ευάγγελος Σώρας, πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής και πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτεχνικός, εισηγητής σε Α.Ε.Ι. και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Phil) του Παντείου Πανεπιστημίου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος M.B.A. με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Τραπεζική του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο κ. Σώρας έχει πολυετή εμπειρία ως διευθυντικό στέλεχος ελληνικών και πολυεθνικών Τραπεζών και Ελεγκτικών Εταιρειών, ενώ διαθέτει υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων λογιστικής, χρηματοοικονομικής, ελεγκτικής, φορολογικής πολιτικής, εταιρικής διακυβέρνησης, τραπεζικής πίστης, διαχείρισης χρέους και θεμάτων ESG.

O κ. Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών. Είναι Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις ενότητες Λογιστικής και Φοροτεχνικής του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροAllianz Ευρωπαϊκή Πίστη: Ταξίδεψε σε Ισλανδία και Μαρόκο
Επόμενο άρθροΕΕΑΕ: Δανειακές Συμβάσεις Αυτοκινήτων και Ασφάλιση