Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλίσεων επαγγελματικής ευθύνης

Το ΕΙΑΣ ανακοίνωσε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης Δευτέρα και Τετάρτη, 14 και 16 Φεβρουαρίου 2022, 16:00 – 19:20.

Οι Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης αποτελούν εξαιρετικά ανερχόμενο τομέα άσκησης ασφαλιστικής δραστηριότητας, τόσο στη Χώρα μας, όσο και διεθνώς. Στην πραγματικότητα, δυνατότητες εφαρμογής τους ευρίσκονται παντού ή σχεδόν παντού, αφού προηγούμενες και νέες παρεμβάσεις στο νομοθετικό μας πλαίσιο τις καθιστούν λίαν σκόπιμες, έως και επιβεβλημένες ή υποχρεωτικές, ενώ ταυτοχρόνως η ανάγκη ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης αναγνωρίζεται πλέον και συνειδητοποιείται ολοένα και περισσότερο από ευρείες ομάδες επαγγελματιών, ενδεικτικά επιστημόνων, επιχειρηματιών, καταστηματαρχών και τεχνιτών ή αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων ευρύτερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν.

Σημειώνεται το πολυσχιδές και επίκαιρο ενδιαφέρον του εν λόγω Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς όπως προελέχθη, ο Τομέας Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης αναπτύσσεται ραγδαίως και θεωρείται εκ των πυλώνων περαιτέρω ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών. Στην υψηλή προοπτική του συντελούν τόσο αναθεωρήσεις του νομοθετικού πλαισίου που καθιστούν υποχρεωτικές πολλές εκ των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης, όσο και η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητάς τους από ευρείες κατηγορίες επαγγελματιών, επιστημόνων, επιχειρηματιών, τεχνιτών, κ.ο.κ.

Περιγραφή και Θεματολογία

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλίσεων επαγγελματικής ευθύνης

Οι Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης αποτελούν εξαιρετικά ανερχόμενο τομέα άσκησης ασφαλιστικής δραστηριότητας, τόσο στη Χώρα μας, όσο και διεθνώς. Στην πραγματικότητα, δυνατότητες εφαρμογής τους ευρίσκονται παντού ή σχεδόν παντού, αφού προηγούμενες και νέες παρεμβάσεις στο νομοθετικό μας πλαίσιο τις καθιστούν λίαν σκόπιμες, έως και επιβεβλημένες ή υποχρεωτικές. Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές υπέχουν υποχρεώσεων ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης τους. Ομοίως, οι Γιατροί και οι Φαρμακοποιοί ενδείκνυται να ασφαλίσουν την επαγγελματική τους ευθύνη. Οι Αρχιτέκτονες, οι Μηχανικοί και οι Εργολήπτες ενδείκνυται επίσης να ασφαλίσουν την επαγγελματική τους ευθύνη και μάλιστα κατά τρόπο πολύπλευρο και πολυσχιδή. Οι Ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων, ακόμη και οι Λογιστές και οι Φοροτέχνες, τα ανώτερα και τα ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων προέχει να ασφαλίσουν σημαντικές διαστάσεις της επαγγελματική τους ευθύνης. Οι προαναφερόμενες είναι μερικές μόνο από τις πάμπολλες επαγγελματικές ιδιότητες που καλούνται να προσέξουν πολύ την επαγγελματική τους ευθύνη και να την ασφαλίσουν.

Οι νομοθετικές εξελίξεις και οι προαναφερόμενες τάσεις αναδεικνύουν την επαγγελματική ευθύνη σε πρώτιστο μέλημα πλείστων όσων φυσικών προσώπων ή ιδιωτών, ενώ την κατατάσσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και βεβαίως των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Η Επαγγελματική Ευθύνη και οι εφαρμογές της, η έννοιά τους, το περιεχόμενό τους, η ακολουθητέα ασφαλιστική τεχνική και η τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία ανάπτυξης των πωλήσεών τους, χαρακτηρίζονται από πολύπλευρα έως και αρκετά περίπλοκα γνωρίσματα, αφού μάλιστα πολλές φορές συνδέονται με επιταγές του νομοθετικού πλαισίου ασφάλισης.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, παρουσιάζει και αναπτύσσει τους κινδύνους που προέχει να ασφαλιστούν, τη διαδικασία ασφάλισής τους, τις αξιοποιούμενες μεθόδους underwriting και αντασφάλισης, τον «κύκλο» ζημιών, αποζημιώσεων και διαχείρισης τους, καθώς και τις δυνατότητες πωλήσεων και ανάπτυξης εργασιών του εν λόγω τομέως ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, ενώ αναλύονται το νομικό καθεστώς που διέπει την ευθύνη επαγγελματιών έναντι τρίτων, καθώς και οι απορρέουσες, κατά περίπτωση, υποχρεώσεις ασφάλισής τους.

Ειδικότερα, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, έχει ως εξής:

α. Οι Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης

 • Ορισμοί και Μεγέθη
 • Παροχές και Οφέλη
 • Εγχώριες και Διεθνείς Τάσεις

β. Ο νέος «Κόσμος» των Επαγγελματικών Απαιτήσεων

 • Το Νομοθετικό Πλαίσιο και οι απορρέουσες υποχρεώσεις των Επαγγελματιών
 • Πηγές και Ανάλυση των Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων
 • Η υποχρεωτικότητα της Ασφαλιστικής Κάλυψης
 • Η Αιτία της εκρηκτικής αύξησης στη ζήτηση της Ασφάλισης

γ. Η αξιοποίηση των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης στην καθημερινότητα του Επαγγελματία

 • Ο Περιορισμός του Κινδύνου
 • Προσφερόμενες Λύσεις Προβλημάτων

δ. Η Δομή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

 • Αναλαμβανόμενοι και Διαπραγματευόμενοι Κίνδυνοι
 • Ασφαλιστικές Καλύψεις και Προγράμματα Ασφάλισης
 • Όροι Συμβολαίου, Εξαιρέσεις και Απαλλαγές
 • Πρωτόκολλα Διαδικασιών
  (Η Αίτηση Ασφάλισης, η Έκδοση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, η αναγγελία της Ζημίας και η Διαχείρισή της, η Αποζημιωτική Πολιτική και η Διαδικασία της Αποζημίωσης)

ε. Η Συστηματική Διαδικασία της Αξιολόγησης Κινδύνου

 • Μέθοδοι Underwriting
 • Ανάληψη Διαπραγματευόμενου Κινδύνου
 • Διαπραγμάτευση αρχικώς απορριπτέου Κινδύνου
 • Μέθοδοι Τιμολόγησης του αναλαμβανόμενου Κινδύνου

στ. Επιχειρηματολογία Πωλήσεων και Ανάπτυξης Εργασιών Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης

 • Πλεονεκτήματα της Ασφάλισης και οφέλη υπέρ του Πελάτη
 • Δυνητική Αγορά και Μέθοδοι Διείσδυσης
 • Διατηρησιμότητα και Ανανεωσιμότητα Εργασιών

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του αντικειμένου, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο εφαρμογής αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πωλήσεών τους. Σε αυτήν την έννοια, προβλέπονται εμπεριστατωμένες αναφορές στο θεσμικό πλαίσιο και τη νομοθεσία που διέπει την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, αναφορές στους θεμελιώδεις πυλώνες της και εφαρμογή διαδραστικών μεθόδων βιωματικής μάθησης του θεματικού αντικειμένου, προς όφελος της πλήρους εμπέδωσής του από το εκπαιδευτικό κοινό.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

α) Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ολοκληρωμένη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.

β) Στελέχη Τομέων Ασφαλίσεων Ευθύνης των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εξειδικευθούν ή να εμβαθύνουν περισσότερο στις διαστάσεις και εφαρμογές των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης.

γ) Στελέχη Operations, Πραγματογνώμονες, Underwriters, Claims Managers, Adjusters και Handlers που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις λεπτομέρειες αξιολόγησης, ανάληψης, διαχείρισης και αποζημίωσης Κινδύνων Επαγγελματικής Ευθύνης.

δ) Στελέχη των Διευθύνσεων Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Marketing, Product Development και Νομικών Υπηρεσιών που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικά, διοίκησης πωλήσεων ή ανάπτυξης προϊόντων, στους τομείς Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης.

ε) Έμπειρους ή ανερχόμενους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις προοπτικές εισόδου τους σε αποδοτικούς τομείς των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης, δια της απόκτησης συστηματικής τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους.

στ) Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων που ως εκ της θέσης τους εμπλέκονται συστηματικά σε θέματα Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης.

ζ) Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται θέματα σχετικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

η) Επαγγελματίες που υπέχουν υποχρεώσεων Ευθύνης έναντι τρίτων, ενδεικτικά των πελατών και του προσωπικού τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, είναι οι εξής:

 • Η εξειδίκευση των Στελεχών και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας, στο συνολικό φάσμα θεμάτων των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης.
 • Η εμβάθυνση στις έννοιες και αρχές που διέπουν τις Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης και στην αλληλεπίδραση που αυτές έχουν μεταξύ τους, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της ασφάλισης, όσο και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Κινδύνων και της εφαρμοζόμενης Αποζημιωτικής Πολιτικής.
 • Η αναγνώριση και η κατανόηση μεθόδων και πρακτικών ασφαλιστικής τεχνικής, καθώς και των λόγων που αυτές επιλέγονται και χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν την επαγγελματική καθημερινότητα του εκπαιδευτικού κοινού.
 • Ο εμπλουτισμός και η εξειδίκευση των γνώσεων και εμπειριών των σπουδαστών, δια μέσου της ανάλυσης πραγματικών παραδειγμάτων και επιλεγμένων case studies, στο πλαίσιο διάδρασης μεταξύ των Εισηγητών και των σπουδαστών του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Η βιωματική κατανόηση του θεματικού αντικειμένου, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας του εκπαιδευτικού κοινού, των προοπτικών εξέλιξής του και της ανάπτυξης των εργασιών Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κ. Κώστας Βούλγαρης, Διευθυντής των Κλάδων Αστικής Ευθύνης και Χρηματικών Απωλειών της Εταιρείας AIG Hellas. Ο κ. Βούλγαρης έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση μιας εκτεταμένης σειράς προϊοντικών «γραμμών», όπως αυτών της Επαγγελματικής Ευθύνης, της Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, της Προστασίας έναντι Ηλεκτρονικών Κινδύνων και της Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Ευθύνης. Είναι Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο κ. Βούλγαρης είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί των θεματικών ενοτήτων Αστικής Ευθύνης του Εκπαιδευτικού Προγράμματός του.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙAS ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλίσεων επαγγελματικής ευθύνης

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Την αίτηση συμμετοχής θα τη βρείτε πατώντας εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας