Εταιρείες

Δημοσιεύτηκε η οδηγία για την εταιρική δέουσα επιμέλεια στον τομέα της αειφορίας (CSDDD)

Η ΕΑΕΕ, σε συνέχεια των υπ’ αρ. 24 204/1.9.2022 και 24 703/28.5.204 Εγκυκλίων της, ενημερώνει ότι, στις 5 Ιουλίου 2024, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η οδηγία (ΕΕ) για την εταιρική δέουσα επιμέλεια στον τομέα της αειφορίας (γνωστή ως CSDDD-Corporate Sustainability Due Diligence Directive), λαμβάνοντας τον αριθμό 2024/1760 (εδώ).

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να μεταφέρουν τις διατάξεις της νέας οδηγίας στην εθνική νομοθεσία τους το αργότερο έως τις 26 Ιουλίου 2026 (άρθρο 37). Επιπλέον, βάσει των άρθρων 19 και 20 της οδηγίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές σε διάφορα χρονικά σημεία, από το τα τέλη του 2026 έως αρχές του 2027.

Η ΕΑΕΕ θα επανέλθει με αναλυτικότερη παρουσίαση των νέων διατάξεων.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας