Διεθνή

Βέλτιστες πρακτικές για την άμβλυνση των επιπτώσεων του covid-19 και για τους ασφαλιστές

Στις 14 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έναν κατάλογο «βέλτιστων πρακτικών» που συμφωνήθηκε από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και από καταναλωτικές και επιχειρηματικές οργανώσεις ως συμβολή στην περαιτέρω άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. Μεταξύ των 25 φορέων που συμμετείχαν στις συζητήσεις ήταν η Insurance Europe και η Eυρωπαϊκή Ένωση Αλληλασφαλιστικών Οργανισμών και Συνεταιριστικών Ασφαλιστικών Εταιρειών (AMICE).

Ο κατάλογος «βέλτιστων πρακτικών» προσδιορίζει συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να στηρίξουν πολίτες και επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης.

Οι «βέλτιστες πρακτικές», που δημοσιεύτηκαν, καλύπτουν διάφορα ζητήματα, μεταξύ άλλων:

 • αναστολές πληρωμής για καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές: τα μέτρα αυτά μπορούν να βοηθήσουν όσους και όσες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, με την αναβολή πληρωμών·
 • βελτίωση της ασφάλειας των πληρωμών χωρίς μετρητά, με παράλληλη διασφάλιση ότι οι πληρωμές με μετρητά παραμένουν διαθέσιμες για όσους και όσες τις χρειάζονται·
 • διασφάλιση ότι τα δάνεια που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων του κορωνοϊού χορηγούνται ταχέως, καθώς και ότι τα τέλη και τα επιτόκια που επιβάλλονται είναι δίκαια·
 • διεκπεραίωση και καταβολή νόμιμων ασφαλιστικών απαιτήσεων το ταχύτερο δυνατό.

Ο κατάλογος «βέλτιστων πρακτικών» που δημοσιεύτηκε αποτελεί συνέχεια δύο συνεδριάσεων στρογγυλής τραπέζης, με τη διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με εκπροσώπους καταναλωτών και επιχειρήσεων, ευρωπαϊκές τράπεζες, άλλους δανειοδότες και τον ασφαλιστικό τομέα. Οι συζητήσεις έγιναν στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας της Επιτροπής να αυξήσει τη δανειοδότηση προς την πραγματική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης μιας δέσμης μέτρων για τις τράπεζες τον Απρίλιο. Η Επιτροπή θα διαμεσολαβήσει για μια ακόμη συνεδρίαση στρογγυλής τραπέζης τον Σεπτέμβριο, κατά την οποία θα γίνει ο απολογισμός της προόδου, και θα συνεχίσει τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη στήριξη της δανειοδότησης κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης. Όλοι οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές.

Το κείμενο που δημοσιεύτηκε συμφωνήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και περιλαμβάνει:

 • βέλτιστες πρακτικές για τραπεζική και μη τραπεζική δανειοδότηση προς καταναλωτές·
 • βέλτιστες πρακτικές για τραπεζική και μη τραπεζική δανειοδότηση προς επιχειρήσεις·
 • βέλτιστες πρακτικές για ασφαλιστές.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε τα εξής: «Στόχος μας τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι οι στρόφιγγες ρευστότητας θα μείνουν ανοιχτές και ότι καταναλωτές, και ιδίως οι μικρότερες επιχειρήσεις, έχουν πρόσβαση στη χρηματοδοτική στήριξη που χρειάζονται. Εκφράζω τη βαθιά ικανοποίησή μου για τον εκτενή διάλογο που είχαμε με τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και με εκπροσώπους επιχειρήσεων και καταναλωτών. Μέσα από τις γόνιμες συζητήσεις μας καταλήξαμε στον σημερινό κατάλογο “βέλτιστων πρακτικών”. Καλώ όλους τους ενδιαφερομένους να αξιοποιήσουν πλήρως αυτό το πολύτιμο εργαλείο. Τον Σεπτέμβριο θα προβούμε σε απολογισμό της κατάστασης και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση σχετικά με τον καλύτερο τρόπο να διασφαλιστούν συνεχείς πιστωτικές ροές, στο πλαίσιο της ανάκαμψης».

Βέλτιστες Πρακτικές για ασφαλιστές

 1. Οι ασφαλιστές ενθαρρύνονται να λάβουν υπόψη τους τις διάφορες πρακτικές επιπτώσεις της κρίσης Covid-19 στις καθημερινές δραστηριότητες των καταναλωτών και να επιδείξουν ευελιξία έναντι των πελατών τους, ιδιωτών και επιχειρήσεις, που ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους ή που ενδέχεται να αναγκαστούν να αλλάξουν τη συνήθη συμπεριφορά τους ή που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
 2. Όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να ενεργούν προς το συμφέρον των καταναλωτών, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους μαζί τους.
 3. Οι ασφαλιστές ενθαρρύνονται να επεξεργάζονται και να αξιολογούν τις αξιώσεις και να πληρώνουν τις νόμιμες απαιτήσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα στις τρέχουσες συνθήκες. Αυτό θα πρέπει να συνεπάγεται, επίσης, τη γρήγορη αξιολόγηση και επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με την κάλυψη και τις εξαιρέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των αντισυμβαλλομένων.
 4. Οι ασφαλιστές ενθαρρύνονται να είναι ανοιχτοί σε αιτήματα από ασφαλισμένους που βρίσκονται προσωρινά σε οικονομική δυσκολία ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 για προσωρινή αναβολή των τακτικών πληρωμών των οφειλόμενων ασφαλίστρων χωρίς τόκους και χρεώσεις, εφόσον το επιτρέπει η οικονομική ικανότητα του ασφαλιστή.
 5. Οι όροι επιλεξιμότητας για την αναβολή πληρωμής, οι οποίοι ισχύουν κατά περίπτωση, δεν θα πρέπει να είναι πολύ αυστηροί, ώστε να μην αποκλείουν ή να αποθαρρύνουν τους ασφαλισμένους να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας.
 6. Οι ασφαλισμένοι πρέπει πάντα να λαμβάνουν σαφείς και περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες των αναβολών πληρωμής, ιδίως σχετικά με το κόστος αυτών.
 7. Οι ασφαλιστές ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να αξιολογούν εάν τα ασφαλιστικά προϊόντα, των οποίων τα κύρια χαρακτηριστικά, η κάλυψη κινδύνων ή οι εγγυήσεις έχουν επηρεαστεί σημαντικά από το ξέσπασμα του COVID-19, παραμένουν συνεπή με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της καθορισμένης αγοράς στόχου.
 8. Οι ασφαλιστές ενθαρρύνονται να προσαρμόσουν τα τιμολόγια ασφάλισης ώστε να αντικατοπτρίζουν οποιαδήποτε αλλαγή στο κόστος και τους κινδύνους, καθώς και τις αξιώσεις ασφάλισης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική περίοδο κάλυψης και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εταιρικές και εθνικές συνθήκες.
 9. Οι ασφαλιστές, με την υποστήριξη των δικτύων διανομής τους, ενθαρρύνονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, να προστατεύουν τα συμφέροντα των αποταμιευτών σε προϊόντα μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, αποθαρρύνοντας οποιεσδήποτε βιαστικές εξαγορές ή ανακατανομές κεφαλαίων, οι οποίες προκαλούν βραχυπρόθεσμες απώλειες λόγω πτώσης στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων που προκαλούνται από την πανδημία.

Τι δήλωσαν Insurance Europe και AMICE

Η Γενική Διευθύντρια της Insurance Europe, κα Michaela Koller, με αφορμή τη δημοσίευση του καταλόγου βέλτιστων πρακτικών,δήλωσε:

«Ο ασφαλιστικός κλάδος χαιρέτισε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διευκόλυνση του διαλόγου μέσω συναντήσεων στρογγυλής τραπέζης με καταναλωτές και επιχειρήσεις που οδήγησαν σε αυτό το έγγραφο βέλτιστων πρακτικών για τους ασφαλιστές, τις οποίες η Insurance Europe υποστηρίζει. Οι βέλτιστες πρακτικές αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες που έχουν ήδη αναλάβει ο ασφαλιστικός κλάδος σε ολόκληρη την Ευρώπη –τόσο μεμονωμένα όσο και συλλογικά– από την αρχή της πανδημίας Covid-19 για να μειωθεί ο αντίκτυπός τους στους πελάτες τους. Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές θα συνεχίσουν αυτόν τον διάλογο με τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και την Επιτροπή τις επόμενες εβδομάδες».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η AMICE, η οποία επισημαίνει στο δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 14 Ιουλίου ότι «η ευρεία υποστήριξη που παρέχεται ήδη από τις εταιρείες-μέλη της AMICE στους ασφαλισμένους τους αντανακλάται στο έγγραφο βέλτιστων πρακτικών για τον Covid-19 της Επιτροπής Ευρωπαϊκής», ενώ τονίζει ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά και να συνεισφέρει σε αυτό το πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος της AMICE, κ. Grzegorz Buczkowski, σχολίασε: «Οι αλληλασφαλιστές και συνεταιριστικοί ασφαλιστές συνεχίζουν να παρέχουν πρακτική υποστήριξη και βοήθεια στα μέλη/αντισυμβαλλόμενους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η Γενική Γραμματέας της AMICE, κα Sarah Goddard, πρόσθεσε: «Πολλά από τα μέλη μας έχουν συνεισφέρει πέρα από τον αυστηρά ασφαλιστικό τους ρόλο, για να αντικατοπτρίζουν τις ευθύνες τους ως κοινωνικοί εταίροι. Η συνεισφορά αυτή περιλάμβανε δράσεις που αφορούσαν την υποστήριξη συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και εργαζομένων, τη βοήθεια και την προστασία των πιο ευάλωτων στις κοινωνίες τους, καθώς και τη μελλοντική ανθεκτικότητα».

Περισσότερες πληροφορίες: Σύνδεσμος προς τις σημερινές «βέλτιστες πρακτικές»

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας