Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Έργων Τέχνης

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Έργων Τέχνης και εικαστικών συνόλων πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, Τρίτη και Πέμπτη, 25 και 27 Απριλίου 2023, 16:00 – 19:20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι υγειονομικές επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.

 Περιγραφή και θεματολογία

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Έργων Τέχνης

Τα έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής, αγιογραφίες, γλυπτά, χαλκογραφίες ή ξυλογραφίες και άλλες εικαστικές συνθέσεις, ανέκαθεν ευρίσκονταν και σήμερα παραμένουν αξιοπρόσεκτα ψηλά στο ενδιαφέρον των Συλλεκτών και των επενδυτών, τόσο στη Χώρα μας όσο και διεθνώς. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή αγοράς και πώλησής τους, είναι πολυσχιδής, ενώ η αξιολόγησή τους προϋποθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Διαχρονικά, η διαμόρφωση της τιμής ισορροπίας των έργων τέχνης εμφανίζει ανοδικές τάσεις, ενώ η ευρύτερη αγορά έργων τέχνης παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς τα επενδυόμενα κεφάλαια είναι εξαιρετικά υψηλά.

Επομένως, η ασφαλιστέα ύλη που προκύπτει, είναι πραγματικά μεγάλη, όπως αντίστοιχα μεγάλο οφείλει να είναι το ενδιαφέρον των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, αλλά και των Ασφαλιστικών μας Διαμεσολαβητών. Μάλιστα, η εν λόγω ασφαλιστέα ύλη και οι σημαντικές ευκαιρίες ασφάλισης των έργων τέχνης, δεν περιορίζονται στην αξία τους καθ’ αυτή, αλλά αφορούν επίσης διαστάσεις της προστασίας τους έναντι κινδύνων φθοράς ή κλοπής, αλλά και ευθύνης των εξειδικευμένων οίκων που τα εκθέτουν. Σε αυτήν την έννοια, το Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Έργων Τέχνης, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, παρέχει σε ενδιαφερόμενα Διοικητικά Στελέχη και Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της αγοράς μας, την πληρέστερη και πλέον σύγχρονη τεχνογνωσία ολόπλευρης ασφάλισης των έργων τέχνης, στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών ενοτήτων του:

α. Προϋποθέσεις Ανάληψης Κινδύνων Έργων Τέχνης

β. Προασφαλιστικός Έλεγχος, Αξιολόγηση και Εκτίμηση Κινδύνου

γ. Συνήθεις Τύποι Συμβολαίων Ασφάλισης Έργων Τέχνης

δ. Συνήθεις Όροι, Καλύψεις και Εξαιρέσεις Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Έργων Τέχνης

ε. Το αντικείμενο της Ασφάλισης

(Κλασικά Έργα Ζωγραφικής, Σύγχρονη Τέχνη και Εκθέματα Επαγγελματικών Μουσείων)

στ. Τομείς ενδιαφέροντος παροχής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών

  • Ιδιωτικές Συλλογές
  • Πινακοθήκες και Γλυπτοθήκες
  • Μουσεία (Ιδιωτικά, Δημόσια και Δημοτικά)
  • Καλλιτέχνες (ντεπό και εργαστήρια)
  • Εταιρικές Συλλογές
  • Δημόσιοι χώροι εκθεμάτων Τέχνης
  • Γκαλερί, Αντικερί
  • ζ. Αξιολόγηση και εκτίμηση της Ασφαλιστικής Αξίας (συμφωνία αξιών, αναπροσαρμογή, κ.λπ.,…)

η. Ζητήματα αυθεντικότητας Έργων Τέχνης

θ. Ενδεικτικές περιπτώσεις Ζημιών και ο χειρισμός τους

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Έργων Τέχνης και Εικαστικών Συνόλων, αναλύει εύληπτα και σε βάθος τα προαναφερόμενα θέματα και προτείνει κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις, προς όφελος των ασφαλιζομένων, αλλά και των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, που έτσι εισέρχονται σε μία ακόμη ειδική αγορά υψηλού ενδιαφέροντος, ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Έργων Τέχνης και Εικαστικών Συνόλων, που είναι αναγκαία, προκειμένου να τεκμηριωθούν τα ασφαλιστικά και θεματικά αντικείμενα, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies συντήρησης έργων τέχνης, συλλεκτικών αντικειμένων, ιστορικών συνόλων, αλλά και αντικειμένων design. Επίσης, έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Έργων Τέχνης, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό «φάσμα»  αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εργάζονται στους τομείς Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν να αποκτήσουν αξιόλογη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Έργων Τέχνης και Εικαστικών Συνόλων.

β. Ειδικότερα, Διοικητικά Στελέχη που ασκούν Underwriting Περιουσιακών και Ειδικών Κινδύνων, ή φέρουν την ευθύνη Αποζημιωτικής Πολιτικής (Claims Management και Claims Adjustment), κατά την επέλευση των κινδύνων αυτών. Επίσης, στελέχη Εκδόσεων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.

γ. Διοικητικά Στελέχη των Ασφαλιστικών Κλάδων Ευθύνης και Πυρός, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους, να εμβαθύνουν και να εξειδικευθούν στις Ασφαλίσεις Έργων Τέχνης και Εικαστικών Συνόλων, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.

δ.  Πραγματογνώμονες και Διακανονιστές Ζημιών που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους επί του εν λόγω θεματικού τομέως.

ε. Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών, Αναλογιστικών Τομέων, Αντασφαλίσεων και Risk Management, Τομέων Μεγάλων Πελατών και Διευθύνσεων Πωλήσεων, Marketing, Product Development, Εκπαίδευσης και Εξυπηρέτησης Πελατών που εύλογα τα εργασιακά καθήκοντά τους προάγονται από την τεχνογνωσία που παρέχει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

στ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που σχεδιάζουν την είσοδό τους στην αγορά των Ασφαλίσεων Έργων Τέχνης και Εικαστικών Συνόλων ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας και επιχειρηματολογίας.

ζ.  Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα.

η. Ιδιοκτήτες Συλλογών Έργων Τέχνης και Στελέχη Οργανισμών εικαστικού ενδιαφέροντος (Μουσείων, γκαλερί, αντικερί, ….).

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αποσκοπεί στην ενδελεχή κατάρτιση των συμμετεχόντων επί του συνόλου των θεμάτων Ασφάλισης Έργων Τέχνης και Συλλεκτικών Αντικειμένων, στο πλαίσιο μουσειακής, εμπορικής ή συλλεκτικής δραστηριότητας, φύλαξης, έκθεσης και επιμέλειας.

Η προσέγγιση του θέματος συντελείται μέσα από την παρουσίαση και την ανάλυση της συνολικής ασφαλιστέας «ύλης» που μας προσφέρουν οι  αγορές Έργων Τέχνης, σε συνδυασμό με τις ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες, προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επίσης, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, ενθαρρύνεται η ασφάλιση των εν λόγω δρώμενων και πεδίων ενδιαφέροντος, πρωτίστως των έργων τέχνης. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο προβλέπεται να απαντήσει σε κάθε ερώτημα που γεννάται εν σχέσει με την αγορά Ασφαλίσεων Έργων τέχνης και εικαστικών Εκθέσεων, με τις ασφαλιστικές διαδικασίες της, τις ευκαιρίες της και τους εμπεριστατωμένους τρόπους αξιοποίησής τους.

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Εργίνα Ξυδούς, Πτυχιούχος και κάτοχος μεταπτυχιακού  τίτλου Σπουδών της Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Από το έτος 1997 έως το έτος 2001 εργάσθηκε στην Ασφαλιστική Εταιρεία Nordstern Colonia Hellas όπου, με την καθοδήγηση της Nordstern Art Κολωνίας, συνέβαλε καθοριστικά στη συγκρότηση του πρώτου συστηματικού κλάδου Ασφαλίσεων Έργων Τέχνης, μεταξύ των Ασφαλιστικών Εταιρειών της Χώρας μας. Από το έτος 2001 εργάζεται ως   Εκτιμήτρια και Σύμβουλος Έργων Τέχνης. Συνεργάζεται με Ασφαλιστικές Εταιρείες και Γραφεία Πραγματογνωμόνων σε θέματα αξιολόγησης, εκτίμησης, και ασφάλισης έργων τέχνης.

Είναι μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και Πραγματογνώμων των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς. Από το έτος 2009 είναι μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Πραγματογνωμόνων της Αγγλίας (RICS, καθώς και μέλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου Arts & Antiques του RICS.  Είναι εισηγήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών σε θέματα Ασφάλισης & Ζημιών Έργων Τέχνης και υπήρξε μεταξύ άλλων, Εισηγήτρια του ετήσιου κύκλου ασφαλιστικών σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας. Είναι Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 24 Απριλίου 2023.

Περισσότερα για το σεμνιάριο εδώ.

Αίτηση Συμμετοχής.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας