ΕΙΑΣ: D & O Liability Insurance

2955
eias logo

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, D & O Liability Insurance, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων συναδέλφων και σπουδαστών μας. Τρίτη και Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2020, 16:00 – 19:20.

Σημειώνεται το επίκαιρο ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, αφού η νομική ευθύνη που φέρουν τα Στελέχη Διοίκησης και Οργανισμών, είναι πλέον δεδομένη και αφορά πολυσχιδείς τομείς άσκησης των καθηκόντων τους. Το γεγονός αυτό καθιστά το θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έως και απαραίτητο στοιχείο της τεχνογνωσίας των Διοικητικών Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, αλλά και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας, προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των συμφερόντων, αλλά και των αναγκών ειδικών ομάδων πελατών μας.

Περιγραφή και Θεματολογία

Ο «κόσμος» των επιχειρήσεων καθίσταται ολοένα και περισσότερο πολύπλοκος, ενώ οι απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού αυξάνουν και αυτές, κατ΄ αντιστοιχία. Οι αποφάσεις όσων διοικούν τον «κόσμο» αυτό, στο πολυδαίδαλο περιβάλλον που περιγράφουμε, αποδεικνύονται βαρυσήμαντες, κρίσιμες και πολλές φορές καταλυτικές. Τα ανώτατα και ανώτερα Στελέχη διοίκησης των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας τις προαναφερόμενες αποφάσεις υψηλής σημαντικότητας, αναλαμβάνουν μαζί τις σημαντικές ευθύνες ορθότητας των επιλογών τους και εκτίθενται, επομένως, σε κινδύνους έγερσης αξιώσεων και διεκδικήσεων απ΄ όσους ενδεχομένως θίγονται ή αισθάνονται ότι θίγονται από τις αποφάσεις τους αυτές.

Έτσι, σε αυτό το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που είδαμε να μεταβάλλεται συνεχώς και να γίνεται ολοένα και περισσότερο σύνθετο, οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν καθημερινά τα Διευθυντικά Στελέχη των επιχειρήσεων, εξελίσσονται σε πολυπαραγοντικές, σε αποφάσεις υψηλής δυσκολίας και κινδύνου, ενώ έχουν συχνά αντίκτυπο και στα τρία συνδεόμενα μέρη, στο ίδιο το στέλεχος και τη φήμη του, στην εταιρεία που διευθύνει και στη φήμη της, καθώς και στους επηρεαζόμενους από τις αποφάσεις, μέλη του προσωπικού, πελάτες και παρόχους υπηρεσιών. 

Στις περιπτώσεις αυτές, επηρεαζόμενα πρόσωπα που θίγονται (ή πιστεύουν ή ισχυρίζονται ότι θίγονται),   συνηθέστατα εγείρουν απαιτήσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται στο Νομικό Πρόσωπο, δηλαδή στην εταιρεία, αλλά εκτείνονται προσωπικά στα Διευθυντικά Στελέχη της, που την εκπροσωπούν. Σε αυτή την έννοια, οι εγειρόμενες αξιώσεις, διεκδικήσεις και απαιτήσεις, στρέφονται και προσωπικά κατά των εν λόγω ανώτατων και ανώτερων στελεχών.

Η Ασφάλιση Ευθύνης Ανώτατων και Ανώτερων Στελεχών Διοίκησης (D & O Liability) καλύπτει ακριβώς και προστατεύει τα Διευθυντικά Στελέχη, την πιθανή ευθύνη τους και τα προσωπικά τους περιουσιακά στοιχεία, από τις εγειρόμενες διεκδικήσεις, αξιώσεις και απαιτήσεις τρίτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ασφάλιση Ευθύνης Ανώτατων και Ανώτερων Στελεχών Διοίκησης (D & O Liability), είναι πλέον εξαιρετικά προσφιλής μεταξύ των στελεχών επιχειρήσεων, πολύ χρήσιμη και προστατευτική, αναπτύσσεται ταχύτατα μεταξύ των κλάδων δραστηριότητας της ασφαλιστικής αγοράς μας και αποδεικνύεται εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο ασφαλιστικής μάθησης, τόσο για τα στελέχη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όσο και για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μας. 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (D & O Liability), είναι διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών καιαναπτύσσει ενδελεχώς τα ακόλουθα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος:

 •  Η Εξέλιξη της Ασφάλισης D & O Liability
 •  Λόγοι για τους οποίους οι Εταιρείες και τα Στελέχη τους επιλέγουν τις καλύψεις αυτής της Ασφάλισης
 •  Επίδραση της Νομοθεσίας και των παρενεργειών της Οικονομικής Κρίσης
 •  Λειτουργία και Δομή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου D & O Liability
 • Ασφαλιστικές Καλύψεις & Ανάλυση Όρων
 •  Επεκτάσεις και Εξαιρέσεις τυπικών και μη τυπικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 •  Πηγές Απαιτήσεων και Ζημιών
 •  Παραδείγματα και Ανάλυση Περιπτώσεων (Case Studies)
 •  Σύγκριση με άλλες ασφαλίσεις, ομοιότητες, διαφορές και ιδιαιτερότητες
 •  Ηθικός Κίνδυνος και Αντεπιλογή
 •  Πώς γίνεται το Underwriting
 •  Η Εμπειρία της Διεθνούς Ασφαλιστικής Αγοράς
 •  Επιχειρηματολογία και Τεχνικές Ανάπτυξης Εργασιών

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (D & O Liability), που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας ασφαλίσεων D & O Liability, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Στελέχη του Τομέως Αστικής Ευθύνης και του ευρύτερου Τομέως Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων που επιθυμούν να επεκτείνουν ή να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στις Ασφαλίσεις Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης.
 • Στελέχη Τομέων Γενικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να επεκτείνουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους και, μαζί, την ανταγωνιστικότητά τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους εντός του ευρύτερου φάσματος ασφαλιστικής δραστηριότητας των εταιρειών τους.
 • Επίσης, σε Στελέχη Marketing, Πωλήσεων, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Νομικών Διευθύνσεων, Εκπαίδευσης και Product Development που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις και τα χαρακτηριστικά της Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης.
 • Ακόμη, πολύ σημαντικό, σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά των Επιχειρήσεων και των υψηλών Στελεχών τους, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» ένα πολύ καλό ασφαλιστικό προϊόν του πρώτιστου ενδιαφέροντός τους.
 • Τέλος, σε στελέχη Τραπεζών και Νομικών Εταιρειών, που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή, αντίστοιχα, νομικά θέματα συναφή με την εν λόγω ασφάλιση.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

α. Την εξοικείωση του ασφαλιστικού κοινού με τα χαρακτηριστικά της αγοράς Ανώτατων και Ανώτερων Στελεχών Επιχειρήσεων

β. Τη «γνωριμία» των εκπαιδευομένων με τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των εν λόγω Στελεχών

γ. Την κατανόηση των κινδύνων που διέπουν τα Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μπορεί να απορρέουν από αποφάσεις που λαμβάνουν και αξιώσεις που εγείρονται από αυτές

δ. Την πληρέστερη εφικτή κατανόηση της ασφαλιστικής κάλυψης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης με όσο το δυνατόν απλό αλλά και διαδραστικό τρόπο για τους συμμετέχοντες

ε. Την ανάπτυξη τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας ανάπτυξης εργασιών, εν σχέσει με την κάλυψη αυτή

Η αναγκαιότητα και τα οφέλη του Σεμιναρίου

Η κάλυψη D & O αφορά και ενδιαφέρει όχι μόνο τα στελέχη και τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα αλλά και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με δεδομένο ότι όλο και περισσότεροι επαγγελματίες managers, Έλληνες και ξένοι, καλούνται να διοικήσουν τους οργανισμούς αυτούς.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο προσφέρει εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης και ταυτόχρονα παρέχει σαφείς απαντήσεις στα πλέον εξειδικευμένα ερωτήματα ή στα εκάστοτε εμφανιζόμενα προβλήματα.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων Ασφαλίσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (D & O Liability), στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίουείναι η κα Δώρα Αποστολοπούλου, Σύμβουλος Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, των Ασφαλιστικών Ομίλων ERGO & INTERAMERICAN), διαθέτουσα σημαντική εξειδίκευση Product Engineering επί των Ασφαλίσεων D & O Liability. Η κα Αποστολοπούλου είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και Τακτική Συνεργάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί θεμάτων ειδικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Περισσότερες Πληροφορίες & Αίτηση Συμμετοχής

Προηγούμενο άρθροΝέα 360° παγκόσμια καμπάνια για την Generali
Επόμενο άρθροΗ INTERAMERICAN διευρύνει τις συνεργασίες στον Εθελοντισμό Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης