Διεθνή

Αυξάνονται οι ευκαιρίες αλλά και οι κίνδυνοι για τους καταναλωτές, σύμφωνα με την EIOPA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε, στις 24 Ιανουαρίου, την Έκθεσή της για τις Καταναλωτικές Τάσεις. Η Έκθεση εντοπίζει την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης ως σαφή τάση που αναδύεται από την πανδημία COVID-19. Αυτό συνεπάγεται  ευκαιρίες για τους καταναλωτές αλλά τους φέρνει αντιμέτωπους και με ορισμένους κίνδυνους, όπως οι απάτες και πιθανές νέες μορφές αποκλεισμού από την πρόσβαση στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Όπως τονίζεται στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Αρχή, «εν μέσω των συνεχιζόμενων κραδασμών που προκαλεί η πανδημία παγκοσμίως, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία συνέχισαν να εξυπηρετούν τους καταναλωτές με αποτελεσματικό τρόπο, επιδεικνύοντας συνολικά ισχυρή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα. Ωστόσο, εμφανίστηκαν μια σειρά από νέες προκλήσεις που συνδέονται με την αύξηση των κινδύνων φυσικών καταστροφών».

Η EIOPA εντόπισε μια σειρά από βασικά ζητήματα στις τάσεις των καταναλωτών:

• Οι υπάρχουσες ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα unit linked εξακολουθούν να υφίστανται, λόγω της πολυπλοκότητας του προϊόντος, με αποτέλεσμα την έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το κόστος και τα οφέλη. Όπως επισημαίνεται είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν υπόψη οι απαντήσεις των καταναλωτών και να τεθούν στο επίκεντρο των διαδικασιών σχεδιασμού, διανομής και παρακολούθησης των προϊόντων, για την αντιμετώπιση ζητημάτων σχέσης ποιότητας/τιμής, πιθανών λαθών κατά την πώληση αλλά και για τη συνολική βελτίωση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας του καταναλωτή.

• Έχουν παρατηρηθεί ολοένα και περισσότερα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά ως «βιώσιμα», εγείροντας, όμως, ανησυχίες για το λεγόμενο «greenwashing», αλλά και δείχνοντας έναν τομέα που κινείται, για να ανταποκριθεί στις ESG προτιμήσεις των καταναλωτών, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο βιώσιμη ανάκαμψη.

• Ενώ η ψηφιακή καινοτομία έχει βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τον φιλικό τρόπο χειρισμού των αξιώσεων, ιδίως όταν πρόκειται για αξιώσεις χαμηλής αξίας και μεγάλου όγκου, τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται σε ορισμένες αγορές.

• Οι αναδυόμενοι κίνδυνοι έχουν εγείρει νέες ανησυχίες σχετικά με τους αποκλεισμούς και την πιθανή αύξηση του κενού προστασίας. Η έλλειψη σαφήνειας στους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβολαίων και η περιορισμένη κατανόηση των αποκλεισμών από τους καταναλωτές μπορεί να είναι επιζήμια για τους ίδιους. Επιπλέον, η παρατηρούμενη αύξηση των μη ασφαλίσιμων κινδύνων διευρύνει το κενό προστασίας.

• Η μεγαλύτερη χρήση πρακτικών βελτιστοποίησης των τιμών, βασιζόμενη σε βελτιωμένες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και στην ύπαρξη περισσότερων δεδομένων των καταναλωτών, μπορεί να οδηγήσει σε άδικη μεταχείριση και πιθανό οικονομικό αποκλεισμό και να αυξήσει τον κίνδυνο των έμμεσων διακρίσεων.

Αναφορικά με τις συντάξεις επισημαίνεται ότι στα συνταξιοδοτικά ταμεία, συνεχίζεται η μετάβαση από τα προγράμματα καθορισμένων παροχών στα προγράμματα καθορισμένων εισφορών.

Γενικότερα, τονίζεται ότι ένας καλά ανεπτυγμένος και ισορροπημένος συνταξιοδοτικός τομέας, ο οποίος εξασφαλίζει επαρκείς μελλοντικές συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις, είναι το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού κρατικών, επαγγελματικών και προσωπικών συνταξιοδοτικών προϊόντων. Ενώ παραδοσιακά, οι πάροχοι κρατικών συντάξεων διαδραματίζουν συχνά πιο σημαντικό ρόλο στην παροχή επαρκών συντάξεων στους Ευρωπαίους πολίτες, παρατηρήθηκε μια τάση που συνδέεται με αύξηση των ιδιωτικών παρόχων συντάξεων έναντι των κρατικών το 2021. Οι λεπτομερείς τάσεις στις αγορές προσωπικών συντάξεων ποικίλλουν σημαντικά, καθώς τα προϊόντα είναι ετερογενή μεταξύ των κρατών μελών.

Η EIOPA τονίζει ότι οι μακροπρόθεσμες συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία και να επιτρέψουν στους αποταμιευτές να συμμετάσχουν στη βιώσιμη, μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Καθώς οι καταναλωτές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για βιώσιμα προϊόντα και οι παράγοντες της αγοράς προσαρμόζουν αναλόγως τις εσωτερικές επενδυτικές πολιτικές και τα προϊόντα τους, αυτό θα μπορούσε να υποστηρίξει την ενεργό συμμετοχή των αποταμιευτών συνταξιοδότησης στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, όμως, η τάση αυτή εγείρει ανησυχίες για τους καταναλωτές, που έχουν να κάνουν με το greenwashing και το παραπλανητικό marketing.

Εν κατακλείδι επισημαίνεται ότι «η EIOPA θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να προωθεί τη χρήση συνεπών εποπτικών πρακτικών, για να διασφαλίσει ότι οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που επισημαίνονται στην παρούσα έκθεση αντιμετωπίζονται κατάλληλα».


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας