Εταιρείες

Μέτρα πυροπροστασίας κατοικιών σε δασικές περιοχές

Εγκύκλιο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, με προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων, κοινοποίησε στα μέλη της η ΕΑΕΕ.

Στην εγκύκλιο δίνονται τα ελάχιστα προτεινόμενα –κατά την άποψη της αρμόδιας Υπηρεσίας– μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, χωρίς αυτά να επιβάλλονται, ούτε να τίθενται δεσμευτικοί όροι ή κυρώσεις είτε περαιτέρω ανάμιξη του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει της απόφασης τοποθετούνται και κατά περίπτωση μελετώνται και εγκαθίστανται χωρίς την ανάμιξη των Υπηρεσιών του Σώματος.

Με ανοιχτές ακόμα τις πληγές από την περσινή τραγωδία στο Μάτι, ας δούμε συνοπτικά τι προτείνει το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δομική Πυροπροστασία

 1. Δείκτης πυραντίστασης. Δείκτης πυραντίστασης δομικών στοιχείων περιβλήματος κατοικίας ≥ 30 min ((R)EI-30) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-2.
 2. Περιορισμός επιφανειακής εξάπλωσης φλόγας. Επάλειψη ξύλινων εξωτερικών μερών με κατάλληλο υλικό όπως βερνίκι, προς απομείωση της ταχύτητας επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας (κλάση Α1 ή Α2-s1,d1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1) και επανάληψη επάλειψης σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή του υλικού και εν γένει χρήση εξωτερικών καυστών δομικών στοιχείων που απομειώνουν την ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας.

3.   Άλλες (εναλλακτικές) προτάσεις

 • Κατασκευή μάντρας ύψους ≥1m από άκαυστα υλικά περιμετρικά του οικοπέδου και ύπαρξη άνωθεν της μάντρας και σε επαφή με αυτήν, μεταλλικού πλέγματος ύψους ≥ 0,5 m με άνοιγμα βρόγχου ≤ 1cm2.
 • Κάλυψη ανοιγμάτων εξαερισμού και καπνοδόχων που δεν κλείνουν με άλλο τρόπο, με μεταλλικό πλέγμα από σύρματα διαμέτρου τουλάχιστον 1mm και επιφάνεια βρόγχου < 25mm2.
 • Κάλυψη καυστών εξωτερικών κουφωμάτων από μη καυστά υλικά εφόσον δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση πυράντοχων.
 • Πλήρωση εξωτερικών διακένων με κατάλληλα υλικά.
 • Εξέταση χρήσης αυτόματων διατάξεων κάλυψης καυστών εξωτερικών κουφωμάτων και ανοιγμάτων όπως χαλύβδινων ρολών, διατάξεων κλεισίματος αεραγωγών κ.λπ.
 • Εξέταση χρήσης πυράντοχων εξωτερικών κουφωμάτων όπως θυρών, ιδιαίτερα των υπόγειων χώρων. Εναλλακτικά, είναι αποδεκτές, αυτοκλειόμενες χαλύβδινες πόρτες με λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm χωρίς γρίλιες που εφάπτονται σε πατούρες της μεταλλικής κάσας σε πλάτος > 25 mm.

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

Για την απομείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και ταχείας εξάπλωσης αυτής, πρέπει να τηρούνται ορισμένα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας. Επιπροσθέτως των κάτωθι αναφερόμενων προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας και των μη επιτρεπόμενων ενεργειών, επιβάλλεται η λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποσκοπεί στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

1.  Απαιτούμενες ενέργειες

 • Τοποθέτηση καυστών ή εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων όπως απορριμμάτων, καυσόξυλων και δεξαμενών πετρελαίου εντός πυράντοχης ή μεταλλικής κατασκευής και σε επαρκή απόσταση από κτίσματα.
 • Τακτικός καθαρισμός αυλής, στέγης και υδρορροών από απορρίμματα και υπολείμματα βλάστησης όπως πευκοβελόνες, ξερά φύλλα και χόρτα και απομάκρυνση αυτών.
 • Με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, τακτικό κλάδεμα και καθαρισμός δένδρων και θάμνων πλησίον της κατοικίας από τυχόν υπάρχοντα ξερά κλαδιά, κοπή κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 10m από τα εξωτερικά δομικά στοιχεία, αραίωμα μη ανθεκτικής στη φωτιά δενδρώδους βλάστησης, δημιουργία ζώνης ασφαλείας πλάτους ≥ 10 m γύρω από την κατοικία και φύτευση δένδρων ανθεκτικών στη φωτιά.
 • Αποφυγή εσωτερικής τοποθέτησης αντικειμένων που συμβάλλουν στην αύξηση του πυροθερμικού φορτίου ή της ταχύτητας επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας, πλησίον των εξωτερικών ανοιγμάτων και τοποθέτηση αυτών στους εσωτερικούς χώρους, ή/και επάλειψη αυτών με κατάλληλα υλικά περιορισμού της ταχύτητας επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας.

2.   Μη επιτρεπόμενες ενέργειες

 • Χρήση ευκόλως καυστών εξωτερικών δομικών στοιχείων και υλικών, για κατασκευή υδρορροών, παραθυρόφυλλων, κεραμιδιών, στεγών κ.ά.
 • Καύση απορριμμάτων και υπολειμμάτων βλάστησης κατά την αντιπυρική περίοδο.
 • Πραγματοποίηση θερμών εργασιών (όπως ηλεκτροσυγκολλήσεις), χρήση τροχού και γενικά κάθε εργασίας που προκαλεί σπινθήρα ή γυμνή φλόγα κατά την αντιπυρική περίοδο.

Ενεργητική Πυροπροστασία

Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας

 Υδροδότηση

Η εγκατάσταση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των στοιχείων υδροδότησης εξαρτώνται πρωτίστως από τη βλάστηση, τις καιρικές συνθήκες και την τοπογραφία της περιοχής και δύνανται να εξεταστούν για ομάδες κατοικιών ή οικισμούς στο πλαίσιο εφαρμογής δασικής διαχειριστικής μελέτης που μπορεί να εξετάζει επιπλέον μέσα πυροπροστασίας όπως εκτοξευτήρες διαβροχής.

 1. Σημεία υδροληψίας. Εγκατάσταση ενός (1) ή περισσότερων σημείων υδροληψίας στον περίβολο της κατοικίας που διαθέτουν εύκαμπτους ελαστικούς σωλήνες μήκους έως είκοσι (20) m και διάμετρο τουλάχιστον 15 mm με ακροφύσιο προς κάλυψη κάθε σημείου του περιβόλου.

2.   Σύστημα καταιονισμού ύδατος.

 • Γενικές τεχνικές προδιαγραφές. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος με ανεξάρτητη βαλβίδα ελέγχου, κατά προτίμηση κατασκευασμένου από γαλβανισμένο χάλυβα με ανεστραμμένους, καταιονητήρες ανοικτού τύπου (που ενεργοποιούνται από κατάλληλα σχεδιασμένη διάταξη πυρανίχνευσης) ή αυτόματους, που καλύπτουν την κορυφογραμμή της στέγης ή την περίμετρο αυτής εάν είναι επίπεδη, διαβρέχουν την εξωτερική τοιχοποιία με έμφαση στα κρίσιμα στοιχεία όπως κουφώματα και καυστά γείσα, με ελάχιστη πίεση κάθε καταιονητήρα 0,5 bar. Τα στοιχεία κάθε τέτοιου συστήματος που διαθέτει κατάλληλη διάταξη αποστράγγισης, φέρουν επαρκή αντιδιαβρωτική και αντιψυκτική προστασία. Εναλλακτικά, αντί της αυτόματης είναι αποδεκτή η χειροκίνητη ενεργοποίηση εφόσον το σύστημα διαθέτει καταιονητήρες ανοικτού τύπου και ανεξάρτητη βαλβίδα ελέγχου υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει συνεχής επιτήρηση του χώρου, ιδίως κατά την αντιπυρική περίοδο.
 • Επιπρόσθετες απαιτήσεις. Αναλυτικά στοιχεία σχεδιασμού και κατασκευής, όπως παροχής νερού ανά τρέχον m περιμέτρου κτιρίου ή προστατευόμενου δομικού στοιχείου, αναλόγως ορόφου, παρέχει μεταξύ άλλων, το πρότυπο NFPA
 1. Πηγή υδροδότησης. Κάθε σύστημα καταιονισμού ύδατος και υδροληψίας έχει προτεινόμενη ελάχιστη αυτονομία μισής (1/2) hr και διαθέτει ως πηγή υδροδότησης ανεξάρτητη δεξαμενή και αντλητικό συγκρότημα που λαμβάνει κίνηση από πετρελαιοκίνητη μηχανή εσωτερικής καύσης ή ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συνδεδεμένο με πετρελαιοκίνητη μηχανή εσωτερικής καύσης. Ο όγκος της δεξαμενής καθορίζεται μεταξύ άλλων από τον αριθμό των καταιονητήρων που αναμένεται να λειτουργήσουν ταυτόχρονα σύμφωνα με το σχεδιασμό. Αποδεκτές, είναι επίσης οι κολυμβητικές, αρδευτικές και άλλες αξιόπιστες δεξαμενές, περιλαμβανομένων των κατασκευασμένων από πλαστικό εφόσον είναι επαρκώς προστατευμένες. Εναλλακτικά δύναται η υδροδότηση να πραγματοποιείται από κατάλληλα σχεδιασμένο αυτόνομο δημοτικό υδροδοτικό δίκτυο.

Κι άλλες ακόμα ενδιαφέρουσες συμβουλές στο site του Πυροσβεστικού Σώματος

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας