Οι 10 πρώτες ασφαλιστικές εταιρείες στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, όπως προκύπτουν από την ετήσια έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας».

MetLife, Interamerican Ζωής, Υδρόγειος, Generali, Εθνική, Interamerican Ζημιών, AIG, ARAG είναι οι πρώτες ανά κλάδο ζημιών

Στους πίνακες που παραθέτουμε στη συνέχεια παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά οι πρώτες σε παραγωγή ασφαλίστρων εταιρείες για το 2016 και τα αντίστοιχα μεγέθη που κατέγραψαν το 2015, κατ’ αρχάς, με βάση τα συνολικά τους ασφάλιστρα και στη συνέχεια με βάση την ανά κλάδο παραγωγή τους.

Πηγή των στοιχείων, τα οποία διέθεσαν οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες που παρουσιάζουμε, είναι οι αντίστοιχες ετήσιες εκδόσεις «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας».

Εκ προοιμίου επισημαίνουμε και πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα παραγωγικά στοιχεία των ετών 2016 και 2015 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.

Αυτό οφείλεται στο ότι οι εργασίες του κλάδου IV.2. «Ασφάλιση Υγείας» των ασφαλίσεων Ζωής (όπως είχαν καταγραφεί μέχρι 31.12.2015 σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 400/1970), κατατάσσονται από τον Ιανουάριο του 2016 στους κλάδους 1. «Ατυχήματα» και 2. «Ασθένειες» των ασφαλίσεων κατά Ζημιών (σύμφωνα με τα άρθρα 4, 49, 269 του Ν. 4364/5.2.2016).

 

Στον πίνακα 7 παρατίθενται με φθίνουσα σειρά, βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, οι 10 πρώτες εταιρείες του 2016 και τα αντίστοιχα μεγέθη και μερίδια αγοράς που είχαν καταγράψει το 2015 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Στους πίνακες 8 έως 18 παραθέτουμε τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και τα μερίδια αγοράς των 10 πρώτων εταιρειών ανά κλάδο ασφάλισης το 2016 και τα αντίστοιχα μεγέθη τους για το 2015.

Παραθέτουμε στοιχεία για τους πιο σημαντικούς, ως προς το ύψος της παραγωγής ασφαλίστρων, κλάδους των ασφαλίσεων κατά ζημιών.

Συγκεκριμένα, τον κλάδο Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων, που συμμετείχε με 40,7% στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίσεων κατά ζημιών το 2016, τον κλάδο Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως με παραγωγή 17,8% επί του συνόλου, τον κλάδο Χερσαίων Οχημάτων με 9,1%, τον κλάδο Ασθενειών με 8,8%, τον κλάδο Βοήθειας με 5,5%, τις Λοιπές Ζημιές Αγαθών με 5,0%, τον κλάδο Γενικής Αστικής Ευθύνης με 3,9%, τον κλάδο Ατυχημάτων με 2,5% επί του συνόλου, τη Νομική Προστασία με 1,8%, τις Διάφορες Χρηματικές Απώλειες με 1,7% και, τέλος, τον κλάδο Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων με 1,0% επί του συνόλου της παραγωγής των κλάδων κατά ζημιών.

Η αλλαγή στην ταξινόμηση των κλάδων ασφάλισης, όπως έχουμε προαναφέρει, δικαιολογεί την απουσία από το 2015 και την παρουσία στο 2016 κάποιων εταιρειών στους κλάδους Ατυχημάτων και Ασθενειών, όπως της MetLife, της Interamerican Ζωής, της NN Hellas, κ.ο.κ.

 

Σύμφωνα με τα παρατιθέμενα στους πίνακες στοιχεία:

l Στα Ατυχήματα, την 1η θέση κατέχει η MetLife με μερίδιο αγοράς 32,9% και έπονται ERGO Ζημιών και Υδρόγειος με 13,3% και 7,2%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2016 εκτιμάται στα €50,4 εκατ., έναντι €35,2 εκατ. το 2015.

l Στις Ασθένειες, την 1η θέση κατέχει η Interamerican Ζωής με 21,1% μερίδιο αγοράς και έπονται MetLife και Εθνική, με 16,5% και 7,8%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2016 εκτιμάται στα €175 εκατ., έναντι €25,7 εκατ. το 2015.

l Στα Χερσαία Οχήματα, 1η είναι η Υδρόγειος με 9,9% μερίδιο αγοράς και ακολουθούν Allianz και AIG, με 9,4% και 8,9%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2016 εκτιμάται στα €180,3 εκατ., έναντι €192,9 εκατ. το 2015.

l Στα Μεταφερόμενα Εμπορεύματα, η 1η θέση ανήκει στην Generali, με μερίδιο αγοράς 21,2%. Έπονται ΑΧΑ και Ιντερσαλόνικα, με 11,1% και 6,7%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2016 εκτιμάται στα €21 εκατ., έναντι €23,7 εκατ. το 2015.

l Στην Πυρκαϊά και Στοιχεία της Φύσεως, στην 1η θέση βρίσκεται η Εθνική με μερίδιο αγοράς 19,9% και ακολουθούν η ERGO Ζημιών και η AXA, με 13,6% και 13,5%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2016 εκτιμάται στα €353,1 εκατ., έναντι €357,4 εκατ. το 2015.

l Στις Λοιπές Ζημιές Αγαθών, στην 1η θέση είναι η Generali με μερίδιο αγοράς 20,1% και ακολουθούν ERGO Ζημιών και Εθνική, με 13,5% και 10,3%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2016 εκτιμάται στα €99,5 εκατ., έναντι €104,3 εκατ. το 2015.

l Στην Αστική Ευθύνη Οχημάτων, στην 1η θέση βρίσκεται η Interamerican Ζημιών με μερίδιο αγοράς 11,5% και ακολουθούν Ευρωπαϊκή Πίστη και Ιντερσαλόνικα, με 9,8% και 9,4%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2016 εκτιμάται στα €806,1 εκατ., έναντι €887,5 εκατ. το 2015.

l Στη Γενική Αστική Ευθύνη, την 1η θέση κατέχει η Εθνική με μερίδιο αγοράς 20,1% και ακολουθούν Generali και Interamerican Ζημιών, με 14,3% και 13,9%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2016 εκτιμάται στα €78,3 εκατ., έναντι €78,6 εκατ. το 2015.

l Στις Χρηματικές Απώλειες, την 1η θέση κατέχει η AIG με μερίδιο αγοράς 40,4% και ακολουθούν Interamerican Ζημιών και Allianz, με 19,9% και 7,2%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2016 εκτιμάται στα €33,7 εκατ., έναντι €31,5 εκατ. το 2015.

l Στη Νομική Προστασία, στην 1η θέση βρίσκεται η ARAG με μερίδιο αγοράς 13,7% και ακολουθούν Interamerican Ζημιών και DAS Hellas, με 13,3% και 10,3%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2016 εκτιμάται στα €36,2 εκατ., έναντι €37,3 εκατ. το 2015.

l Στη Βοήθεια, τέλος, στην 1η θέση βρίσκεται η Interamerican Ζημιών με μερίδιο αγοράς 16,0% και ακολουθούν Ιντερσαλόνικα και Ευρωπαϊκή Πίστη, με 10,7% και 8,8%, αντίστοιχα. Η συνολική

Προηγούμενο άρθροΗ Generali πρωταγωνιστεί στην αλλαγή της εικόνας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς
Επόμενο άρθροΝέο ξεκίνημα της Interamerican στο Ρέθυμνο