Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη Solvency II

1003

Στις 4 Ιανουαρίου κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Υπουργείο Οικονομικών το Σχέδιο Νόμου για την Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ).

Ο πλήρης τίτλος του κατατεθέντος νομοσχεδίου έχει ως εξής: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης».

Διαβάστε εδώ την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο νόμου.

 

Το SOLVENCY II είναι πλέον στον αέρα!

Μπορεί το σχέδιο νόμου για τη Solvency II να κατατέθηκε μόλις χτες στο ελληνικό κοινοβούλιο, έχει όμως ήδη τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2016, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η EIOPA.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αρχή ασφαλίσεων όλοι οι εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, θα επωφεληθούν από το νέο καθεστώς το οποίο είναι «ένα σύγχρονο, ισχυρό και αναλογικό εποπτικό πλαίσιο».

Το Solvency II θα έχει ως αποτέλεσμα μια παραδειγματική στροφή στην κουλτούρα κινδύνου των εταιρειών. Οι  ικανοποιητικά κεφαλαιοποιημένες ασφαλιστικές εταιρείες θα επιτρέψουν στον κλάδο να αντέχει απρόβλεπτες διαταραχές. Με την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων, το Solvency II θα ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά προϊόντα. Οι εναρμονισμένες εκθέσεις και η διαφάνεια θα παρέχουν στις εποπτικές αρχές βασικές πληροφορίες και έτσι θα είναι δυνατή η έγκαιρη δράση τους. Το νέο καθεστώς, ωστόσο, δεν θα είναι ένα βάρος για τις μικρότερες επιχειρήσεις, χάρη στην αρχή της αναλογικότητας.

Ο Gabriel Bernardino, Πρόεδρος της EIOPA, με αφορμή την έναρξη ισχύος του νέου καθεστώτος, δήλωσε: «…δεν είναι καιρός για εφησυχασμό. Η ρυθμιστική φάση του ταξιδιού τελειώνει. Τώρα η EIOPA ξεκινά ένα νέο ταξίδι προς τη συνεπή και συγκλίνουσα εφαρμογή του Solvency II σε όλη την Ευρώπη ».

Στο website της EIOPA υπάρχει νέα ενότητα με τίτλο “Solvency II – Going Live!” όπου εξηγούνται τα οφέλη του νέου πλαισίου για τους Ευρωπαίους πολίτες και την οικονομία της ΕΕ.

 

Προηγούμενο άρθροΜάθετε για το ελληνικό λογισμικό διαχείρισης και ανάλυσης αναγκών
Επόμενο άρθροΓιατροί και διαμεσολαβητές ασφαλίζονται για την επαγγελματική αστική ευθύνη τους