Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης και Αξιολόγησης Κινδύνων Ευθύνης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) πραγματοποιεί ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης και Αξιολόγησης Κινδύνων Ευθύνης, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIABILITY INSURANCE AND RISK UNDERWRITING, σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00-19.20, από την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2023.

Περιγραφή και Θεματολογία

αστική ευθύνη

H Αστική Ευθύνη αποτελεί εξαιρετικά ανερχόμενο τομέα άσκησης ασφαλιστικής δραστηριότητας, τόσο στη Χώρα μας όσο και διεθνώς. Στην πραγματικότητα ευρίσκεται παντού ή σχεδόν παντού, αφού προηγούμενες και νέες παρεμβάσεις στο νομοθετικό μας πλαίσιο την καθιστούν λίαν σκόπιμη, έως και επιβεβλημένη ή υποχρεωτική. Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές υπέχουν υποχρέωση επαγγελματικής αστικής ευθύνης τους. Ομοίως, οι Γιατροί και οι Φαρμακοποιοί ενδείκνυται να ασφαλίσουν την αστική τους ευθύνη. Οι Αρχιτέκτονες, οι Μηχανικοί και οι Εργολήπτες ενδείκνυται επίσης να ασφαλίσουν την αστική τους ευθύνη και μάλιστα κατά τρόπο πολύπλευρο και πολυσχιδή. Οι Ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων, ακόμη και οι Λογιστές και οι Φοροτέχνες, τα ανώτερα και τα ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων προέχει να ασφαλίσουν σημαντικές διαστάσεις της αστικής τους ευθύνης. Αλλά και Νοσοκομεία ή Κλινικές, Εκπαιδευτήρια και Γυμναστήρια καλούνται να ασφαλίσουν την αστική τους ευθύνη, όπως και κάθε επιχείρηση ή οργανισμός. Οι προαναφερόμενες είναι μερικές μόνο από τις πάμπολλες επαγγελματικές ιδιότητες ή επιχειρήσεις και οργανισμούς που καλούνται να προσέξουν πολύ την αστική τους ευθύνη και να την ασφαλίσουν.

Οι νομοθετικές εξελίξεις και οι προαναφερόμενες τάσεις αναδεικνύουν την αστική ευθύνη σε πρώτιστο μέλημα πλείστων όσων φυσικών και νομικών προσώπων, ιδιωτών και επιχειρήσεων ή οργανισμών, ενώ την κατατάσσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και βεβαίως των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Η Αστική Ευθύνη και οι εφαρμογές της, η έννοιά τους, το περιεχόμενό τους, η ακολουθητέα ασφαλιστική τεχνική και η τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία ανάπτυξης των εργασιών τους, χαρακτηρίζονται από πολύπλευρα έως και αρκετά περίπλοκα γνωρίσματα, αφού μάλιστα πολλές φορές συνδέονται με επιταγές του νομοθετικού πλαισίου ασφάλισης.

Το ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης και Αξιολόγησης Κινδύνων Ευθύνης, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIABILITY INSURANCE AND RISK UNDERWRITING, διάρκειας είκοσι τεσσάρων εκπαιδευτικών (24) ωρών, οδηγεί τους αποφοίτους του στην έγκριτη και ευρείας αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIABILITY INSURANCE AND RISK UNDERWRITING, ενώ προσφέρει συστηματική και απολύτως χρηστική τεχνογνωσία στο εκπαιδευτικό του κοινό και συμβάλλει στην κατανόηση και στις δυνατότητες επιχειρησιακής αξιοποίησης του συνολικού φάσματος ανάπτυξης εργασιών ασφαλίσεων αστικής ευθύνης.

Αυτό το επιδιώκει δια της διεξοδικής περιγραφής, αναλυτικής παρουσίασης και εύληπτης αναφοράς τόσο των γενικών, όσο και των ειδικότερων χαρακτηριστικών των εξής θεματικών ενοτήτων:

Α. Οργανωτικό και Νομοθετικό πλαίσιο Αστικής Ευθύνης

α.1 Η αγορά Αστικής Ευθύνης στην Ελλάδα και Διεθνώς: Μεγέθη, Τάσεις, Προοπτικές

α.2 Νομοθετικό Πλαίσιο Υποχρεώσεων Αστικής Ευθύνης: Οδηγίες και προσαρμογή στην Εθνική Νομοθεσία

α.3 Απορρέουσες Ευκαιρίες Ανάπτυξης Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης: Υποχρεώσεις Αστικής Ευθύνης Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Β. Τομείς και Κλάδοι Άσκησης Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης

β.1 Γενική Αστική Ευθύνη

β.2 Ευθύνη Εργοδότη

β.3 Επαγγελματική Ευθύνη

β.4 Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

β.5 Ασφάλιση Ηλεκτρονικών & Διαδικτυακών Κινδύνων

β.6 Αστική Ευθύνη Προϊόντος

β.7 Περιβαλλοντική Ευθύνη

β.8 Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης ειδικού ενδιαφέροντος

Γ. Παρουσίαση Καλύψεων και Πρωτοκόλλων Διαδικασιών

γ.1 Συνήθεις ή τιμολογημένες καλύψεις ασφαλιστικών προγραμμάτων αστικής ευθύνης 

γ.2 Μη τιμολογημένες και εξειδικευμένες καλύψεις ασφαλιστικών προγραμμάτων αστικής ευθύνης

γ.3 Αξιολόγηση κινδύνων αστικής ευθύνης και πρωτόκολλα ανάληψης, διαπραγμάτευσης ή απόρριψης ασφαλιστικών κινδύνων

γ.4 Εκτίμηση ζημίας και πλαίσιο αποζημιωτικής πολιτικής

γ.5 Διαδικασία έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης

γ.6 Επικαιροποίηση όρων ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης και πρόσθετες πράξεις

Δ. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών Αστικής Ευθύνης

δ.1 Οφέλη υπέρ των Πελατών

δ.2 Κίνητρα Αγοράς Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης

δ.3 Η Αστική Ευθύνη στη «γλώσσα» του καταναλωτικού κοινού

Αναλυτικότερα, στην Ενότητα Α. θα αναπτυχθούν τα εξής σημεία ενδιαφέροντος:

 • Νομικό Καθεστώς και Βάσεις της Αστικής Ευθύνης
 • Η Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το Νόμο
 • Γενικές Διατάξεις και Τρόπος Λειτουργίας Ασφαλιστηρίων Αστικής Ευθύνης
 • Ενεργοποίηση της Κάλυψης (Policy Trigger)

Στην Ενότητα Β. θα αναπτυχθούν τα εξής σημεία ενδιαφέροντος, ανά ασφαλιστική περιοχή Αστικής Ευθύνης:

 • Νομικό Πλαίσιο
 • Ορισμοί
 • Βασικές Καλύψεις, Επεκτάσεις κάλυψης, Εξαιρέσεις
 • Γιατί χρειάζονται την Κάλυψη τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
 • Στοιχεία Αξιολόγησης του Κινδύνου
 • Αποζημιωτική πολιτική και παραδείγματα, Case studies

Στην Ενότητα Γ. θα εξειδικευθούν τα ακολουθητέα πρωτόκολλα διαδικασιών αξιολόγησης κινδύνων αστικής ευθύνης, θα παρουσιασθούν εφαρμοσμένες τεχνικές αποδοχής, διαπραγμάτευσης ή απόρριψής τους, θα περιγραφούν οι διαδικασίες εκτίμησης ζημιών, ορισμού αποζημιωτικής πολιτικής, καθώς και έκδοσης και επικαιροποίησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αστικής ευθύνης, ενώ θα αναλυθούν οι αρχές και οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αλλά και των καλύψεών τους, συνήθων ή ειδικών.

Στην Ενότητα Δ. θα δοθεί έμφαση στην τεκμηρίωση της επιχειρηματολογίας σύνδεσης των Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης και των πλεονεκτημάτων τους με τα οφέλη που εγγυώνται υπέρ των πελατών και των συμφερόντων ή υποχρεώσεών τους.

Τα προαναφερόμενα θέματα αναπτύσσονται ενδελεχώς και αναλύονται στο πλαίσιο του μαθησιακού μοντέλου που ακολουθεί.

Μαθησιακό μοντέλο

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των παραμέτρων Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης και Αξιολόγησης Κινδύνων Ευθύνης, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο του εν λόγω τομέως ενδιαφέροντος.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ολοκληρωμένη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης ή να εξειδικευθούν σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς, του εν λόγω ασφαλιστικού πεδίου, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και της εξέλιξής τους εντός των εργοδοτικών επιχειρήσεών τους.  

β) Στελέχη των τομέων Γενικών Ασφαλίσεων, Περιουσίας και Ευθύνης, που διακρίνουν την έντονη αναπτυξιακή προοπτική των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης ως «μοχλού» ισχυρής ανάπτυξης εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, άρα ως «μοχλού» σταδιοδρομίας και ανέλιξής τους, με «εφαλτήριο» τη σύγχρονη τεχνογνωσία τους στο σύνολο των διαστάσεων των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης.  

γ) Στελέχη Operations, Αναλογιστικών Διευθύνσεων, Νομικών Υπηρεσιών, Διευθύνσεων Risk Management, Διευθύνσεων Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Marketing, Product Development και Εξυπηρέτησης Πελατών, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά, όπως αυτά συνδέονται με την εξειδίκευση της τεχνογνωσίας τους στα πεδία ενδιαφέροντος της Αστικής Ευθύνης.

δ) Έμπειρους ή ανερχόμενους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις προοπτικές εισόδου τους σε αποδοτικούς τομείς των Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης ή της περαιτέρω επέκτασης των εργασιών τους σε αυτούς, δια της απόκτησης συστηματικής τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους.

ε) Ειδικοί πραγματογνώμονες και Εκτιμητές Ζημιών, Underwriters και Claims Executives, Στελέχη Εκδόσεων Συμβολαίων Ευθύνης και Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων που ως εκ της θέσης τους εμπλέκονται συστηματικά σε θέματα Ασφαλίσεων Ευθύνης.

στ) Επαγγελματίες με δραστηριότητα σχετική με τις Ασφαλίσεις Ευθύνης, ενδεικτικά Τραπεζικά Στελέχη, Νομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, κ.ο.κ.

ζ)  Επαγγελματίες που υπέχουν υποχρεώσεων Αστικής Ευθύνης.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνεται ιδιαιτέρως στα προαναφερόμενα Στελέχη και Επαγγελματίες ως πολύ ισχυροποιητικός παράγοντας των προοπτικών εξέλιξής τους, ενώ προτείνεται πολύ σε Στελέχη των Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων και του Κλάδου Αστικής Ευθύνης, ειδικότερα, ως σημαντικός παράγοντας περαιτέρω εξειδίκευσης και επαύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους στο σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων της εργασίας τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Η εξειδίκευση επαγγελματιών της ασφαλιστικής αγοράς σε θέματα Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης.
 • Η εμβάθυνση στις έννοιες και αρχές που διέπουν τις Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης και στην αλληλεπίδραση που αυτές έχουν μεταξύ τους, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της ασφάλισης, όσο και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Κινδύνων και της Αποζημιωτικής Διαδικασίας.
 • Η αναγνώριση και η κατανόηση μεθόδων και πρακτικών ασφαλιστικής τεχνικής, καθώς και των λόγων που αυτές επιλέγονται και χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν την επαγγελματική καθημερινότητά του εκπαιδευτικού κοινού.
 • Ο εμπλουτισμός και η εξειδίκευση των γνώσεων και εμπειριών των σπουδαστών, δια μέσου της ανάλυσης πραγματικών παραδειγμάτων και επιλεγμένων case studies, στο πλαίσιο διάδρασης μεταξύ των Εισηγητών και των σπουδαστών του Προγράμματος.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν:

H κα Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών της Εταιρείας INTERASCO AΕΓΑ. H κα Αθανασίου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές Ασφαλιστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έχει εργαστεί σε Διευθυντικές θέσεις για τις Γενικές Ασφαλίσεις στις Εταιρίες Eurolife και Allianz. Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια ασφαλιστικού και διοικητικού περιεχομένου. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο. Είναι μέλος των Επιτροπών Περιουσίας και Αυτοκινήτου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, και στο παρελθόν και των Επιτροπών Αστικής Ευθύνης, Νομικής Προστασίας και  Εγγυήσεων.

Ο κ. Κώστας Βούλγαρης, Διευθυντής των Κλάδων Αστικής Ευθύνης και Χρηματικών Απωλειών της Εταιρείας AIG Hellas. Ο κος Βούλγαρης έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση μιας εκτεταμένης σειράς προϊοντικών «γραμμών», όπως αυτών της Επαγγελματικής Ευθύνης, της Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, της Προστασίας έναντι Ηλεκτρονικών Κινδύνων και της Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Ευθύνης. Είναι Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο κος Βούλγαρης είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί των θεματικών ενοτήτων Αστικής Ευθύνης του Εκπαιδευτικού Προγράμματός του.

Ο κ. Μιχάλης Ιωαννίδης, Διευθυντής των Γενικών Κλάδων Ασφάλισης της Εταιρείας PRIMARY LINK. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Εμπορική Διεύθυνση της Εταιρείας AIG Hellas, το έτος 2002, ενώ ακολούθως ανέλαβε καθήκοντα στους τομείς Αξιολόγησης Κινδύνων Αστικής Ευθύνης, Casualty, Environmental και Aviation Risks, είτε του ευρύτερου συγκροτήματος της AIG, είτε της ελληνικής του επιχειρησιακής οντότητας. Διετέλεσε, ακόμη, Διευθυντής Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων της Εταιρείας AXA. Έχει σπουδές Κοινωνιολογίας, ενώ είναι απόφοιτος του Ετησίου Προγράμματος Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Ι.Α.Σ. και τακτικός Εισηγητής του.

Ο κ. Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Sc) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. Σήμερα εργάζεται ως ειδικός Νομικός Σύμβουλος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έργα ελέγχου Νομοθετικής Συμμόρφωσης επί θεμάτων Περιβαλλοντικού Δικαίου και ως ειδικός Νομικός Σύμβουλος της Επιτροπής στο Βελιγράδι, συνεργαζόμενος με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Σερβίας για την εναρμόνιση Οδηγιών σχετικών με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ποιότητα του αέρα.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023.

Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.

Αίτηση Συμμετοχής


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας