Νομοθεσία

Κανόνες συμπεριφοράς για Διαμεσολαβητές και Εταιρείες

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Τράπεζα της Ελλάδος οι Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορούν:

α. Τους κανόνες συμπεριφοράς των (αντ)ασφαλστικών διαμεσολαβητών και

β. τη ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (εμπορική πολιτική, πρόσκτηση εργασιών, παρακολούθηση παραγωγής και είσπραξης ασφαλίστρων, απόδοσης προμηθειών, κ.λπ.).

Οι πράξεις υπογράφηκαν από το Διοικητή της ΤτΕ στις 9/10/2013 και θα τεθούν σε εφαρμογή από 1/1/2014.

Α. Κανόνες συμπεριφοράς των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Στη συγκεκριμένη πράξη ορίζονται, μεταξύ άλλων, οι γενικές αρχές και κανόνες συμπεριφοράς των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους (άρθρο 4), αλλά και τα πρότυπα ενημέρωσης και επαγγελματικής συμπεριφοράς (άρθρο 5). Καθορίζονται ο τρόπος οργάνωσης της παρεχόμενης πληροφορίας και των στοιχείων συναλλαγής( άρθρο 6), ορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών (άρθρο 8), κ.ά.

Η πράξη τίθεται σε ισχύ από 1-1-2014, πλην του άρθρου 8, που ισχύει από 31-3-2014.

Ολόκληρη η πράξη για τους κανόνες συμπεριφοράς των (αντ)ασφαλστικών διαμεσολαβητών εδώ.

Β.  Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Η συγκεκριμένη πράξη ορίζει το πλαίσιο αρχών και κανόνων αναφορικά με το είδος των ασφαλιστικών εργασιών που ασκεί η εταιρεία, τους στόχους που θέτει για τις εργασίες αυτές, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιεί για την επίτευξή τους (άρθρο 5, εμπορική πολιτική). Παράλληλα, ορίζει το τι πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει ο Κανονισμός πωλήσεων (άρθρο 6), ενώ προβλέπει τη σύνταξη ετήσιου προγράμματος παραγωγής ασφαλίστρων (άρθρο 7).

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το άρθρο 8 (Πολιτική Διαχείρισης και είσπραξης των ασφαλίστρων-ΠΟΔΙΠΕΑ), σύμφωνα με το οποίο οι εταιρείες υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να περιγράφουν τη στρατηγική και τους στόχους που θέτουν, προκειμένου για την είσπραξη των ασφαλίστρων, τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν για την επίτευξη των στόχων αυτών, καθώς και τις διαδικασίες και τις πρακτικές που υιοθετούν και εφαρμόζουν, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το Ασφάλιστρο καταβάλλεται από το λήπτη της ασφάλισης πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης.

Επιπλέον, η πράξη δίνει οδηγίες για τον τρόπο που πρέπει να οργανώνεται η διαχείριση της παραγωγής ασφαλίστρων, η είσπραξή τους, καθώς και η καταβολή των αναλογουσών Προμηθειών και υπερπρομηθειών (άρθρο 9). Προβλέπει, επίσης, την τήρηση ειδικού Αρχείου Δικτύου Πρόσκτησης Ασφαλιστικών Εργασιών. Τέλος, περιλαμβάνει γενικούς και ειδικούς κανόνες δεοντολογίας, που πρέπει να τηρούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η παρούσα πράξη ισχύει από την 1-1-2014, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 5 παράγραφος 2 («Η εταιρεία υποβάλλει στην ΤτΕ την εμπορική πολιτική της στις 31-1-2014») και 7 παράγραφος 5 της παρούσας («Η εταιρεία υποβάλλει για πρώτη φορά μετά την ισχύ της παρούσας το Ετήσιο πρόγραμμα Παραγωγής Ασφαλίστρων της χρήσης 2014 στις 31-1-2014»).

Ολόκληρη η πράξη για τη ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας