Εταιρείες

Αναβάθμιση πιστοποίησης ISO για την Interlife Ασφαλιστική

Αναβαθμίζεται η πιστοποίηση της Interlife Ασφαλιστικής κατά ISO 9001:2015 με την ενσωμάτωση της Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας.

Η διαδικασία πιστοποίησης που ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την SGS Societe Generale de Surveillance S.A. αφορά: Ανάληψη Κινδύνων, Έκδοση Ασφαλιστηρίων, Διακανονισμό Ζημιών, Συμβάσεις Διαμεσολαβούντων, Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Interlife Ασφαλιστική πιστοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2005 με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 ενώ το 2012, η εταιρεία πιστοποιήθηκε με το ISO 9001: 2008 για το σύνολο των λειτουργιών της.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας  ISO 9001:2015 αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της Interlife να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις συνεργατών, πελατών και συνάδουν με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες σταθερής και υγιούς ανάπτυξης της εταιρίας. Η αναβάθμιση του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας, οδηγεί την Interlife στις υψηλότερες θέσεις αξιοπιστίας μεταξύ των Ασφαλιστικών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας