Διαμεσολαβούντες

Παράταση ισχύος του προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων δίνει ελπίδες για ένταξη και των διαμεσολαβητών

Σε συνέχεια της επιστολής της, με αρ. πρωτ. 306/22-10-2020, όπου εκφραζόταν, για άλλη μια φορά, η δυσαρέσκεια για την παράληψη του Κλάδου από τις επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ, η ΕΑΔΕ έλαβε άμεση απάντηση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, με τη οποία της γνωστοποιείται παράταση ισχύος του προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων που έληγε 31/12/20, μέχρι 30/06/2021, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθεί ο Κλάδος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Όπως αναφέρεται στην σχετική επιστολή του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ζητείται πλέον από τις Περιφέρειες να στείλουν συγκεντρωτικά τους ΚΑΔ που είναι επιθυμητό να συμπεριληφθούν.

Η ΕΑΔΕ χαιρετίζει την ανταπόκριση στο αίτημά της και θα υποβάλει άμεσα στις Περιφέρειες την κατάσταση των ΚΑΔ που αφορούν τον Κλάδο , ευελπιστώντας ότι η πρόταση αυτή θα τύχει και της έγκρισης της Ε.Ε.


Στην Επιστολή του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννη Τσακίρη, η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, κ. Α. Τζιτζικώστα, με θέμα: «Δράσεις Περιφερειών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας», αναφέρονται τα εξής:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 93613/09.09.2020 επιστολής του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ αναφορικά με την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) οριζόντιου Μέτρου για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας για την ενίσχυση επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης κάτω από το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων, θα θέλαμε προς αποκατάσταση της τάξης των πραγμάτων να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έδειξε το σύνολο σχεδόν των περιφερειών της χώρας για την έκδοση παρόμοιων προσκλήσεων με αυτήν της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεδομένου ότι η έκδοση πρόσκλησης προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση από την Ε.Ε., ότι η υλοποίηση των εν λόγω δράσεων θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως 31.12.2020 και ότι η υλοποίηση των δράσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, προχώρησε στην κοινοποίηση στην Ε.Ε. όμοιου Μέτρου με αυτού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Βεβαίως, όπως είχε ήδη επισημανθεί στην από 09.09.2020 επιστολή του Γενικού Γραμματέα, οι Περιφέρειες είχαν τη δυνατότητα έκδοσης παρόμοιων προσκλήσεων με διαφορετικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων.

Όπως ήδη γνωρίζετε, το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων (19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Επιτροπής) έλαβε παράταση ισχύος μέχρι και την 30.06.2021.

Δεδομένου ότι αρκετές περιφέρειες επιθυμούν να διαφοροποιήσουν/διευρύνουν τους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση που έχει λάβει την έγκριση της Ε.Ε., παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε συγκεντρωτικά για το σύνολο των περιφερειών τους επιπλέον ΚΑΔ που είναι επιθυμητό να συμπεριληφθούν στις εν λόγω δράσεις.

Διευκρινίζεται ότι η κοινοποίηση και η έγκριση από την Ε.Ε. Μέτρου για τους επιπλέον ΚΑΔ συνιστά τροποποίηση της ήδη υφιστάμενης έγκρισης που έχει ληφθεί. Στην τροποποίηση της κοινοποίησης, οι Περιφέρειες δύνανται να προσδιορίζουν τους ΚΑΔ που επιθυμούν να συμπεριλάβουν στην οικεία πρόσκληση υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί συμπεριλαμβάνονται στους πληττόμενους ΚΑΔ όπως έχουν προσδιοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και δεν εμπίπτουν στους εξαιρούμενους τομείς (Πρωτογενής γεωργική παραγωγή, τομέας Αλιείας, καπνός). Η κοινοποίηση στην ΕΕ για τους επιπλέον ΚΑΔ μπορεί να γίνει οριζόντια και όχι για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που οι περιφέρειες επιθυμούν την ενσωμάτωση καταστημάτων δικαιόχρησης (franchise) ή και άλλων υπό την προϋπόθεση έγκρισής τους από την ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι η διεύρυνση της πρόσκλησης με νέους ΚΑΔ δεν συνιστά και αύξηση του π/υ της πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι επειδή οι περισσότερες προσκλήσεις του εν λόγω Μέτρου είναι ήδη σε διαδικασία υποβολών με σύντομες ημερομηνίες λήξης και η τροποποίηση της έγκρισης από την Ε.Ε. θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα πρέπει ι) να μας αποσταλούν οι τυχόν επιπρόσθετοι ΚΑΔ άμεσα και ιι) να τροποποιηθούν οι προσκλήσεις των περιφερειών οι οποίες προτίθενται να προσθέσουν ΚΑΔ, για επαρκές χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να δύνανται να υποβάλλουν και επιχειρήσεις που θα καθίστανται πλέον επιλέξιμες μετά την έγκριση της Ε.Ε.

Επιπλέον, αναφορικά με το θέμα επιλεξιμότητας επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2019, στις σχετικές Δράσεις των Περιφερειών, σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι εφικτό αυτές οι επιχειρήσεις να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο της εκδοθείσας πρόσκλησης και της σχετικής έγκρισης της κοινοποίησης. Η διεύρυνση της περιόδου επιλεξιμότητας επιχειρήσεων απαιτεί έκδοση νέας πρόσκλησης από την οικεία Περιφέρεια, εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι, είτε με το Προσωρινό Πλαίσιο μετά από νέα έγκριση της Ε.Ε., είτε με άλλο καθεστώς όπως π.χ. de minimis, καθόσον όπως έχουν σχεδιαστεί τα κριτήρια αξιολόγησης στην κοινοποιημένη και εγκριθείσα πρόσκληση δεν δύναται να υπάρχει σύγκριση αυτών των επιχειρήσεων με αυτές που έχουν συσταθεί πριν την 01.01.2019.

Σημειώνεται ωστόσο ότι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2019 μπορούν να ωφεληθούν από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα όπως π.χ. το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι οι δράσεις αυτές των περιφερειών δεν δύνανται να χρηματοδοτήσουν το σύνολο των επιχειρήσεων που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ως δυνητικοί δικαιούχοι. Μέσω συγκριτικής αξιολόγησης εγκρίνονται οι έχοντες την υψηλότερη βαθμολογία σε μια σειρά κριτηρίων (και μέχρι του προϋπολογισμού που προβλέπεται στην πρόσκληση κάθε περιφέρειας).

Το γραφείο μου και εγώ προσωπικά όσο και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ παραμένουμε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιαδήποτε διευκρίνισης.

Ο Υφυπουργός
Ιωάννης Τσακίρης

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας