Διεθνή

Από διαβούλευση σε διαβούλευση η Insurance Europe

Στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρώτη δέσμη συμβουλών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας Solvency II, αλλά και στη διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων (IAIS) για τις αναθεωρήσεις της Insurance Core Principle (ICP) 18 για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και της ICP 19 για τη συμπεριφορά της αγοράς, συμμετείχε πρόσφατα η Insurance Europe.

 

Η άποψης της Insurance Europe για την 1η δέσμη συμβουλών της EIOPA σχετικά με αναθεώρηση της Solvency II

Η διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρώτη δέσμη συμβουλών που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας Solvency II ολοκληρώθηκε τέλος Αυγούστου.

Η Insurance Europe, αν και αναγνωρίζει την ικανοποιητική πρόοδο που έχει επιτελέσει η EIOPA όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της αναθεώρησης, δήλωσε, συμμετέχοντας στη διαβούλευση, ότι απαιτούνται πρόσθετες εργασίες σε διάφορους τομείς, για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.

Για παράδειγμα, όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών από αναβαλλόμενους φόρους (LAC DT), η Insurance Europe υπογράμμισε ότι με την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις διάφορες μεθόδους που εφαρμόζονται σήμερα σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον αντίκτυπό τους, η EIOPA είχε εκπληρώσει πλήρως την εντολή της. Ωστόσο, η Insurance Europe πρόσθεσε ότι η ανάλυση που διεξήγαγε η EIOPA σχετικά με τους οδηγούς της LAC DT δεν παρέχει μια πλήρη εικόνα των ζητημάτων και αυτό απαιτεί προσοχή κατά την εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτήν.

Ενώ επικροτούσε τις απλουστευμένες προσεγγίσεις που εισήχθησαν, η Insurance Europe δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει τις απόψεις της EIOPA, σύμφωνα με τις οποίες μόνο οι μέθοδοι απλούστευσης που απαριθμούνται στα νομικά κείμενα επιτρέπονται. Επιπλέον, η Insurance Europe τόνισε ότι, σε αντίθεση με τη γνώμη της EIOPA, πιστεύει ότι η EIOPA έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίσει το επίπεδο του μαζικού κινδύνου.

Η Insurance Europe χαιρέτισε τις εργασίες της EIOPA σχετικά με την επέκταση της “look-through” προσέγγισης σε σχετικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, συνέστησε να απαιτηθούν πρόσθετες εργασίες, για να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή της προσέγγισης “look-through” μπορεί να εφαρμοστεί με αναλογικό τρόπο.

Όσον αφορά τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικούς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ECAIs) στον τυποποιημένο τύπο, η Insurance Europe χαιρέτισε τις εργασίες της EIOPA για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων μέσω της απλούστευσης σε μέρος του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού. Ωστόσο, η Insurance Europe προειδοποίησε ότι μια υπερβολικά συνετή προσέγγιση, για να επιτραπεί η χρήση αυτής της απλοποίησης, μπορεί να την καταστήσει πρακτικώς μη εφαρμόσιμη.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των εγγυήσεων, την έκθεση σε τρίτους και την έκθεση σε περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές (RGLAs), η Insurance Europe υποστήριξε ορισμένες αλλαγές που πρότεινε η EIOPA, ωστόσο, επέστησε την προσοχή κατά την εναρμόνιση του καταλόγου των επιλέξιμων RGLA μεταξύ τραπεζικών και ασφαλιστικών Κανονισμών. Πιστεύει ότι αυτό μπορεί να εισαγάγει μια υπερβολικά λεπτομερή και άκαμπτη προσέγγιση για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας μεταξύ των RGLA και των κεντρικών κυβερνήσεων.

Ολόκληρη η απάντηση της Insurance Europe εδώ και μια επισκόπηση των γενικών παρατηρήσεων είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Οι θέσεις της σχετικά με τα ICP 18 και 19

Σχετικά με την ICP 18, η Insurance Europe δήλωσε ότι η πρόταση στο κείμενο να παραβλέπονται οι νομικές απαιτήσεις των επιμέρους δικαιοδοσιών και να εφαρμοστεί διαφορετικό πρότυπο υπονομεύει τους στόχους του εποπτικού φορέα, όσον αφορά τον καθορισμό των απαιτήσεων διεθνούς δικαιοδοσίας τους, και ενδεχομένως να οδηγήσει σε αδυναμία επιλογής για τους ασφαλισμένους και αρνητικό αντίκτυπο στη ασφαλιστική διείσδυση.

Σχετικά με το ICP 19, η Insurance Europe υπογράμμισε την ανάγκη να καταστεί πιο προφανής η αρχή της αναλογικότητας, ιδίως όσον αφορά την απαίτηση της ανώτερης διοίκησης να αξιολογεί τις διαδικασίες εφαρμογής και παρακολούθησης. Τέτοιες υπερβολικά λεπτομερείς διαδικασίες –αξιολόγηση, επανεξέταση και καταγραφή– θα ήταν υπερβολικά επαχθείς ως προς την εφαρμογή, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις.

Ολόκληρες οι απαντήσεις της Insurance Europe: ICP 18 και ICP 19.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας