ΤτΕ: Στην Generali το ομαδικό των υπαλλήλων της ΔΕΣΦΑ

1099

Η MetLife μεταβιβάζει στην Generali το Ομαδικό Συμβόλαιο Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμό 50510/1 που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της ΔΕΣΦΑ. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων λήγει στις 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση, με ημερομηνία 07/08/2020, αναφέρει:

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, δημοσιεύεται ανακοίνωση της ανώνυμης ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία ​«METLIFE Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» για τη μεταβίβαση του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμό 50510/1 που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της εταιρίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΕΣΦΑ) προς την ανώνυμη ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 6 Νοεμβρίου 2020. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Το κείμενο της ανακοίνωσης της METLIFE ΑΕΑΖ έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία METLIFE Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής με αρ. ΓΕΜΗ 123319501000 (αρ. Μ.Α.Ε. 12949/005/B/86/0129) και η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 941401000 (αρ. Μ.Α.Ε. 25081/05/Β/91/22), αποφάσισαν τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμό 50510/1 που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της εταιρίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΕΣΦΑ) με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, από την πρώτη εταιρία στην δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, και προς το σκοπό αυτό υπογράφηκε το από 05/06/2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης, το οποίο κατατέθηκε στις 23/07/2020 στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει γραπτά ενστάσεις εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή.

Αθήνα, 05/08/2020
Για την METLIFE AEAZ
Βασιλειάδης Δημήτριος

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΤτΕ εδώ.

Προηγούμενο άρθροH INTERAMERICAN υποστήριξε συζήτηση για τον έλεγχο της Covid-19
Επόμενο άρθρο24 & 25 Οκτωβρίου, οι εξετάσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην Αθήνα