Διεθνή

Τι ζητά η EIOPA από τράπεζες και ασφαλιστικές;

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) απηύθυνε στις 4 Οκτωβρίου προειδοποίηση προς τους ασφαλιστές και τις τράπεζες, για την αντιμετώπιση ζητημάτων προστασίας των καταναλωτών, αναφορικά με την πώληση ασφάλισης πιστωτικής προστασίας (Credit Protection Insurance – CPI)*.

Στην προειδοποίησή της, η EIOPA καλεί τους ασφαλιστές και τις τράπεζες να αναλάβουν δράση, διαφορετικά κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με εποπτικά μέτρα. Η θεματική επισκόπηση –που δημοσιεύθηκε επίσης στις 4 Οκτώβρη και θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση στις 27 Οκτωβρίου– σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της ΕΕ για τα προϊόντα CPI που πωλούνται με ενυπόθηκα δάνεια, καταναλωτικές πιστώσεις και πιστωτικές κάρτες, αποκάλυψε ορισμένες πρακτικές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημία στους καταναλωτές.

Ενώ η EIOPA αναγνωρίζει τα διάφορα οφέλη των προϊόντων CPI, η θεματική επισκόπηση αποκάλυψε σημαντικούς κινδύνους για τους καταναλωτές, που απορρέουν από κακές πρακτικές αναδοχής και πωλήσεων, καθώς και ανεπαρκείς διασφαλίσεις για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

Η EIOPA εντόπισε τα ακόλουθα βασικά ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τους καταναλωτές:

  • Περιορισμένες επιλογές και εμπόδια στην πραγματοποίηση αγορών. Θεωρητικά, οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να συνδυάσουν πιστωτικά προϊόντα που προσφέρουν οι τράπεζες με ένα προϊόν CPI από οποιονδήποτε πάροχο. Ωστόσο, οι ευρέως διαδεδομένες πρακτικές διασταυρούμενων πωλήσεων εμποδίζουν τους καταναλωτές να το πράξουν, καθώς το 83% των τραπεζών συνδέουν τα CPI με το κύριο πιστωτικό τους προϊόν.
  • Μεγάλη ποικιλομορφία προϊόντων και διακύμανση στις τιμές. Η επισκόπηση της EIOPA αποκάλυψε μεγάλες διαφορές στην κάλυψη, τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις, τον σχεδιασμό του προϊόντος και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων CPI, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τους καταναλωτές να τα συγκρίνουν και να πάρουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Οι τιμές για παρόμοια προϊόντα CPI διαφέρουν σημαντικά όχι μόνο μεταξύ των χωρών, αλλά και εντός των χωρών.
  • Θέματα ακύρωσης και αλλαγής παρόχου. Οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν επιθυμούν να ακυρώσουν τα CPIs ή να αλλάξουν πάροχο. Το 43% των ασφαλιστών δήλωσαν ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να λάβουν τη συναίνεση της τράπεζας και να εκπληρώσουν ορισμένους όρους πριν από την ακύρωση των συμβολαίων τους.
  • Υψηλές αμοιβές και σύγκρουση συμφερόντων. Τα CPIs φαίνεται να είναι μια εξαιρετικά κερδοφόρα δραστηριότητα, τόσο για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις όσο και για τις τράπεζες που τα διανέμουν. Σημαντικό μέρος των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (GWP) που καταβάλλουν οι καταναλωτές καταλήγει στις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ οι ίδιοι εισπράττουν ελάχιστα ποσά σε πληρωμές απαιτήσεων. Οι υψηλές προμήθειες μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές και επιζήμιες συγκρούσεις συμφερόντων και σε κακές επιχειρηματικές πρακτικές για τη μεγιστοποίηση των κερδών. Τέτοιες πρακτικές μπορεί να είναι εξαιρετικά επιζήμιες για τους καταναλωτές και εγείρουν ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον οι ασφαλιστές και οι τράπεζες εφαρμόζουν επαρκώς τους θεμελιώδεις εποπτικούς κανόνες που ορίζονται στην οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD).

Υπό το πρίσμα αυτών των ευρημάτων, η EIOPA απευθύνει προειδοποίηση προς τους ασφαλιστές και τις τράπεζες που ενεργούν ως διανομείς ασφαλίσεων, ώστε να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα ασφάλισης πιστωτικής προστασίας προσφέρουν εύλογη υπεραξία στους καταναλωτές.

Η EIOPA αναμένει από όλους τους ασφαλιστές και τις τράπεζες που ενεργούν ως διανομείς ασφαλίσεων να συμμορφωθούν πλήρως με την IDD, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων (POG), της ανάληψης δράσης για την αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν σχέση με υψηλές αμοιβές και της αποτροπής επιζήμιων συγκρούσεων συμφερόντων.

Η EIOPA αναμένει από τον κλάδο να αυξήσει τα οφέλη για τους καταναλωτές από τα προϊόντα CPI, διασφαλίζοντας ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς-στόχου.

Επόμενα βήματα

Η EIOPA και οι εθνικές εποπτικές αρχές θα δώσουν προτεραιότητα στην παρακολούθηση της ευρωπαϊκής αγοράς CPI και, όταν χρειαστεί, θα ασκήσουν τις εποπτικές τους εξουσίες, μεταξύ άλλων μέσω επιτόπιων επιθεωρήσεων και άλλων διαδικασιών. Σε περίπτωση παραβίασης και ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβίασης, ενδέχεται να επιβληθούν κατάλληλες κυρώσεις και διοικητικά μέτρα στους ασφαλιστές και τις τράπεζες.

*Η ασφάλιση πιστωτικής προστασίας (Credit Protection Insurance – CPI) χρησιμοποιείται για την καταβολή υπολοίπου υποθήκης ή δανείου ή για την κάλυψη χρεών σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, απώλειας εργασίας ή κρίσιμης ασθένειας.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας