Μελέτες

Αύξησαν τις καταθέσεις τους οι ασφαλιστικές το 4ο τρίμηνο του 2018

Τα στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το 4ο τρίμηνο του 2018 έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με αυτά, η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων[1] διαμορφώθηκε σε 17.037 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018, έναντι 17.041 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1.305 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 143 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 77 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 66 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού ανήλθε στο 7,7% το δ΄ τρίμηνο του 2018, έναντι 6,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 10.369 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018 έναντι 10.198 εκατ. ευρώ του προηγουμένου τριμήνου, με το ποσοστό τους επί του συνολικού ενεργητικού να ανέρχεται σε 60,9%, έναντι 59,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά καθαρές αγορές τίτλων κυρίως εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 2.547 εκατ. ευρώ έναντι 2.878 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 15,0% έναντι 16,9% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές πωλήσεις μεριδίων εξωτερικού, αλλά και σε τεχνικούς λόγους.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές διαμορφώθηκε σε 632 εκατ. ευρώ έναντι 524 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού ανήλθε στο 3,7%, έναντι 3,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων δεν οφείλεται σε καθαρές αγορές μετοχών, αλλά σε τεχνικούς λόγους.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 95 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 2.774 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018.

Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 87 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 12.591 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 187 εκατ. ευρώ. Αντίθετα μείωση κατά 100 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών. Επί του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων, το 69,6% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων, έναντι 68,6% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2018

Γ΄ τρίμηνο

2018

Δ΄ τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Καταθέσεις

1.162

1.305

          Εσωτερικό

840

917

          Εξωτερικό

323

388

Χρεωστικοί Τίτλοι

10.198

10.369

          Εσωτερικό

4.132

4.136

          Εξωτερικό

6.065

6.233

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

2.878

2.547

                                                                           Εσωτερικό                                                                  

894

858

Εξωτερικό

1.984

1.689

Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

524

632

          Εσωτερικό

389

372

          Εξωτερικό

134

260

Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο)

608

615

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

2

5

Δάνεια

130

127

Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι

468

454

Λοιπά στοιχεία

1.072

983

Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού

17.041

17.037

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Ίδια Κεφάλαια

2.869

2.774

Ασφαλιστικές προβλέψεις

12.504

12.591

  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής

9.376

9.563

        εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων

804

805

  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών

3.128

3.028

Δάνεια

98

96

Λοιπά στοιχεία

1.572

1.578

 

Πίνακας 2: Καθαρές ροές[2] τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
(σε εκατ. ευρώ)

Τοποθετήσεις 2018

Γ΄ τρίμηνο

2018

Δ΄ τρίμηνο

Χρεωστικοί Τίτλοι

188

184

          Εσωτερικό

147

15

          Εξωτερικό

42

169

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

16

-105

          Εσωτερικό

3

-5

          Εξωτερικό

13

-100

Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

18

8

          Εσωτερικό

0

-17

          Εξωτερικό

18

9


[1] Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016 περί ενιαίας υποβολής εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς.

[2] Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης και προσαρμογές από αναταξινομήσεις.

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος:

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/nomonetary/default.aspx

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας