Εταιρείες

Ποιες ασφαλιστικές εταιρείες θα καλύπτουν τους υποψήφιους οδηγούς;

Η ΕΑΕΕ διαβίβασε, στις 9 Απριλίου, στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών κατάλογο των εταιρειών οι οποίες θα παρέχουν τις ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις στα οχήματα των Σχολών Οδηγών για το μεταβατικό στάδιο των δώδεκα (12) πρώτων μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4599/2019 (Α΄40).

κάλυψη υποψήφιων οδηγών

Στον πίνακα φαίνεται τόσο ο χρόνος κυκλοφορίας των νέων ασφαλιστικών καλύψεων που περιγράφονται στην από 28.3.2019 επιστολή της Ε.Α.Ε.Ε. προς τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, κ. Αθ. Βούρδα, όσο και το είδος των εκπαιδευτικών οχημάτων που θα καλύπτονται.

Στην επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα η ΕΑΕΕ σημειώνει επίσης ότι ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες μέλη της στην παρούσα φάση εξετάζουν το σχεδιασμό των νέων αυτών ασφαλιστικών καλύψεων.

Τέλος, επισημαίνει ότι στο συνημμένο Πίνακα δεν περιλαμβάνονται, όπως είναι ευνόητο, ασφαλιστικές εταιρείες που δεν είναι μέλη της Ε.Α.Ε.Ε., οι οποίες ενδεχομένως επιθυμούν να προσφέρουν (ή ήδη προσφέρουν) αντίστοιχα ασφαλιστικά προϊόντα.

Στην σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας, στις 10 Απριλίου, επισημαίνει ότι «αίρεται η όποια αμφιβολία περί δήθεν αδυναμίας δημιουργίας ασφαλιστικού προϊόντος από τις ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή των ειδικών ασφαλιστικών καλύψεων στα εκπαιδευτικά οχήματα που προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019 (Α’40).

 Ως εκ τούτου, μπορούν να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς καθώς δεν ευσταθεί αιτιολόγηση για τη μη διενέργειά τους τόσο από την πλευρά των Σχολών Οδηγών/Εκπαιδευτών όσο και από την πλευρά των αρμόδιων Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας».

Τέλος, με τη ίδια εγκύκλιο καλούνται οι Προϊστάμενοι των Γενικών Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών να ενημερώσουν το Υπουργείο για το πρόγραμμα διεξαγωγής των προγραμματισθεισών δοκιμασιών από τις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας