Μελέτες

ΕΑΕΕ: Ετήσια Στατιστική Έκθεση για το 2012

Την Ετήσια Στατιστική Έκθεση για το 2012, δημοσίευσε η ΕΑΕΕ. Στην Έκθεση παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη που αποτυπώνουν την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και τα αποτελέσματα εξειδικευμένων μελετών των κλάδων ασφαλίσεων κατά ζημιών.

Όπως επισημαίνεται, ως απόρροια των δύσκολων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικράτησαν και το 2012 στην Ελλάδα, ο κλάδος ιδιωτικής ασφάλισης υπέστη μείωση της παραγωγής κατά 11,6% συνολικά, συνέχισε, ωστόσο, να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά –σε σχέση πάντα με άλλους κλάδους της οικονομίας– στο δύσκολο αυτό περιβάλλον, καταβάλλοντας μάλιστα αποζημιώσεις ύψους €3,1 δις, αυξημένες κατά 0,7% έναντι του 2011. Από αυτές, τα €2,1 δις (+7,5%) αποτέλεσαν αποζημιώσεις και παροχές των ασφαλίσεων Ζωής και το €1,0 δις (-11,2%) των ασφαλίσεων κατά Ζημιών.

Οικονομικά Μεγέθη

  • Το σύνολο του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφτασε τα €14,9 δις το 2012, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 1,9%.
  • Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έφτασε το 1,7 δις (+71,1%). Στην αύξηση αυτή συνετέλεσε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία προέβησαν αρκετές ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης.
  • Το σύνολο των επενδεδυμένων κεφαλαίων ανήλθε, το 2012, στα €11 δις (€10,4 δις το 2011, καταγράφοντας αύξηση 5,7%) και προέρχεται από τις κατηγορίες του Ενεργητικού: «Γ. Επενδύσεις» (ύψους €9 δις) και «Δ. Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο» (ύψους €2 δις).

Από την ανάλυση της κατηγορίας «Γ. Επενδύσεις» του Ενεργητικού, προκύπτει ότι η σημαντικότερη ομάδα των επενδεδυμένων κεφαλαίων είναι οι «Ομολογίες κ.λπ. τίτλοι σταθερής απόδοσης» (που περιλαμβάνουν Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, Ομολογίες κ.λπ. τίτλους σταθερού εισοδήματος), που φτάνουν τα €5,6 δις (+3,6% σε σχέση με το 2011). Οι επενδύσεις σε «Μετοχές και μερίδια αμοιβαίων Κεφαλαίων» (τίτλοι μεταβλητής απόδοσης) έφτασαν τα €1,3 δις, παρουσιάζοντας μείωση 18,9% από το 2011.

Οι επενδύσεις σε Ακίνητα έφτασαν τα €678 εκατ. (+1,7% σε σχέση με το 2011).

Ειδικότερα, το 2012 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είχαν επενδύσει το 62,4% των κεφαλαίων της κατηγορίας «Γ. Επενδύσεις», στην ομάδα «Ομολογίες», το 14,1% στην Ομάδα «Μετοχές και Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων», το 1,8% σε «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» και το 7,6% σε «Ακίνητα».

  • Οι ασφαλιστικές προβλέψεις έφτασε τα €12,1 δις το 2012, μειωμένες κατά 1,2% έναντι του 2011. Οι Προβλέψεις των ασφαλίσεων Ζωής έφτασαν τα €6,3 δις (-5,1%). Οι Προβλέψεις για τους ασφαλισμένους Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο έφτασαν τα €2,1 δις (+15,8%). Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών οι Προβλέψεις έφτασαν τα €3,7 δις (-2,4%).

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι ζημίες προ φόρων ξεπέρασαν τα €500 εκατ. το 2012 και προστέθηκαν φορολογικές επιβαρύνσεις σχεδόν €110 εκατ., σχηματίζοντας ένα ζημιογόνο αποτέλεσμα χρήσης περίπου €610 εκατ.

Η συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία

  • Το ποσοστό συμμετοχής της συνολικής παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις και δικαιώματα συμβολαίων επί του ΑΕΠ (εκφρασμένο σε τρέχουσες αγοραίες τιμές) έφτασε στο 2,28% του ΑΕΠ (2,39% το 2011). Η παραγωγή ασφαλίστρων σημείωσε μείωση ελαφρώς μεγαλύτερη του ρυθμού μείωσης του ΑΕΠ.
  • Το ποσοστό επενδύσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας, έφτασε το 5,69% το 2012 και είναι η υψηλότερη τιμή που έχει λάβει. Η πορεία του δείκτη αναστράφηκε μετά από δύο χρόνια πτωτικής πορείας, συνεχίζει όμως να απέχει αρκετά από το αντίστοιχο μέσο ποσοστό των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
  • Ο δείκτης των συνολικών κατά κεφαλήν ασφαλίστρων (και δικαιωμάτων συμβολαίων) μειώθηκε στα €386,83 ανά κάτοικο το 2012. Ο δείκτης αυτός ήταν €253,21 ανά κάτοικο το 2000, είχε συνεχή αύξηση τα επόμενα χρόνια και έφτασε να πάρει το 2009 τη μέγιστη τιμή του, €483,42 ανά κάτοικο.

Ο δείκτης ασφαλίστρων Ζωής (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) το 2012 έφτασε τα €170,07 ανά κάτοικο, ενώ των ασφαλίσεων ζημιών έφτασε τα €216,75 ανά κάτοικο το 2012.

Αναλυτικά η Ετήσια Στατιστική Έκθεση της ΕΑΕΕ εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας