Πώς οι Εξαιρέσεις σας βοηθούν στις Πωλήσεις…

428

Ασφαλιστική πράκτορας από τη Θεσσαλονίκη, φίλη της «Α.Α.», μας έλεγε πριν χρόνια: «Η επιτυχημένη πώληση και η διατηρησιμότητα, εξαρτάται από το πόσο καλά εξηγείς στον πελάτη τις εξαιρέσεις του συμβολαίου του». Με αυτό κατά νου, παραθέτουμε παρακάτω τις «Εξαιρέσεις ασφαλίσεων αστικής ευθύνης που συνάπτονται για λόγους επαγγελματικούς».
Θα μας ρωτήσετε, βεβαίως, γιατί τις εξαιρέσεις της Αστικής Ευθύνης;
Πρώτον γιατί είναι μία ασφάλιση που κερδίζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον  ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και καταναλωτών.  
Δεύτερον,  για να επισημάνουμε την αξιόλογη πρωτοβουλία της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης της ΕΑΕΕ, να δημιουργήσει «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης»*.
Από το συγκεκριμένο «Ερμηνευτικό Λεξικό», το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς, όπως αναφέρεται σχετικά, αντλήσαμε τα όσα παραθέτουμε στη συνέχεια.

 

Εξαιρέσεις ασφαλίσεων αστικής ευθύνης που συνάπτονται για λόγους επαγγελματικούς

Οι εξαιρέσεις των Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης που συνάπτονται για λόγους επαγγελματικούς διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, και πιο συγκεκριμένα : α) στις εκ του νόμου βασικές εξαιρέσεις που ισχύουν για όλες τις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης και προβλέπονται ιδίως στα άρθρα 13 και 25 του Ν. 2496/1997 περί ασφαλιστικής σύμβασης, και β) στις επιπλέον των ανωτέρω εξαιρέσεις που μπορούν να συμφωνηθούν μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης και υπαγορεύονται από δικαιολογημένες τεχνικές ανάγκες του ασφαλιστή.

Αξίζει να επισημανθεί ότι εκ του νόμου εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη μπορούν επίσης να προβλέπονται και από άλλους νόμους που ρυθμίζουν ειδικότερα ζητήματα ασφάλισης αστικής ευθύνης συγκεκριμένου για παράδειγμα επαγγελματία ή προϊόντος.

Για τους σκοπούς του «Ερμηνευτικού Λεξικού» κατωτέρω καταγράφονται οι βασικές εκ του Νόμου 2496/1997 εξαιρέσεις που ισχύουν για όλες τις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, καθώς και οι συνήθεις εξαιρέσεις που απαντώνται συχνότερα σε ασφαλιστικές καλύψεις γενικής αστικής ευθύνης επιχείρησης και επαγγελματικών ευθυνών, υπό την αυτονόητη ασφαλώς προϋπόθεση για τις τελευταίες ότι η σύναψή τους αποτελεί, όπως ανωτέρω σημειώθηκε, αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης, αμφότερων δεσμευομένων αποκλειστικά και μόνον από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ειδικότερες επιμέρους εξαιρέσεις που αφορούν σε ασφαλίσεις συγκεκριμένων κινδύνων αστικής ευθύνης (όπως είναι π.χ. η ευθύνη λογιστή, η περιβαλλοντική ευθύνη κ.λπ.) αναφέρονται στο λήμμα του «Ερμηνευτικού Λεξικού» που αφορά ειδικά στην εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη.

 

Εξαιρέσεις εκ του Νόμου 2496/1997

Σύμφωνα με το Ν. 2496/1997 από την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης εξαιρούνται:

1. Πόλεμος – Κοινωνικές & Πολιτικές Ταραχές – Τρομοκρατικές Ενέργειες

Ζημίες κατά τη διάρκεια ή προερχόμενες αμέσως ή εμμέσως εκ πολέμου, εισβολής, εχθροπραξιών (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφυλίου πολέμου, στάσης, κινήματος, επαναστάσεως, ανταρσίας, απεργιών, ανταπεργιών, πολιτικών ταραχών, οχλαγωγιών, διαδηλώσεων, δολιοφθορών, τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και σε ατυχήματα προερχόμενα από Διαταγή οποιασδήποτε DE JURE ή DE FACTO Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής και άλλων συναφών με τα παραπάνω γεγονότων, ως και των ενεργειών που αποσκοπούν στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή των προαναφερόμενων γεγονότων ή καταστάσεων.

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2496/1997 προβλέπεται συγκεκριμένα ότι ασφαλιστική κάλυψη δεν παρέχεται στο μέτρο που η πραγματοποίηση του ασφαλιστικού κίνδυνου προέρχεται από πολεμικά γεγονότα ή ενέργειες, εμφύλιο πόλεμο, στάση ή λαϊκές ταραχές. Η ως άνω ρύθμιση είθισται να αποτυπώνεται και να αναλύεται με την παραπάνω ή παρόμοιας διατύπωσης εξαίρεση, η οποία στα ως άνω γεγονότα εντάσσει και τις τρομοκρατικές ενέργειες. Οι τρομοκρατικές ενέργειες μπορούν ωστόσο να καλυφθούν μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης, με Ειδικό Όρο που αναιρεί τη συγκεκριμένη εξαίρεση ή χωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

2. Αναμενόμενα Γεγονότα – Δόλος

Ζημιογόνα Γεγονότα που είναι αναμενόμενα ή προκλήθηκαν με πρόθεση (δόλο) του ασφαλισμένου ή του λήπτη της Ασφάλισης.

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης αρκετές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρούν από την ασφαλιστική κάλυψη και ζημιογόνα γεγονότα που προκλήθηκαν από βαριά αμέλεια του ασφαλισμένου.

 

Κοινές Εξαιρέσεις ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης επιχείρησης και ασφάλισης επαγγελματικών ευθυνών

Από την ασφαλιστική κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης επιχείρησης, καθώς και από την κάλυψη επαγγελματικών ευθυνών εξαιρούνται συνήθως τα ακόλουθα:

1. Ιονίζουσες ή άλλες ακτινοβολίες – Πυρηνικά – Ραδιενέργεια – Ηλεκτρομαγνητικά ή άλλα πεδία

Η νόμιμη ευθύνη πάσης φύσεως προκαλούμενη αμέσως ή εμμέσως, είτε αποκλειστικώς είτε με συνδρομή και άλλων αιτίων, προερχόμενη από ακτινοβολίες ιόντων ή από μόλυνση λόγω ραδιενέργειας από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα ή κατάλοιπο της καύσεως πυρηνικών καυσίμων, ή από ηλεκτρομαγνητικά ή άλλα πεδία.

2. Ευθύνη Εργοδότη – Εν γένει Νομοθεσία περί Αποζημίωσης Εργαζομένων

Η νόμιμη ευθύνη για την οποία ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης θα υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση σε οποιονδήποτε ο οποίος έχει άμεση ή έμμεση σχέση εξαρτημένης εργασίας, περιλαμβανομένης και της σχέσεως εκ δανεισμού εργασίας, με τον ασφαλισμένο / λήπτη της Ασφάλισης.

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης η ανωτέρω ευθύνη μπορεί να καλυφθεί με Ειδικό Όρο που αναιρεί τη συγκεκριμένη εξαίρεση ή χωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

3. Διασταυρούμενη Ευθύνη (Cross liability)

Αποζημίωση απαιτήσεων ενός ασφαλισμένου σε συγκεκριμένο ασφαλιστήριο, εναντίον άλλου ασφαλισμένου στο αυτό ασφαλιστήριο (cross liability).

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης η ανωτέρω εξαίρεση μπορεί να αναιρεθεί.

4. Πρόστιμα – Χρηματικές Ποινές – Ανειλημμένες Υποχρεώσεις

Η εκ του νόμου αστική ευθύνη για πρόστιμα, χρηματικές ποινές ή ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης.

5. Συμβατικές Προβλέψεις

Απαιτήσεις ή υποχρεώσεις προκύπτουσες από συμβατικές προβλέψεις και οι οποίες δεν θα είχαν γεννηθεί, εάν δεν υπήρχαν οι εν λόγω συμβατικές προβλέψεις.

6. Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Λάθη και Παραλείψεις

Απαιτήσεις που σχετίζονται με τις καλύψεις ευθύνης μελών διοικητικού συμβουλίου, διευθυντών και στελεχών (Directors and Officers Liability) και την κάλυψη Λαθών και Παραλείψεων (Errors and Omissions).

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης η ανωτέρω ευθύνη μπορεί να καλυφθεί με χωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

7. Αποθετικές ζημίες

Αξιώσεις που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με κάθε είδους αποθετικές ζημίες.

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης η ανωτέρω εξαίρεση μπορεί να αναιρεθεί.

8. Κακόβουλες, παράνομες πράξεις

Οποιαδήποτε ευθύνη σχετίζεται με ανέντιμες, κακόβουλες, εγκληματικές ή παράνομες πράξεις του ασφαλισμένου ή των υπαλλήλων αυτού.

9. Ανωτέρα Βία

Ζημίες συνδεόμενες αμέσως ή εμμέσως με γεγονότα σεισμού, πλημμύρας, θύελλας-καταιγίδας, χαλαζιού, χιονιού, βάρους χιονιού, ηφαιστειακής εκρήξεως ή άλλης βίαιης φυσικής αναταραχής, τυφώνα, ανεμοστρόβιλου, κυκλώνα ή άλλης ατμοσφαιρικής ταραχής ή οποιασδήποτε συνέπειας των φαινόμενων που προαναφέρθηκαν ή άλλης αιτίας που μπορεί να θεωρηθεί ανωτέρα βία.

10. ΗΠΑ – Καναδάς

Αξιώσεις αστικής ευθύνης οι οποίες εγείρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή στον Καναδά ή που αφορούν Συμβάντα που έλαβαν χώρα στις χώρες αυτές.

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης η ανωτέρω εξαίρεση μπορεί να αναιρεθεί.

 

Συνήθεις πρόσθετες εξαιρέσεις ασφαλίσεων επαγγελματικής αστικής ευθύνης

Από την ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών ευθυνών συνήθως εξαιρούνται και τα ακόλουθα :

1.  Λίβελος ή δυσφήμηση

Οποιαδήποτε ευθύνη σχετίζεται με λίβελο ή δυσφήμηση.

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης η ανωτέρω ευθύνη μπορεί να καλυφθεί με Ειδικό Όρο που αναιρεί τη συγκεκριμένη εξαίρεση.

2. Αφερεγγυότητα ή πτώχευση

Οποιαδήποτε ευθύνη σχετίζεται με αφερεγγυότητα ή πτώχευση του ασφαλισμένου ή της ασφαλιστικής εταιρίας.

3. Απώλεια εγγράφων

Οποιαδήποτε ευθύνη σχετίζεται με απώλεια εγγράφων (οιασδήποτε φύσης) είτε γραπτών, εκτυπωμένων ή αναπαραχθέντων με οιαδήποτε μέθοδο ή οιαδήποτε βασιζόμενη σε υπολογιστή ή ηλεκτρονικά αποθηκευμένη πληροφορία ή υλικό περιουσιακό στοιχείο, που έχει απολεσθεί, παραπεταχτεί ή καταστραφεί, ενώ το είχαν εμπιστευθεί σ’ αυτόν ή στην φροντίδα, θεματοφυλακή ή έλεγχο του Ασφαλισμένου.

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης η ανωτέρω ευθύνη μπορεί να καλυφθεί με Ειδικό Όρο που αναιρεί τη συγκεκριμένη εξαίρεση.

4. Απιστία Υπαλλήλων

Απαιτήσεις που σχετίζονται ή οφείλονται ή αποδίδονται σε απιστία υπαλλήλων.

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης η ανωτέρω ευθύνη μπορεί να καλυφθεί με Ειδικό Όρο που αναιρεί τη συγκεκριμένη εξαίρεση.

5. Ηλεκτρονικά Δεδομένα

Οποιαδήποτε ευθύνη σχετίζεται με απώλεια ή ζημία ηλεκτρονικών δεδομένων ή λογισμικού ή προγραμμάτων Η/Υ οφειλόμενη σε μετάδοση ιών ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία και έχει ως συνέπεια τη διαγραφή, καταστροφή, αλλοίωση της αρχικής δομής, εξάλειψη δεδομένων από τη μνήμη Η/Υ με αποτέλεσμα τη μείωση της λειτουργικότητας του Η/Υ. Εξαιρείται και κάθε απώλεια ή ζημία λόγω διακοπής επιχειρησιακών εργασιών που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα στις ανωτέρω αιτίες.

(…)


 

*Στο «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» παρουσιάζονται και αποσαφηνίζονται, με απλό και κατανοητό τρόπο, οι βασικές έννοιες και οι όροι που απαντώνται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια του εν λόγω κλάδου.
Όπως διευκρινίζεται σχετικά από την Επιτροπή Αστικής Ευθύνης της ΕΑΕΕ, για τους σκοπούς της εργασίας αυτής έχουν ληφθεί υπόψη οι όροι αστικής ευθύνης που απαντώνται συχνότερα στην Ελλάδα καθώς και η διεθνής ασφαλιστική πρακτική. Σημειώνεται, επίσης, ότι το «Ερμηνευτικό Λεξικό» έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα και στόχος του είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλισμένων.

 

Προηγούμενο άρθροH Interamerican αναπτύσσει την τεχνογνωσία για ποιοτικές υποδομές ΙΤ
Επόμενο άρθροΟ κ. Ευάγγελος Κάτσικας νέο μέλος του ΔΣ του ΣΕΜΑ