Ο ΣΥΑΕ για τη Διεθνή Ένωση

329

Για αδιέξοδες  πολιτικές που δεν έχουν σαν στόχο την πρόληψη αλλά την καταστολή, αφήνουν απροστάτευτη την Ελληνική ασφαλιστική αγορά, δημιουργούν ανασφάλεια στους καταναλωτές και εξωθούν στην ανέχεια και την ανεργία χιλιάδες εργαζομένους κάνει λόγο  ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Εταιρειών στην ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Διεθνούς Ενώσεως.

Στην ανακοίνωση, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του ΣΥΑΕ, κ.κ.Σπύρο Κολαΐτη και Τέλη Χρηστίδη αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

«Συνάδελφοι,
 Η  «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ» ΕΚΛΕΙΣΕ! Για άλλη μια φορά η Τράπεζας της Ελλάδος έδειξε τον άτεγκτο χαρακτήρα της κι έκλεισε ακόμα μια Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία. Παρά τις επανειλημμένες μας εγκλήσεις προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης  (Δ.Ε.Ι.Α.)  να  εφαρμόσει το ισχύον νομικό πλαίσιο και να τοποθετήσει Επίτροπο στην ασφαλιστική εταιρεία  «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ», ο όποιος θα εξασφάλιζε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της, θα φρόντιζε για τη διαφύλαξη των αποθεματικών της και θα αντιμετώπιζε τις παθογένειές της, προστατεύοντας τους καταναλωτές και τους εργαζομένους και γενικότερα την ασφαλιστική πίστη  αντ’ αυτού προέβη στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας και οδήγησε στην αβεβαιότητα  γύρω στις 200.000 ασφαλισμένους της  και στην ανεργία 220  συναδέλφους και τις οικογένειές τους.  
Επιτέλους , πρέπει η κυβέρνηση να κατανοήσει ότι οι αδιέξοδες πολιτικές που ασκεί δια μέσου της Τράπεζας της Ελλάδος και που δεν έχουν σαν στόχο την πρόληψη αλλά την καταστολή αφήνουν απροστάτευτη την Ελληνική ασφαλιστική αγορά, δημιουργούν ανασφάλεια στους καταναλωτές και εξωθούν στην ανέχεια και την ανεργία χιλιάδες εργαζομένους. Ζητούμε, λοιπόν, από την Πολιτεία να αλλάξει προσανατολισμό, να αφήσει  τις αντεργατικές πολιτικές και να προβεί στην εφαρμογή εκείνων των μέτρων που θα προλαμβάνουν τις εσφαλμένες διοικητικές κινήσεις των εταιρειών , θα προστατεύουν τους καταναλωτές,  θα  περιφρουρούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και διασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας.
Απαιτούμε, τέλος, από την Ε.Ε.Α.Ε. να ενσκήψει στο πρόβλημα των απολυμένων και να λάβει μέριμνα, ώστε οι εταιρείες που θα καρπωθούν την παραγωγή που είχε η  «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ» να απορροφήσουν και τους εργαζόμενους που την εξυπηρετούσαν».
          
                                                                                    
Η ανακοίνωση της ΤτΕ για την ανάκληση 
Στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΤτΕ στις 17/07/2013, υπό τον τίτλο: «Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναφέρει: 

Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε σε χθεσινή της συνεδρίαση την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τη θέση της σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970. Πρόκειται για μια ασφαλιστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους κλάδους ασφαλίσεων ζημιών, με έμφαση στον κλάδο αυτοκινήτων.

Η εταιρεία παρουσίαζε σημαντική έλλειψη κεφαλαίων με αποτέλεσμα να μην διαθέτει ούτε το αναγκαίο ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας, ούτε επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση – απαιτήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο, είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε δικαιούχου αποζημίωσης.

Για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων η Τράπεζα της Ελλάδος προέβη στη λήψη διοικητικών μέτρων κατά της εταιρείας στις 28 Ιουνίου 2013. Με την υπ’ αρ. 80/28.06.2013 απόφαση ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 1624), μεταξύ άλλων, δεσμεύτηκε το σύνολο της περιουσίας της εταιρείας και ανεστάλη η δυνατότητα νέων ασφαλιστικών εργασιών έως και την λήξη της προθεσμίας που δόθηκε για την υλοποίηση της αναγκαίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Η εταιρεία δεν μπόρεσε στην διάρκεια της παράτασης αυτής να ενισχυθεί κεφαλαιακά για την κάλυψη των ανωτέρω ελλειμμάτων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος. Για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών διορίστηκε επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης η κυρία Αντιγόνη Βαφείδου, η οποία με τη σειρά της θα καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτημα περί διορισμού Εκκαθαριστή.

Ειδικότερες πληροφορίες για τους ασφαλισμένους:
Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία οχημάτων (υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες τρίτου, μόνο):
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου ισχύουν για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρείας (N 400/70 αρ.3 παρ.6 σε συνδυασμό με ΠΔ 237/86 αρ.25 παρ.4). Εντός του διαστήματος αυτού, οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να ασφαλιστούν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχημα εντός του διαστήματος των τριάντα (30) ημερών, ο παθών θα αποζημιωθεί από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων» (ΝΠΙΔ). Το ποσό των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί και αναλογεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας έως την λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου (μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα) επιστρέφεται στους ασφαλισμένους (αρ. 3 παρ. 6 Ν.Δ. 400/1970) από τον Εκκαθαριστή. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Ασφαλιστήρια λοιπών κλάδων ζημιών: Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις της (N 400/70 αρ.3 παρ.6). Οι έχοντες απαιτήσεις αποζημίωσης από ασφαλιστήρια των ασφαλίσεων λοιπών κλάδων ζημιών, όπως και από τα καταβληθέντα – μη δεδουλευμένα – ασφάλιστρα, θα ικανοποιηθούν κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον Εκκαθαριστή.

Οι ασφαλισμένοι στην εταιρεία δύνανται να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.diethnisenosis.grγια τη διαδικασία της εκκαθάρισης. Θα μπορούν επίσης να ενημερώνονται τηλεφωνικά από τους υπαλλήλους της εκκαθάρισης, καθημερινά από ώρα 10.00 έως 15.00 στα τηλέφωνα 210 3235297 και 210 3310714 (ή να επικοινωνούν μέσω fax στο 210 3247958), καθώς και από την επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης στο τηλέφωνο 698 4258037.

 

Προηγούμενο άρθροΕθνική Ασφαλιστική: Βάσιμη αισιοδοξία για καλά αποτελέσματα
Επόμενο άρθροΑπό την επόμενη εβδομάδα η καταβολή αποζημιώσεων στους εργαζομένους της ΕVIMA