Οικονομικά Μεγέθη

Ανθεκτικότητα, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, επέδειξε ο Όμιλος ΑΧΑ κατά το 1ο εξάμηνο 2016

Συνολικά έσοδα, σταθερά, στα 54 δις ευρώ, λειτουργικά κέρδη, σταθερά, στα 3,1 δις ευρώ, προσαρμοσμένα κέρδη, μειωμένα κατά 2%, στα 3,4 δις ευρώ, και καθαρά κέρδη, αυξημένα κατά 4%, στα 3,2 δις ευρώ ανακοίνωσε ο Όμιλος ΑΧΑ στις 3 Αυγούστου.

«Η ισχυρή επίδοση της ΑΧΑ στο πρώτο μισό του 2016 αντικατοπτρίζει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και των στρατηγικών επιλογών μας, σε ένα περιβάλλον που συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από χαμηλά επιτόκια και υψηλότερη μεταβλητότητα των αγορών. Έχουμε επιτύχει λειτουργικά κέρδη 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ που αποδεικνύουν την ανθεκτικότητά μας παρά τις οικονομικές προκλήσεις της αγοράς και την αύξηση του κόστους από φυσικές καταστροφές. Οι οικονομικοί μας δείκτες παραμένουν ιδιαίτερα ισχυροί με το Περιθώριο Φερεγγυότητας ΙΙ να βρίσκεται στο 197%, πολύ ικανοποιητικά μέσα στο εύρος των στόχων μας» ανέφερε ο Επερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ, κ.Thomas Buberl.

«Στους τομείς Ζωής και Επενδύσεων εστιάσαμε στην κερδοφόρο ανάπτυξη εργασιών, με αυξημένες πωλήσεις στον κλάδο Υγείας και αποταμιευτικά προϊόντα χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Στους τομείς Γενικών Ασφαλίσεων, πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη τόσο για στις ασφαλίσεις ιδιωτών όσο και για τις ασφαλίσεις εμπορικών κινδύνων, διατηρώντας την έμφαση στην κερδοφορία. Η Διαχείριση Κεφαλαίων συνέχισε την θετική της πορεία με καθαρές εισροές και για τους δύο διαχειριστές κεφαλαίων μας (ΑΧΑ ΙΜ και ΑΒ)».

«Στη στρατηγική μας για την Φιλοδοξία 2020, που παρουσιάσαμε στις 21 Ιουνίου, δεσμευτήκαμε να εστιάσουμε σε ξεκάθαρους μοχλούς ανάπτυξης προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας ακόμα και σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, με τη νέα ομάδα διοίκησης και τους ανθρώπους μας, εργαζόμαστε ενεργά για τον μετασχηματισμό του Ομίλου σε ευθυγράμμιση με το όραμά μας να ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους να έχουν μια καλύτερη ζωή».

 

Κύρια οικονομικά αποτελέσματα (σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός αναφέρεται διαφορετικά)

 

 

 

 

 

 

1Η15

αναμορφωμένα*

1H16

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση

Σύνολο Εσόδων

53.324

54.036

-0,5%

 

+0,2%

Zωή & Επενδύσεις (ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφάλιστρα)

3.362

3.274

-2,6%

-1,9%

Ζωή & Επενδύσεις περιθώριο κέρδους νέας

Παραγωγής (%)

37,3%

37,3%

0,0 pt

-0,4 pt

Γενικές ασφαλίσεις δείκτης ζημιών και εξόδων (all-year combined ratio)

 

95,1%

96.0%

+0,9 pt

+0,9 pt

 

 

 

 

 

 

1Η15

αναμορφωμένα*

1H16

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε σταθερή ισοτιμία

Λειτουργικά Κέρδη

3,075

3.063

0%

0%

Προσαρμοσμένα Κέρδη

3,457

3.364

-3%

-2%

Καθαρά Κέρδη

3,077

3.207

+4%

+4%

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Adjusted ROE) (%)

16,0%

14,6%

-1,4 pts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FY15

1H16

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

 

Ίδια Κεφάλαια (δις ευρώ)

68,5

74,1

+8%

 

Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης (Debt Gearing) (%)

26%

28%

+2 pts

 

Περιθώριο Φερεγγυότητας (Solvency II) (%)

205%

197%

-8 pts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Τα αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2015 αναμορφώνονται, σε συνέχεια της πώλησης των εργασιών Ζωής και Επενδύσεων στη Μ. Βρετανία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας