Μελέτες

ΕΑΕΕ: 1 εκατ. οι ασφαλισμένες κατοικίες το 2022

Η έρευνα της ΕΑΕΕ συγκέντρωσε στοιχεία για 1,2 εκατ. συμβόλαια τα οποία εκδόθηκαν εντός του 2022 και μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2023. Η μεγάλη πλειοψηφία των συμβολαίων αφορούσε σε κατοικίες (1 εκατ. ή 83,1% του συνόλου).

Πιο αναλυτικά, στην έρευνα του 2022 της ΕΑΕΕ περιλαμβάνονται τα στοιχεία 24 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 97,3% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων περιουσίας, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η παρούσα αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απαντήσεις τους για το 2022 με βάση την πληροφόρηση που ήταν διαθέσιμη στις 31/12/2022.

Η συνολική ασφαλισμένη αξία σε ότι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτιρίου και περιεχομένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξεως των €327,7 δισ., εκ των οποίων €129,7 δισ. αφορούσαν στην ασφάλιση κατοικιών και €198 δισ. σε λοιπούς κινδύνους. Τα συμβόλαια των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των κατοικιών) διαχωρίστηκαν ανά ύψος ασφαλισμένων κεφαλαίων σε: ασφαλισμένη αξία μέχρι και €1 εκατ., μεταξύ €1 έως και €3 εκατ., μεταξύ €3 έως και €10 εκατ., και άνω των €10 εκατ.

ΕΑΕΕ: 1 εκατ. οι ασφαλισμένες κατοικίες το 2022

Τα συμβόλαια των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των κατοικιών) διαχωρίστηκαν περαιτέρω σε συγκεκριμένες ομάδες ανά είδος δραστηριότητας, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΕΑΕΕ: 1 εκατ. οι ασφαλισμένες κατοικίες το 2022

Ταυτοχρόνως με την έρευνα επί των στοιχείων του έτους 2022, ζητήθηκε η επικαιροποίηση των στοιχείων του 2021 με βάση τη διαθέσιμη πληροφόρηση στις 31/12/2022. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με το μέγεθος των καλυπτομένων κινδύνων του 2021 παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

ΕΑΕΕ: 1 εκατ. οι ασφαλισμένες κατοικίες το 2022

Τα συμβόλαια των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των κατοικιών) έτους 2021 διαχωρίστηκαν περαιτέρω ανά είδος δραστηριότητας:

ΕΑΕΕ: 1 εκατ. οι ασφαλισμένες κατοικίες το 2022

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις περιουσίας ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (36,3% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τράπεζες (27,8% αντίστοιχα).

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2022 δηλώθηκαν 13.783 ζημιές εντός του 2022, εκ των οποίων ποσοστό 56,9% αφορούσαν σε κατοικίες και οι υπόλοιπες σε λοιπούς κινδύνους. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους €17,9 εκατ. εντός του 2022 (€6,9 εκατ. για κατοικίες και €11 εκατ. για λοιπούς κινδύνους), ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2022 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων €46 εκατ. (€11,5 εκατ. για κατοικίες και €34,5 εκατ. για λοιπούς κινδύνους).

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δηλωθείσες εκκρεμείς αποζημιώσεις αφορούν στην αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου). Τόσο το πλήθος των ζημιών όσο και το τελικό ποσό της αποζημίωσης των συμβολαίων αυτών θα διαφέρει σημαντικά όταν προστεθεί η μεταγενέστερη πληροφόρηση για τα συμβόλαια του συγκεκριμένου έτους που δεν είναι διαθέσιμη κατά τη σύνταξη της παρούσας αναφοράς, μέχρι τη λήξη όλων των συμβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός του έτους. Αυτό συμβαίνει γιατί η περίοδος ισχύος ενός μεγάλου μέρους των συμβολαίων του έτους 2022, εκτείνεται εντός του 2023. Συνεπώς, η πληροφόρηση για τις ζημιές που συνέβησαν εντός του 2023 για τα συμβόλαια του 2022 ,δεν ήταν γνωστή κατά τη σύνταξη της παρούσας αναφοράς. Θα είναι γνωστή ως επικαιροποιημένη πληροφόρηση του έτους 2022 στη μελέτη της επόμενης χρονιάς.

Δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ.

Δείτε το infographic της έρευνας.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας