Ευθυγράμμιση των προστίμων του GDPR με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ζητούν οι ασφαλιστές

511

Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές καλούν το EDPB να ευθυγραμμίσει τα πρόστιμα του GDPR με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Η Insurance Europe απάντησε στη διαβούλευση που διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών του για τον υπολογισμό των διοικητικών προστίμων βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Στόχος των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών είναι η δημιουργία μιας εναρμονισμένης βάσης από την οποία θα μπορεί να γίνεται ο υπολογισμός των διοικητικών προστίμων, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Οι ασφαλιστές θεωρούν ότι, ενώ το σχέδιο παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό, δεν καθιστούν ωστόσο το επίπεδο των προστίμων πιο προβλέψιμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 του GDPR, ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή αποτελεσματικού, αποτρεπτικού και αναλογικού προστίμου. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, ωστόσο, για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών μιας ασφαλιστικής εταιρείας, η εποπτική αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα ασφάλιστρα.

Αυτό δεν συνάδει με τα πιο πρόσφατα λογιστικά πρότυπα που εξέδωσε το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). Για παράδειγμα, το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 17 – Ασφαλιστήρια συμβόλαια, ορίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα από ασφάλιση δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ποσά που ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει στον αντισυμβαλλόμενο, ανεξάρτητα από το αν επέλθει το ασφαλιστικό γεγονός (π.χ. το λεγόμενο επενδυτικό στοιχείο). Αυτά τα ποσά που αντιπροσωπεύουν την επένδυση του αντισυμβαλλόμενου πρέπει να εξαιρούνται από τα έσοδα.

Μέσω αυτής της ρητής απαίτησης, το IASB, στο πλαίσιο του ρόλου του ως παγκόσμιου φορέα θέσπισης προτύπων στον τομέα της διεθνούς λογιστικής, εξασφάλισε τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ασφαλιστών και εταιρειών άλλων τομέων. Ως εκ τούτου, η Insurance Europe ενθαρρύνει το EDPB να επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές του, ώστε να λάβει υπόψη τα διεθνή πρότυπα που έχει θεσπίσει το IASB.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΤο ανέκδοτο με το Bancassurance το ξέρετε;
Επόμενο άρθροΓρ. Σταματόπουλος: Η νέα ECG καταλύτης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας