Εκπαίδευση

ΕΑΕΕ: Ερμηνευτικό σημείωμα για την Περιβαλλοντική Επισφάλεια

Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ προχώρησε στη σύνταξη ερμηνευτικού σημειώματος για το θέμα της Περιβαλλοντικής Επισφάλειας.

Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ έχει, όπως ήδη γνωρίζετε, εντάξει στις δράσεις της τη δημιουργία «Ερμηνευτικού Λεξικού Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης», που στόχο έχει την παρουσίαση και αποσαφήνιση με απλό και κατανοητό τρόπο των βασικών εννοιών και όρων που απαντώνται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αστικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έκρινε αναγκαία τη σύνταξη ερμηνευτικού σημειώματος για το θέμα της Περιβαλλοντικής Επισφάλειας. Η εν λόγω προσθήκη έχει ήδη ενταχθεί στο Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, το οποίο μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ.

ΕΑΕΕ: Ερμηνευτικό σημείωμα για την Περιβαλλοντική Επισφάλεια

Περιβαλλοντική Επισφάλεια

Περιβαλλοντική επισφάλεια για μία επιχειρηματική, βιομηχανική ή άλλη εγκατάσταση ή έργο είναι ο κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένη η εν λόγω εγκατάσταση ή το έργο και ο οποίος συνίσταται στην πιθανότητα επέλευσης δυσμενών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον (έδαφος, ύδατα, απειλούμενα είδη, φυσικοί οικότοποι, αέρας) στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητάς της.

Κατά συνέπεια ασφαλιστικά, ο όρος επισφάλεια συνδέεται με την πιθανότητα επέλευσης περιβαλλοντικού ασφαλιστικού κινδύνου. Όταν η περιβαλλοντική επισφάλεια ασφαλίζεται, ο ασφαλιζόμενος καλύπτει μέρος της έκθεσής του στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο που απορρέει από την επέλευση περιβαλλοντικής ζημιάς.

Λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του φυσικού περιβάλλοντος και της ευαισθησίας των οικοσυστημάτων, η εκτίμηση της περιβαλλοντικής επισφάλειας αποτελεί μια ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτητική διαδικασία ανάληψης κινδύνου (underwriting) που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Η εκτίμηση αυτή οφείλει να λαμβάνει υπόψη, τόσο την πιθανότητα επέλευσης ζημιογόνου συμβάντος όσο και τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της προς ασφάλιση δραστηριότητας.

Αναλόγως της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα δυνητικά αποτελέσματα και οι επιπτώσεις που καλείται να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση λόγω της πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς είναι πολλαπλά, όπως η αποκατάσταση της φύσης, των υλικών ζημιών τρίτων, τυχόν σωματικών βλαβών, αλλά και των ίδιων ζημιών της επιχείρησης, της απώλειας κερδών, της απώλειας φήμης, ή ακόμα και ενδεχόμενης ευθύνης των διευθυντών και στελεχών της.

Με την επέλευση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ «σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας» (που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 148/2009), η γενική αρχή του ενωσιακού δικαίου περιβάλλοντος «ο ρυπαίνων πληρώνει» ενδυναμώνεται με τον καθορισμό σαφούς πλαισίου καταλογισμού της περιβαλλοντικής ζημίας στον εν δυνάμει υπαίτιο, ενώ η χρηματοοικονομική ασφάλεια (άρθρο 14 της Οδηγίας και του Π.Δ.) καθίσταται απαραίτητος μοχλός βιώσιμης λειτουργίας των επιχειρηματικών έργων και δραστηριοτήτων. Πέραν των προβλεπόμενων διατάξεων στο Π.Δ. 148/2009, στη χώρα μας ισχύει επίσης καθεστώς υποχρεωτικής χρηματοοικονομικής ασφάλειας που αφορά κυρίως επιχειρηματικές δραστηριότητες που διαχειρίζονται ή συλλέγουν-μεταφέρουν επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα (άρθρο 52 Ν. 4819/2021).

Υπενθυμίζεται ότι το «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα, ενώ στόχος του είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλισμένων. Το «Ερμηνευτικό Λεξικό» εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες έννοιες-επεξηγήσεις και ελπίζουμε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας