Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Talanx: Καθαρά έσοδα €723 εκατ. στο 9μηνο

Με καθαρά έσοδα €723 εκατ. στο 9μηνο 2021, ο Όμιλος Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE, βρίσκεται λίγο πριν την πλήρη επίτευξη του ετήσιου στόχου του (€900-950 εκατ.).

Ο ασφαλιστικός Όμιλος, ο οποίος εντάχθηκε ξανά στον γερμανικό δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης MDAX, στα τέλη Οκτωβρίου, παρήγαγε στις 30 Σεπτεμβρίου καθαρά έσοδα 723 εκατ. ευρώ (από 520), παρά τις μεγάλες ζημιές από φυσικές καταστροφές. Οι  πλημμύρες, που σημειώνονται κάθε έναν αιώνα στη Δυτική Ευρώπη, οδήγησαν από μόνες τους σε ζημιές άνω του 1 δις ευρώ. Παρόλα αυτά, τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κυμάνθηκαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2019 (742 εκατ. ευρώ), πριν την έλευση της πανδημία του κορωνοϊού. Οι επιπτώσεις της πανδημίας μειώθηκαν σταδιακά κατά τους πρώτους εννέα μήνες, με εξαίρεση τον κλάδο Αντασφάλισης Ζωής/Υγείας. Οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού επηρέασαν τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κατά 9 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, ενώ η συνολική επίπτωση για τους πρώτους εννέα μήνες ήταν 81 εκατ. ευρώ. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 10,2% στα 35,2 δις ευρώ (από 31,9). Μετά την προσαρμογή των όποιων συναλλαγματικών επιδράσεων, το ποσοστό ανήλθε στο 12,3%. Όλοι οι τομείς δραστηριοτήτων συνέβαλαν σε αυτήν την απόδοση. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.) κυμάνθηκε στο 97,6% (από 100,7%). Προσβλέποντας στο οικονομικό έτος 2022, ο Όμιλος Talanx αναμένει κέρδη άνω του 1 δις ευρώ για πρώτη φορά. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου του επόμενου έτους αναμένεται να κυμανθούν από 1,05 έως 1,15 Δις ευρώ.

Όμιλος Talanx: Καθαρά έσοδα €723 εκατ. στο 9μηνο

«Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την πανδημία του κορωνοϊού μαζί. Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου, μας επαναφέρουν σχεδόν στο υψηλό επίπεδο που βιώναμε το 2019. Μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2021 παρά τη σημαντική αύξηση των μεγάλων ζημιών από φυσικές καταστροφές, ειδικά το τρίτο τρίμηνο», δήλωσε ο κ. Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Talanx AG. «Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι η στρατηγική μας και τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των τομέων μας αποδίδουν καρπούς και έχουν οδηγήσει σε κερδοφόρα ανάπτυξη. Η πολιτική μας για τις προβλέψεις έχει ενισχύσει την ανθεκτικότητά μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις μελλοντικές προκλήσεις. Στόχος μας  για το 2022 είναι τα καθαρά έσοδα του Ομίλου να ξεπεράσουν το 1 Δις ευρώ για πρώτη φορά».

Τα μέτρα συνεχούς βελτίωσης αντανακλώνται επίσης ευνοϊκά και στα αποτελέσματα των τομέων για την τρέχουσα περίοδο αναφοράς. Η βελτιωμένη κερδοφορία στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων έχει θετική επίδραση. Ο Τομέας   Ατομικών   Ασφαλίσεων   Γερμανίας   (Retail   Germany) έχει σχεδόν επιτύχει τον ετήσιο στόχο του προγράμματος «KuRS» μετά από μόλις εννέα μήνες. Ο Τομέας Ατομικών Ασφαλίσεων Παγκοσμίως (Retail International Division) σημείωσε επίσης σαφή ανάπτυξη τους πρώτους εννέα μήνες χάρη, μεταξύ άλλων, στην εξαγορά της Amissima Assicurazioni S.p.A., η οποία έχει ενοποιηθεί πλήρως από την 1η Απριλίου 2021.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού μειώθηκε σταδιακά κατά την περίοδο αναφοράς, ενώ εξακολουθεί να έχει συνεχή υψηλή επίδραση μόνο στον τομέα των Αντασφαλίσεων Ζωής/Υγείας, γεγονός που μείωσε τα λειτουργικά κέρδη κατά 404 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου. Ενώ η κρίση του κορωνοϊού επηρέασε αρνητικά τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κατά 81 εκατ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες, μόνο τα 9 εκατ. ευρώ από αυτό το ποσό αποδίδονταν στο τρίτο τρίμηνο. Οι απώλειες από τις όποιες συναλλαγματικές ισοτιμίες μείωσαν επίσης τα αποτελέσματα, ιδίως στις Βιομηχανικές  Ασφαλίσεις και Αντασφαλίσεις.

Στα 1,5 δις ευρώ (από 1,6) οι μεγάλες ζημίες ήταν παρόμοιες με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ιδίως λόγω των μεγάλων ζημιών από φυσικές καταστροφές. Ο τυφώνας «Ida» στη Βόρεια Αμερική και οι πλημμύρες της  Δυτικής  Ευρώπης  που προκλήθηκαν από το σύστημα χαμηλής πίεσης «Bernd» είχαν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις –μόνο οι καταστροφικές πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα ζημιές άνω του 1 δις ευρώ (μικτά) και 321 εκατ. ευρώ (καθαρά).

Συνολικά, οι μεγάλες ζημιές από φυσικές καταστροφές ανήλθαν στα 1,1 δις ευρώ (καθαρά) την περίοδο έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι μεγάλες ανθρωπογενείς ζημίες κυμάνθηκαν στα 394 εκατ. ευρώ. Οι μεγάλες ζημίες στον Τομέα Αντασφαλίσεων ανήλθαν συνολικά στα 1,1 Δις ευρώ, ενώ για τις πρωταασφαλίσεις ήταν 391 εκατ. ευρώ. Οι μεγάλες ζημιές ξεπέρασαν τον προϋπολογισμό του εννεαμήνου ύψους περίπου 1,2 δις ευρώ (από 1,0) και κυμάνθηκαν περίπου στις προβλέψεις του ετήσιου προϋπολογισμού στα 1,5 δις ευρώ (από 1,3). Στα 956 εκατ. ευρώ, οι ζημιές του τρίτου τριμήνου αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα όλων των μεγάλων ζημιών για την περίοδο αναφοράς.

Τα λειτουργικά κέρδη εννεαμήνου αυξήθηκαν αισθητά σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, στα 1,8 δις ευρώ (από 1,3). Το τεχνικό αποτέλεσμα αυξήθηκε στα –1,6 δις ευρώ (από –2,0) δις ευρώ, κυρίως μεταξύ άλλων, λόγω της σαφής βελτίωσης των Κλάδων Ασφάλισης Περιουσίας / Ατυχημάτων. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 13,7% στα 3,5 δις ευρώ (από 3,1) σε μεγάλο βαθμό λόγω των υψηλότερων εσόδων από εναλλακτικές επενδύσεις. Εξαιρουμένων των μέτρων αναδιάρθρωσης, ο δείκτης Solvency 2 στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ήταν στο 204% (Στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν στο 210%).

Τρίτο τρίμηνο: Σημαντικές επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά  11,9% στα 11,1 δις ευρώ (από 9,9) με όλους τους Τομείς να καταγράφουν αύξηση ασφαλίστρων. Το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε στα –622 εκατ. ευρώ (από –843) παρά τις μεγάλες ζημιές ιδίως από φυσικές καταστροφές. Συνεπεία αυτών, ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.) κυμάνθηκε στο 100,9% από (99,7%). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν κατά 11,5% στα 1,1 δις ευρώ (από 1,3), κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών κερδών από τη διάθεση μέρους αυτών για τη χρηματοδότηση της ZZR, η οποία ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό το πρώτο εξάμηνο του έτους. Τα λειτουργικά κέρδη κυμάνθηκαν στα 506 εκατ. ευρώ (από 546), ενώ τα καθαρά έσοδα του Ομίλου στα 177 εκατ. ευρώ (από 194).

Όμιλος Talanx: Καθαρά έσοδα €723 εκατ. στο 9μηνο

Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων

Υψηλότερα ασφάλιστρα από την ανάπτυξη στους Κλάδους Ειδικών Κινδύνων (Specialty) και Aστικής Eυθύνης – Καθαρά έσοδα Ομίλου στα 101 εκατ. ευρώ

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 11,6% στα 5,8 δις ευρώ (από 5,2). Προσαρμοσμένη από τις όποιες συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξηση ήταν ακόμη υψηλότερη, στο 13,0%. Η αύξηση των ασφαλίστρων αποδόθηκε κυρίως στην ανάπτυξη των Κλάδων Ειδικών Κινδύνων και Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων. Το τεχνικό αποτέλεσμα εννεαμήνου παρουσίασε σημαντική αύξηση στα 35 εκατ. ευρώ (από –107), παρά τα υψηλά έξοδα αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές και ανθρωπογενείς ζημίες. Η αύξηση αυτή, σε σχέση με το αποτέλεσμα της περσινής περιόδου, η οποία επηρεάστηκε έντονα από την πανδημία του κορωνοϊού, δείχνει ξεκάθαρα πόσο αποτελεσματικά ήταν τα μέτρα που ελήφθησαν για τη βελτίωση της κερδοφορίας του Τομέα. Η εκτιμώμενη μείωση των ασφαλίστρων που προέκυψε από την πανδημία του κορωνοϊού ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined RatioC.R.) βελτιώθηκε στο 98,6% (από 104,8). Ως εκ τούτου, ο μικτός λειτουργικός δείκτης εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου του 95%, παρά τη συσσώρευση μεγάλων ζημιών από φυσικές καταστροφές. Ο Τομέας κατέγραψε ζημιές 328 εκατ. ευρώ (μικτά) μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που προκλήθηκαν από το σύστημα χαμηλής πίεσης «Bernd» στη δυτική Ευρώπη. Επιπλέον, η χειμερινή καταιγίδα «Uri» (Τέξας) και ο τυφώνας «Ida» (Βόρεια Αμερική) επηρέασαν σαφώς το αποτέλεσμα κατά 250 εκατ. ευρώ και 111 εκ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν σε ετήσια βάση στα 220 εκατ. ευρώ (από 171) και ωφελήθηκαν κυρίως από τις υψηλότερες αποδόσεις των επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά στα 151 εκατ. ευρώ (από 28) ενώ ο Τομέας συνεισέφερε κατά 101 εκατ. ευρώ (από 10) στα καθαρά έσοδα του Ομίλου, σημειώνοντας ισχυρή αύξηση  σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Τρίτο τρίμηνο: Σημαντική συνεισφορά στα καθαρά έσοδα του Ομίλου παρά την υπέρβαση του προϋπολογισμού μεγάλων ζημιών

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 19,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 1,6 δις ευρώ (από 1,4). Η αύξηση μετά τις όποιες νομισματικές προσαρμογές κυμάνθηκε στο 18,3%. Το τεχνικό αποτέλεσμα ανήλθε στα 8 εκατ. ευρώ (από –40) παρά την υπέρβαση του προϋπολογισμού μεγάλων ζημιών λόγω φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών ζημιών, ενώ ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε στο 99,1% (από 105,0%). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν στα 79 εκατ. ευρώ (από 65). Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά στα 54 εκατ. ευρώ (από 10)  και η συνεισφορά του Τομέα στα καθαρά έσοδα του Ομίλου εκτινάχθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο στα 32 εκατ. ευρώ (από 3).


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας