Άρθρα

ΕΡΩΤΗΜΑ προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

Λάβαμε και δημοσιοποιούμε την πιο κάτω επιστολή, που αφορά τις εργασίες στον κλάδο V (τοντίνας) και VI (κεφαλαιοποίησης) του ν. 4364/2016.

«Κύριε Διευθυντά,
Στο άρθρο 5 του ν. 4364/2016 (κλάδοι ασφαλίσεων ζωής), εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται: α) στην παράγραφο ε΄ κλάδος V (τοντίνες) και β) στην παράγραφο στ΄ κλάδος VI (εργασίες κεφαλαιοποίησης).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) Η επιστήμη του ασφαλιστικού δικαίου δεν θεωρεί ασφαλιστικούς τους κλάδους τοντίνας, κεφαλαιοποίησης και επενδύσεων και τις αντίστοιχες συμβάσεις.

β) Ο νόμος για τους εν λόγω κλάδους ως και τους κλάδους VII, VIII και IX, αναφέρεται σε «εργασίες» ενώ στους προηγούμενους κλάδους του ιδίου άρθρου γίνεται μνεία σε «ασφαλίσεις», χωρίς να καθορίζεται η μεταξύ τους ειδοποιός διαφορά.

Ως εκ τούτων, εκτός των άλλων, τίθεται θέμα για το είδος και τη φύση αυτών των εργασιών που προβλέπει ο νόμος (στους κλάδους V και VI) και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων (φυσικών και νομικών προσώπων) σε περίπτωση λύσης ασφαλιστικής επιχείρησης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της και ειδικότερα:

α) Εάν οι ασφαλισμένοι θα έχουν τα ευεργετήματα της συμμετοχής και της προνομιακής μεταχείρισης στην ασφαλιστική εκκαθάριση που προβλέπει ο νόμος για τους ασφαλισμένους των λοιπών κλάδων,
β) Εάν οι ασφαλισμένοι θα δικαιούνται ασφαλίσματος και σε ποια έκταση,
γ) Ποιος θα καταβάλει το ασφάλισμα (ποσό) που θα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι (η ασφαλιστική επιχείρηση ή το Εγγυητικό Κεφάλαιο).

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Γκρέκας, Δικηγόρος
Τηλ: 210 52 26 484, 693 26 10 907
Email: [email protected]»

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας