Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και Πέμπτη, 4 και 6 Απριλίου 2023, 16:00 – 19:20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι υγειονομικές επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.

Περιγραφή και Θεματολογία

Ο «κόσμος» των Επιχειρήσεων, μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, εμπορικού ή βιομηχανικού χαρακτήρα, εισαγωγικού ή εξαγωγικού προσανατολισμού, αντιμετωπίζει δυσεπίλυτα προβλήματα, που η διέξοδός τους είναι ασφαλιστικού ενδιαφέροντος. Πλευρές αυτών των προβλημάτων μπορεί να είναι τυπικές και συνήθεις, και να αφορούν σε παραδοσιακές μορφές ασφάλισης, ενώ μπορεί να είναι εξαιρετικά καινοτομικές, όταν αφορούν σε ειδικότερες διαστάσεις της οικονομικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης των εργασιών των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις της Χώρας μας αντιμετωπίζουν δύσκολες οικονομικές συνθήκες,  εξαιτίας της προηγούμενης πολυετούς οικονομικής κρίσης, αλλά και της υγειονομικής, καθώς και των επιπτώσεών τους στις δραστηριότητες και τις λειτουργίες τους. Πλέον αυτών, οι αβεβαιότητες στη διεθνή αγορά ενέργειας και η ακρίβεια προσθέτουν σημαντικές δυσκολίες στην εύρυθμη χρηματοδοτική τους ροή. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν και τις επιδράσεις ενός συνεχώς εντεινόμενου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, μεταξύ των άλλων και λόγω των επιδράσεων της παγκοσμιοποίησης.

Παρά τις επιβληθείσες προσαρμογές, είτε εκ των πραγμάτων, είτε εκ των δικών τους διοικητικών αποφάσεων και επιλογών, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις και δυσκολίες, πρωτίστως στο επίπεδο της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων και λειτουργιών τους. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι σημαντικό μέρος του ενεργητικού των επιχειρήσεων, υπολογιζόμενο έως και 40% αυτού, αποτελείται από «εισπρακτέους λογαριασμούς» που, στην πραγματικότητα, αφορούν τις ανεκπλήρωτες οφειλές προς αυτές. Είναι προφανές ότι αυτή η κατάσταση αυξάνει τις επισφάλειες των επιχειρήσεων και καθιστά την χρηματοδότησή τους από τις τράπεζες ακόμη περισσότερο δυσχερή και αβέβαιη. 

Σε αυτό ακριβώς το σημείο, η ασφαλιστική τεχνική και η ασφαλιστική διαμεσολάβηση αποδεικνύονται πολύ χρήσιμες έως και απαραίτητες στις επιχειρήσεις, αφού τις βοηθούν ουσιαστικά να ξεπεράσουν τις δυσκολίες αυτές, δια μέσου αποτελεσματικών και καινοτομικών ασφαλιστικών «εργαλείων», όπως είναι τα «εργαλεία» των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων. 

Οι Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων αποτελούν αξιοπρόσεκτο «δίχτυ» ασφαλείας των επιχειρήσεων, αφού εξασφαλίζουν την είσπραξη των οφειλομένων ποσών και, επομένως, διευκολύνουν τη χρηματοδοτική τους ικανότητα και την αναπτυξιακή τους προοπτική.

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

Έτσι, στην πραγματικότητα, οι Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων αποτελούν ουσιαστικό και αναγκαίο αναπτυξιακό συντελεστή των σύγχρονων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, του προϊοντικού αντικειμένου τους ή του προσανατολισμού τους, εγχώριου ή διεθνούς, εισαγωγικού ή εξαγωγικού. Μάλιστα,  επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν την κατάλληλη αναπτυξιακή εμπορική πολιτική, παρά τις δυσκολίες των καιρών, του εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και των παρενεργειών της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης. Υπό αυτήν την έννοια, οι Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων, είναι καλό να ευρίσκονται πολύ ψηλά στο ενδιαφέρον των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και των Τραπεζών, των Διοικητικών Στελεχών τους και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, αφού εμφανέστατα αποτελούν σημαντικό «μοχλό» περαιτέρω ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της ασφαλιστικής αγοράς μας, αλλά και των εργασιών και της προόδου των ασφαλιζόμενων επιχειρήσεων.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει εύληπτα και σε βάθος τα προαναφερόμενα θέματα και προτείνει κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις, προς όφελος των ασφαλιζόμενων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών ενοτήτων του:

α. Η Ένταση και η Έκταση του Χρηματοδοτικού Προβλήματος των Επιχειρήσεων

β. Οι Παρενέργειες του Προβλήματος των Ανείσπρακτων Οφειλών στην Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων

γ. Οι Λύσεις των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

δ. Βασικές Έννοιες Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

ε. Συνήθεις Τρόποι Διακανονισμού Πληρωμών

στ. Βασικές Κατηγορίες Πιστώσεων και Εγγυήσεων

ζ. Προσέγγιση και Ανάλυση του Πιστωτικού Κινδύνου

η. Πιστωτικό Όριο και Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

θ. Μέθοδοι Κατανομής και Διαχείρισης του Κινδύνου

ι. Γενικές Αρχές

  • Εφαρμογές των Συμβολαίων
  • Κύρια Χαρακτηριστικά
  • Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
  • Εξαιρέσεις Βασικοί Τύποι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
  • Ανάλυση Ερωτηματολογίου

ια. Μέθοδοι τιμολόγησης (επί κύκλου εργασιών και επί μηνιαίων  υπολοίπων)

ιβ. Ζημίες και διαχείριση

ιγ. Ασφάλιση πιστώσεων και Factoring

ιδ. Ανάλυση τύπων και χρήσης εγγυητικών επιστολών  

ιε. Πρακτικά παραδείγματα, Ανάλυση Περιπτώσεων και Ασκήσεις

ιστ. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Πωλήσεων Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της εκσυγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των σημαντικών δυνατοτήτων πωλήσεών τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, πρωτίστως των Τομέων Περιουσίας και Ευθύνης, που επιθυμούν να αποκτήσουν ευρεία και χρηστική τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων ή να την εμπλουτίσουν περαιτέρω, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους, των προοπτικών εξέλιξής τους και της συμβολής τους στην ανάπτυξη εργασιών των εργοδοτικών επιχειρήσεών τους.

β. Στελέχη Operations, Underwriting, Αποζημιώσεων (Claims Mgrs, Adjusters και Handlers) και Εκδόσεων Συμβολαίων, που  επιθυμούν εύλογα να εξειδικευθούν περαιτέρω στις εν λόγω ασφαλίσεις ή να διαπλατύνουν τους εργασιακούς τους ορίζοντες.

γ. Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων, Νομικών Υπηρεσιών, Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Τομέων Μεγάλων Πελατών, Product Development, Risk Management, Αντασφαλίσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών, που εύλογα επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, ώστε να διαχειρίζονται ακόμη πιο άρτια σχετικές πλευρές των εργασιακών καθηκόντων τους. 

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους δυναμικής εισόδου τους στην αγορά των επιχειρήσεων, με κατάλληλο «όχημα» τις Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους.

ε. Ιδιοκτήτες και Στελέχη Επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης των επιχειρήσεών τους έναντι των κινδύνων που τις απειλούν, με εξειδικευμένο «δίχτυ» προστασίας τους τις Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

στ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται την χρηματοδότηση επιχειρήσεων, οπότε οφείλουν να γνωρίζουν το πλαίσιο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, προς τον σκοπό σωστής καθοδήγησης και προστασίας των επιχειρησιακών πελατών τους.

ζ. Όσους επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενημερωθούν διεξοδικά για τις πρόσφατες εξελίξεις των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

Σκοπός Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η αναλυτική, εύληπτη και χρηστική παρουσίαση όλων των πτυχών των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, του περιεχομένου τους, των εφαρμογών τους, των πλεονεκτημάτων και των ωφελειών τους. Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό σεμινάριο εστιάζει στην εμπεριστατωμένη παρουσίαση των τεχνικών εξασφάλισης των επί πιστώσει πωλήσεων των επιχειρήσεων, στην εξασφάλιση της εύρυθμης χρηματοδοτικής λειτουργίας τους, στην ανάλυση των σύγχρονων «εργαλείων» Ασφάλισης Πιστώσεων και Εγγυήσεων, στην παρουσίαση ασφαλιστικών προγραμμάτων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, στην ασφαλιστική τεχνική και στα ακολουθούμενα πρωτόκολλα διαδικασιών, καθώς και στην προσέγγιση των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη τεχνικών συμβουλευτικών πωλήσεων Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

Η όλη προσέγγιση συντελείται μέσω της ευρείας παρουσίασης του πλέγματος των προϊόντων πιστώσεων και εγγυήσεων που προσφέρει η σύγχρονη ασφαλιστική μας «φαρέτρα» και της βαθιάς ανάλυσης των καλύψεων που το συνθέτουν, ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη προστασία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, από κινδύνους που σχετίζονται με χρηματοδοτικές δυσκολίες τους, με εκκρεμείς εισπράξεις ή εισπρακτέες οφειλές υψηλού ρίσκου.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίουείναι ο κος Γιώργος Βερούσης,Distribution Channels and Relations Manager της Εταιρείας EULER HERMES HELLAS, Υποκαταστήματος της EULER HERMES S.A., Μέλους του ALLIANZ Group. Ο κος Βερούσης ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του στις Ασφαλίσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων και στον Τομέα Bancassurance της Εμπορικής Τράπεζας. Ακολούθως το έτος 1996 εντάχθηκε στην ΦΟΙΝΙΞ Πιστώσεων και Εγγυήσεων. Έκτοτε, κατά την επαγγελματική του διαδρομή, κατέχει διευθυντικές θέσεις ευθύνης, ενώ έχει στο ενεργητικό του πλέον των οκτακοσίων (800) ωρών εκπαιδευτικών παρουσιάσεων σχετικών με τα θεματικά αντικείμενα των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων. Είναι Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις θεματικές ενότητες Financial Risk and Insurance του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 3 Απριλίου 2023.

Περισσότερα για το σεμνιάριο εδώ.

Αίτηση Συμμετοχής


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας