Μελέτες

ΕΑΕΕ: 922.000 τα ενεργά ατομικά συμβόλαια υγείας το 2022

Η Επιτροπή Υγείας της ΕΑΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της καλύτερης δυνατής πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις Υγείας, επανέλαβε για μία ακόμη χρονιά την ετήσια συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις καλύψεις εξω-νοσοκομειακή και νοσοκομειακή.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) για τα στατιστικά στοιχεία Ασφαλίσεων Υγείας 2022, τα ενεργά ατομικά συμβόλαια Υγείας το 2022 προσέγγισαν τις 922.000, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το δε πλήθος των ακυρωθέντων συμβολαίων σημείωσε μικρή αύξηση της τάξης του 3%. Συνδυαστικό αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων στοιχείων αποτέλεσε η οριακή μείωση της ακυρωσιμότητας των εν λόγω συμβολαίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το 2022 σε σχέση με το 2021, φθάνοντας, δηλαδή, στο 12,5%.

Ανάλογη με των ατομικών υπήρξε και η τάση των ομαδικών συμβολαίων Υγείας, των οποίων ο αριθμός το 2022 έφθασε τα 6.025, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το 2021, ενώ το πλήθος των ακυρωθέντων ανήλθε σε 801, αυξημένο σημαντικά, κατά 58%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων συντέλεσε στην αύξηση της ακυρωσιμότητας των εν λόγω συμβολαίων κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες το 2022 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φθάνοντας, δηλαδή, στο 13%.

Πλήθος Ασφαλισμένων: Ενεργών και Ακυρωθέντων Συμβολαίων

Ενεργοί Ασφαλισμένοι Ατομικών & Ομαδικών Ασφαλίσεων

Κατ’ αναλογία προς τα ενεργά συμβόλαια, αύξηση σημειώθηκε και στο πλήθος των συνολικά (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων, κυρίως ασφαλισμένων και καλυπτόμενων/ εξαρτώμενων μελών) δηλωθέντων ενεργών ασφαλισμένων το 2022.

Ειδικότερα, οι δηλωθέντες ενεργοί την 31/12/2022 ασφαλισμένοι των ατομικών ασφαλίσεων Υγείας ξεπέρασαν το 1,1 εκατομμύριο, σημειώνοντας αύξηση 5% και οι ασφαλισμένοι των ομαδικών ασφαλίσεων προσέγγισαν το 1,5 εκατομμύριο, που ισούται με αύξηση 13% σε σχέση με το 2021.

Από τον ποσοστιαίο επιμερισμό του αθροίσματος των ενεργών ασφαλισμένων αμφοτέρων των γραμμών εργασιών (ατομικών και ομαδικών), προκύπτει ότι οι ομαδικές ασφαλίσεις συνεχίζουν να σημειώνουν μεγαλύτερη διείσδυση στην ελληνική κοινωνία (56% του αθροίσματος των ενεργών ασφαλισμένων) σε σχέση με τις ατομικές (44% του συνόλου).

Ακυρωθέντες Ασφαλισμένοι Ατομικών & Ομαδικών Ασφαλίσεων

Το 2022, το πλήθος των ασφαλισμένων των «ακυρωθέντων» συμβολαίων προσέγγισε τις 134 χιλιάδες στις ατομικές ασφαλίσεις, σημειώνοντας αύξηση, δηλαδή, της τάξης του 7% σε σχέση με το 2021. Αντίθετα, οι ασφαλισμένοι των «ακυρωθέντων» ομαδικών ασφαλίσεων πλησίασαν τις 58,5 χιλιάδες, εμφανίζοντας σημαντική μείωση 32% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επίσης, διαπιστώνεται ότι, από τον ποσοστιαίο επιμερισμό του αθροίσματος των ασφαλισμένων των ‘ακυρωθέντων’ συμβολαίων αμφοτέρων των γραμμών εργασιών (ατομικών και ομαδικών), διαχρονικά, οι ατομικές ασφαλίσεις διεκδικούν το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνόλου των ‘ακυρωθέντων’ ασφαλισμένων, το οποίο ειδικά το 2022 εμφανίζεται αυξημένο κατά 11 μονάδες σε σχέση με το 2021, αντιστοιχώντας στο 70%, με το υπόλοιπο 30% να προέρχεται από τις ομαδικές ασφαλίσεις.

Πληρωθείσες Αποζημιώσεις

Οι συνολικές αποζημιώσεις Υγείας (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων, εξω-νοσοκομειακής και νοσοκομειακής κάλυψης), που κατεβλήθησαν το 2022 από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, προσέγγισαν τα €610,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στην προαναφερόμενη συνολική αύξηση συνέβαλαν τόσο οι ατομικές ασφαλίσεις που, φθάνοντας τα €417 εκατομμύρια και συνιστώντας το 68% του συνόλου των αποζημιώσεων, σημείωσαν αύξηση 2%, όσο και οι ομαδικές ασφαλίσεις, οι οποίες, γράφοντας αύξηση 8%, έφθασαν τα €194 εκατομμύρια το 2022.

i. Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Συνολικά κατά  Κάλυψη: Νοσοκομειακή και Εξω-νοσοκομειακή

Από το ποσό των €610,5 εκατομμυρίων των συνολικών αποζημιώσεων του 2022, το 90%, το οποίο ισούται με €551 εκατομμύρια, αφορούσε αμιγώς σε νοσοκομειακές καλύψεις των ατομικών και των ομαδικών (αθροιστικά) ασφαλίσεων Υγείας. Σε σχέση με το 2021, οι συνολικά πληρωθείσες νοσοκομειακές αποζημιώσεις σημείωσαν οριακή αύξηση σχεδόν 1,5%.

Συνεπώς, μόλις 10% του συνόλου των πληρωθεισών αποζημιώσεων, που ισούται με € 60 εκατομμύρια, αφορούσε σε εξω-νοσοκομειακές καλύψεις (ατομικές και ομαδικές). Το ύψος, ωστόσο, των συνολικά πληρωθεισών εξω-νοσοκομειακών αποζημιώσεων σημείωσε σημαντική αύξηση 31% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

ii. Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ατομικών κατά Κάλυψη: Νοσοκομειακή και Εξω-νοσοκομειακή

Όπως προαναφέρθηκε, το 2022 οι συνολικές αποζημιώσεις των ατομικών ασφαλίσεων Υγείας, εμφάνισαν αύξηση της τάξης του 2% σε σύγκριση με το 2021, φθάνοντας τα € 417 εκατομμύρια. Το 96% εξ αυτών, δηλαδή σχεδόν €400 εκατομμύρια, αφορούσε σε νοσοκομειακές καλύψεις, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 2% σε σύγκριση την προηγούμενη χρονιά. Οι δε εξω-νοσοκομειακές αποζημιώσεις ανήλθαν σε €18,3 εκατομμύρια το 2021, μειωμένες, δηλαδή, κατά 3% σε σχέση με το 2021.

iii. Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ομαδικών κατά Κάλυψη: Νοσοκομειακή» και Εξω-νοσοκομειακή

Το 2022 οι συνολικές αποζημιώσεις των ομαδικών ασφαλίσεων Υγείας έφθασαν τα €194 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με το 2021. Το 79% των συνολικών ομαδικών αποζημιώσεων, δηλαδή €152,4 εκατομμύρια, αφορούσε σε νοσοκομειακές καλύψεις, οι οποίες σημείωσαν οριακή μείωση, μικρότερη του 1%, σε σχέση με το 2021. Οι εξω-νοσοκομειακές καλύψεις, αντίθετα, που έφθασαν το ποσό των €41,3 εκατομμυρίων, αντιστοιχώντας, δηλαδή, στο υπόλοιπο στο 21% των συνολικών ομαδικών, σημείωσαν σημαντικότατη αύξηση της τάξης του 55% σε σχέση με το αντίστοιχο ύψος τους το προηγούμενο έτος.

iv. Πληρωθείσες Νοσοκομειακές Αποζημιώσεις κατά είδος δαπάνης: «Αμοιβές Ιατρών» και Λοιπά Νοσοκομειακά Έξοδα»

Από την περαιτέρω ανάλυση των συνολικών (άθροισμα ατομικών και ομαδικών) νοσοκομειακών αποζημιώσεων του 2022 που αφορούν σε έξοδα (εξαιρουμένων, δηλαδή, των επιδοματικών αποζημιώσεων), προκύπτει ότι αυτές επιμερίζονται κατά ποσοστό 30% σε αμοιβές ιατρών και κατά 70% στις λοιπές δαπάνες νοσηλείας.

Ολόκληρη η έρευνα εδώ.

Δείτε το infographic της έρευνας:

ΕΑΕΕ: 922.000 τα ενεργά ατομικά συμβόλαια υγείας το 2022

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας