Οικονομικά Μεγέθη

Αποτελέσματα ρεκόρ €6,9 δισ. πέτυχε ο Όμιλος Generali το 2023

Aνακοινώθηκαν, στις 12/03/2024, τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Generali για το έτος 2023 με κλείσιμο 31.12.1

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου:

  • Αύξηση μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στα €82,5 δισ. (+5,6%) λόγω της σημαντικής αύξησης που παρουσιάζεται στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (+12,0%). Οι καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής εστιάζονται αποκλειστικά σε προγράμματα προστασίας και σε επενδυτικά προϊόντα unit-linked, κάτι που είναι απολύτως συνεπές με τη στρατηγική του Ομίλου.
  • Ρεκόρ Λειτουργικών Αποτελεσμάτων που έφτασαν στα €6,9 δισ. (+7,9%), χάρη στη θετική συμβολή όλων των τομέων, με πρώτο τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων. Ο Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων παρουσίασε βελτίωση, φθάνοντας το 94,0% (-1,4 π.μ.). Το Περιθώριο Νέας Παραγωγής παρουσίασε εξαιρετική απόδοση φτάνοντας στο 5,78% (+0,09 π.μ.).
  • Ρεκόρ Προσαρμοσμένων Καθαρών Αποτελεσμάτων2 στα €3.575 εκατ. (+14,1%).
  • Επιβεβαιωμένα ισχυρή σταθερή κεφαλαιακή θέση, με τον Δείκτη Φερεγγυότητας στο 220% (221% το 2022), χάρη στην ισχυρή συμβολή από την ομαλοποιημένη παραγωγή κεφαλαίου
  • Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή €1,28 (+10,3%), το οποίο επιβεβαιώνει τη σοβαρή εστίαση του Ομίλου στις αποδοχές των μετόχων, επιτυγχάνοντας3 σωρευτικό στόχο μερίσματος για τα έτη 2022-2024.
Αποτελέσματα ρεκόρ €6,9 δισ. πέτυχε ο Όμιλος Generali το 2023

Ο CΕO του Ομίλου Generali, κ. Philippe Donnet, δήλωσε: «Η ισχυρή απόδοση της Generali το 2023, και το καταγεγραμμένο πλέον ρεκόρ σε λειτουργικά και καθαρά αποτελέσματα που προέρχεται από τη θετική συμβολή όλων των τομέων, καταδεικνύει την επιτυχή εκτέλεση της στρατηγικής μας «Lifetime Partner 24: Driving Growth». Χάρις στην ισχυρή ταμειακή και κεφαλαιακή μας θέση, επιταχύνουμε την αύξηση των μερισμάτων για τους μετόχους μας. Ο Όμιλος βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της ιστορίας του, όντας ένας εξαιρετικά κερδοφόρος και, ταυτόχρονα, διαφοροποιημένος αλλά και ισχυρός παίκτης στον χώρο των Ασφαλίσεων και της Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων. Η μελλοντική επιτυχία της Generali θα ενισχυθεί επίσης από τις εξαγορές των Conning και Liberty Seguros. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τους ασφαλιστικούς μας πράκτορες για τις προσπάθειές τους στην επίτευξη αυτών των πολύ θετικών αποτελεσμάτων. Αποτελούν το θεμέλιο του ταξιδιού μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και της δέσμευσής μας να ενεργούμε ως υπεύθυνος επενδυτής, ασφαλιστής, εργοδότης και εταιρικός πολίτης».

Αποτελέσματα ρεκόρ €6,9 δισ. πέτυχε ο Όμιλος Generali το 2023
  1. Ξεκινώντας από το 1ο τρίμηνο του 2023 η Κοινοπραξία Τραπεζοασφαλιστικών Δραστηριοτήτων της Cattolica (που αφορά τις εταιρείες Vera και BCC) θεωρείται ως «σύνολο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που διατίθενται προς πώληση» σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, και ως εκ τούτου τα αποτελέσματά τους κατηγοριοποιούνται εκ νέου ως «Αποτελέσματα διακοπεισών δραστηριοτήτων». Κατά συνέπεια, τα Ετήσια Αποτελέσματα του Ομίλου για το 2022 που παρουσιάστηκαν πέρυσι αναταξινομήθηκαν. Τα Αποτελέσματα διακοπεισών δραστηριοτήτων» ανήλθε στα € 84εκ. (€ -93εκ Ετήσια Αποτελέσματα 2022). Οι μεταβολές στα ασφάλιστρα, οι καθαρές εισροές ασφαλίστρων Ζωής και Νέας Παραγωγής παρουσιάστηκαν σε ισοδύναμους όρους (σε σταθερές ισοτιμίες και εύρος ενοποίησης). Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο και ως εκ τούτου τα τελικά ποσά μπορεί να μην συμφωνούν με το στρογγυλοποιημένο αποτέλεσμα σε όλες τις περιπτώσεις. Τα ποσοστιαία στοιχεία μπορεί επίσης να επηρεαστούν από τη στρογγυλοποίηση. ↩︎
  2. Το προσαρμοσμένο καθαρό αποτέλεσμα και οι ορισμοί του EPS (κέρδους ανά μετοχή) περιλαμβάνουν προσαρμογές για 1) κέρδη ή ζημιές περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (FVTPL) εκ των μη συμμετεχουσών επιχειρήσεων ή και των μη συμμετεχόντων κεφαλαίων των μετόχων, 2) την επίδραση υπερπληθωρισμού σύμφωνα με το ΔΛΠ 29, 3) την απόσβεση άυλων στοιχείων που σχετίζονται με συγχωνεύσεις και εξαγορές και 4) τις επιπτώσεις κερδών και ζημιών από εξαγορές και πωλήσεις. Ο υπολογισμός του EPS βασίζεται στον σταθμισμένο μέσο αριθμό των 1.541.766.041 μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία και εξαιρουμένου του σταθμισμένου μέσου όρου των ιδίων μετοχών αριθμού ίσου με 25.592.377 τεμάχια. ↩︎
  3. Μέρισμα σε μετρητά. Το προτεινόμενο μέρισμα θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. ↩︎

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας