Οι Ειδήσεις

Με τη διαμεσολάβηση του ΣτΚ αποζημιώθηκαν δύο ασφαλισμένες

Δύο περιπτώσεις επιτυχούς διαμεσολάβησής του δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα του ο Συνήγορος του Καταναλωτή στις 25 Ιουνίου. Στην πρώτη περίπτωση, ασφαλιστική εταιρεία κατέβαλε το επίδομα τοκετού σε ασφαλισμένη που απέκτησε τέκνο μέσω παρένθετης μητέρας. Στη δεύτερη, ασφαλιστική εταιρεία, που αξίωνε από ασφαλισμένη της να προσκομίσει εξέταση που δεν υφίστατο για γυναικολογική επέμβαση, κατέβαλε τελικά την αποζημίωση μετά την παρέμβαση του ΣτΚ.

Οι δύο περιπτώσεις περιγράφονται ως εξής από την Ανεξάρτητη Αρχή:

  • «Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δέχτηκε την αναφορά ασφαλισμένης για τη μη καταβολή σε αυτήν από την ασφαλιστική εταιρεία της του επιδόματος τοκετού, καθώς δεν υποβλήθηκε η ίδια σε διαδικασία τοκετού, αλλά απέκτησε τέκνο μέσω παρένθετης μητέρας. Η εταιρεία επικαλέστηκε ότι η παροχή του επιδόματος που περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο καταβάλλεται σε περίπτωση υποβολής του ασφαλισμένου προσώπου σε διαδικασία τοκετού, δηλαδή η κάλυψη προϋποθέτει ιατρική κατάσταση που συντρέχει στο πρόσωπο του ίδιου του ασφαλισμένου προσώπου και όχι τρίτου προσώπου μη ασφαλισμένου, για το οποίο η εταιρία δεν έχει εισπράξει ασφάλιστρο.

Ωστόσο, ο Συνήγορος του Καταναλωτή κάλεσε την εταιρία να επανεξετάσει τη θέση της τονίζοντας ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες επιτελούν και κοινωνικό έργο με την παρεχόμενη προστασία κατά των οικονομικών συνεπειών των επελθουσών ασφαλιστικών κινδύνων. Σκοπός σύναψης της σύμβασης ιδιωτικής ασφάλισης είναι η διατήρηση της περιουσίας του ασφαλισμένου και η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας σε αυτόν, ενώ το επίδομα τοκετού είναι μία παροχή για τη διευκόλυνση της μητρότητας. Τα έξοδα του τοκετού αφορούν αδιακρίτως στην ασφαλισμένη που έχει πάρει την κάλυψη και την πληρώνει. Σκοπός της κάλυψης είναι η ανακούφιση της οικογένειας από το βάρος των εξόδων της τεκνοποίησης που δαπανούνται για τον τοκετό. Αυτά τα έξοδα και πάλι επιβαρύνουν την ασφαλισμένη που είναι η νόμιμη μητέρα του τέκνου και ακολουθεί μία νόμιμα διαδικασία τεκνοποίησης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η εταιρεία δέχτηκε να καταβάλει το επίδομα τοκετού στην ασφαλισμένη και ούτω επετεύχθη η εξωδικαστική επίλυση της ανακύψασας διαφοράς.

  • Ασφαλισμένη υπέβαλε αναφορά κατά ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία καθυστερούσε να προβεί στην κάλυψη περιστατικού νοσηλείας γυναικολογικής επέμβασης επιμένοντας ότι για την αξιολόγηση του περιστατικού εκκρεμεί η εκ μέρους της ασφαλισμένης προσκόμιση συγκεκριμένης εξέτασης, παρά την κατηγορηματική δήλωση της ασφαλισμένης ότι δεν υφίσταται η αιτηθείσα εξέταση, ενώ είχε υποβάλει στην ασφαλιστική εταιρία και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Ο Συνήγορος κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης επεσήμανε αφενός τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 7 του Ασφαλιστικού Νόμου, σύμφωνα με την οποία, “Αν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισμα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση” και αφετέρου ότι η επαναλαμβανόμενη αξίωση της ασφαλιστικής εταιρείας να προσκομίσει η ασφαλισμένη έγγραφο που δεν υφίσταται, έτσι ώστε να αποθαρρυνθεί από την άσκηση των συμβατικών της δικαιωμάτων ελέγχεται για αθέμιτη εμπορική πρακτική.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή κάλεσε την εταιρεία να τοποθετηθεί άμεσα εγγράφως επί του ασφαλιστικά καλυπτόμενου ή μη της ανακύψασας περίπτωσης αιτιολογώντας τη θέση της, οπότε η εταιρεία δέχτηκε να καλύψει την ανακύψασα ασφαλιστική περίπτωση, ύψους 4.800 ευρώ».


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας