Διεθνή

Οι ασφαλιστές προειδοποιούν την EIOPA σχετικά με τις απαιτήσεις της ORSA για τον κλιματικό κίνδυνο

Η Insurance Europe δημοσίευσε, στις 6 Ιανουαρίου, την απάντησή της στη διαβούλευση που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με το σχέδιο γνωμοδότησής της όσον αφορά τη χρήση σεναρίων για την κλιματική αλλαγή σε μια εκτίμηση ασφαλιστικού κινδύνου και φερεγγυότητας (ORSA).

Ενώ οι ασφαλιστές συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί μια μακροχρόνιου ορίζοντα διαχείριση του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής, καθώς και άλλων κινδύνων, η ανάλυση σεναρίου για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ORSA μόνο αν η ασφαλιστική εταιρεία αντιμετωπίζει πράγματι σημαντικούς κινδύνους σχετικούς με το κλίμα.

Η απόφαση για τη διενέργεια αναλύσεων μακροχρόνιου ορίζοντα σχετικά με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στην ORSA θα πρέπει επίσης να παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια του ασφαλιστή. Μεταξύ άλλων, αυτό θα επιτρέψει στις ασφαλιστικές εταιρείες να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες για την καθεμιά καταστάσεις κινδύνου και τυχόν γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

Η Insurance Europe προειδοποίησε επίσης για τις επιπρόσθετες κανονιστικές διαδικασίες της ORSA, δεδομένης της αβεβαιότητας και των περιορισμών που συνδέονται με τα σενάρια του κλιματικού κινδύνου, καθώς και τις διαφορές στην ουσία των κλιματικών κινδύνων μεταξύ των ασφαλιστών και του χρονικού ορίζοντα.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η ORSA δεν είναι απαραίτητα το πιο κατάλληλο εργαλείο για την επίτευξη μιας μελλοντικής διαχείρισης του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής μέσω τυποποιημένων σεναρίων και ότι άλλα εργαλεία μπορεί να είναι καταλληλότερα για έναν ασφαλιστή για τη διαχείριση των κινδύνων του.

Ολόκληρη η απάντηση της Insurance Europe εδώ.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας