Κούρεμα και για τις ασφαλιστικές της Κύπρου

196

Κουρεύονται τελικά και οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών στην Κύπρο, όπως ανακοινώθηκε στις 22 Απριλίου από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε, αναφέρονται τα εξής: 

«Η ΚΤΚ ανακοινώνει ότι ενεργώντας ως Αρχή Εξυγίανσης και μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, θα προχωρήσει με τροποποιήσεις του περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διατάγματος του 2013 και του περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διατάγματος του 2013, σχετικά με τις εξαιρέσεις που προνοούνταν από τα Διατάγματα που είχαν εκδοθεί από την Αρχή Εξυγίανσης στις 29 Μαρτίου 2013.
Η αναθεώρηση γίνεται με σκοπό τον περιορισμό της έκτασης των εξαιρέσεων, έτσι ώστε να ελαφρυνθούν οι επηρεαζόμενοι ανασφάλιστοι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου.
Οι τροποποιήσεις αφορούν:
– Τις υποχρεώσεις που μεταβιβάζονταν από τη Λαϊκή Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου, όπως αυτές αναφέρονταν στον περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διατάγματος του 2013,
– Τις κατηγορίες καταθέσεων που εξαιρούνταν από τον περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διατάγματος του 2013.
Οι κατηγορίες καταθέσεων που επηρεάζονται κατά 27,5%, οι οποίες με βάση τα προηγούμενα Διατάγματα εξαιρούνταν οποιασδήποτε επιβάρυνσης, είναι οι ακόλουθες:
– Ασφαλιστικές εταιρείες, κοινοπραξίες ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικά επικουρικά ταμεία,
– Εγχώριοι επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον Έφορο Εταιρειών,
– Φιλανθρωπικά ιδρύματα που είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Οικονομικών,
– Σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας. Διευκρινίζεται ότι τα δημόσια σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα εμπίπτουν στην κατηγορία της Γενικής Κυβέρνησης.
Τονίζεται ότι, για όλες τις πιο πάνω κατηγορίες εκτός των ασφαλιστικών εταιρειών, κοινοπραξιών ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών επικουρικών ταμείων, καταθέσεις έως €100,000 είναι ασφαλισμένες και δεν επηρεάζονται.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα προηγούμενα Διατάγματα, εξαιρούνται εξολοκλήρου οι ακόλουθες κατηγορίες καταθέσεων:
– Πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών, τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα και προσφέρουν τις υπηρεσίες έκδοσης ή/και αποδοχής μέσων πληρωμών,
– Γενική Κυβέρνηση (περιλαμβανομένων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης),
– Συμφωνίες Επαναγοράς Χρηματοοικονομικών Μέσων (repo transactions)».

• H «Ασφαλιστική Αγορά» επικοινώνησε με επώνυμους και έγκριτους ασφαλιστές της Κύπρου, οι οποίοι, επιπροσθέτως με τα ανωτέρω, επεσήμαναν τα εξής:
Ως προς τις εταιρείες Γενικών Ασφαλειών, τεράστιο είναι το πλήγμα, όσον αφορά τους μετόχους.
Για τις Εταιρείες Ζωής, το πλήγμα μετακυλίεται στους ασφαλισμένους, όσον αφορά στα επενδυτικά προϊόντα.
Εκτιμάται ότι η όλη ζημία για τις ασφαλιστικές εταιρείες από το κούρεμα θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ και σε αυτή τη ζημία θα πρέπει να προστεθεί: πρώτον, ο εκμηδενισμός της αξίας των τραπεζικών χρεογράφων και, δεύτερον, η μηδενική αξία των μετοχών των δύο τραπεζών που έχουν στην κατοχή τους.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η κυπριακή ασφαλιστική βιομηχανία παρήγαγε, το 2012, 460 εκατ. ευρώ ασφάλιστρα στις Γενικές Ασφαλίσεις και 357 εκατ. ευρώ στις ασφαλίσεις Ζωής.

Προηγούμενο άρθροΣΕΜΑ: Υπηρεσίες εκπαίδευσης για τα μέλη
Επόμενο άρθροΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ: Σταθερή κερδοφορία και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και για το 2012