Ο καταναλωτής στο επίκεντρο των Ευρωπαίων Ασφαλιστών

27
people around table

Η Insurance Europe δημοσίευσε μια ενημέρωση του ηλεκτρονικού εργαλείου εστίασης των καταναλωτών (consumer focus), στο οποίο περιγράφονται παραδείγματα πρωτοβουλιών των ασφαλιστών της Ευρώπης για την παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για τους καταναλωτές.

Το εργαλείο, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ, παρέχει πληροφορίες μέσω ενός διαδραστικού χάρτη της Ευρώπης, ο οποίος επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν κλικ σε συγκεκριμένες χώρες, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών σε συγκεκριμένη αγορά.

Το εργαλείο παρέχει παραδείγματα πρωτοβουλιών σε διάφορους σημαντικούς τομείς, όπως:

  • Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Ψηφιοποίηση
  • Ενισχυμένη διαχείριση απαιτήσεων
  • Διαφάνεια και χρηματοοικονομική εκπαίδευση
  • Πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της απάτης στην ασφάλιση.

Οι πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν με συγκεκριμένα εθνικά χαρακτηριστικά, όπως τα εθνικά κανονιστικά πλαίσια και οι ανάγκες των τοπικών καταναλωτών, οι οποίες – όπως και οι ασφαλιστικές εταιρείες – μπορούν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Συνεπώς, τα ασφαλιστικά προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν είναι άμεσα μεταβιβάσιμα από την μία αγορά στην άλλη.