Ισχυροποιούνται οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές

1263
EIOPA

Μεταρρυθμίσεις στην αρχιτεκτονική των εποπτικών αρχών της ΕΕ πρoτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες θα βοηθήσουν στην προετοιμασία της περαιτέρω χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και της πλήρους Ένωσης των Κεφαλαιαγορών.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης των χρηματοπιστωτικών τεχνολογιών (FinTech), για να διασφαλιστεί ότι τα ζητήματα βιωσιμότητας λαμβάνονται συστηματικά υπόψη στις εποπτικές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 20 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη στιγμή που θα εγκριθούν, οι προτάσεις θα βελτιώσουν τις εντολές, τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ESAs), όπως η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ και να προωθηθεί μια πραγματική Ένωση των Κεφαλαιαγορών, οι προτάσεις αναθέτουν επίσης στην ESMA την άμεση εποπτική εξουσία σε συγκεκριμένους χρηματοπιστωτικούς τομείς.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές στη σύνθεση και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB), που παρακολουθεί τους κινδύνους σταθερότητας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι μεταρρυθμίσεις θα προωθήσουν την περαιτέρω ολοκλήρωση της κεφαλαιαγοράς μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Θα εισαγάγουν επίσης αλλαγές στις εποπτικές σχέσεις με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση όλων των κινδύνων του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Οι ESAs θα θέσουν σε εφαρμογή τις προτεραιότητες της εποπτείας σε ολόκληρη την ΕΕ, θα ελέγχουν τη συνοχή των προγραμμάτων εργασίας των επιμέρους εποπτικών αρχών σε σχέση με τις προτεραιότητες της ΕΕ και θα επανεξετάζουν την εφαρμογή τους. Θα παρακολουθούν τις πρακτικές των αρχών, επιτρέποντας στους παράγοντες της αγοράς -όπως οι τράπεζες, οι διαχειριστές κεφαλαίων και οι επιχειρήσεις επενδύσεων- να αναθέτουν εξωτερικές επιχειρηματικές λειτουργίες σε χώρες εκτός της ΕΕ, να διασφαλίζουν την ορθή διαχείριση των κινδύνων και να αποτρέπουν την καταστρατήγηση των κανόνων.

Όσον αφορά την EIOPA, επισημαίνεται ότι θα διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο στην προώθηση της σύγκλισης στην επικύρωση των εσωτερικών μοντέλων που χρησιμοποιούν ορισμένες μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας. Αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού και θα εξασφαλίσει καλύτερη εποπτεία των μεγάλων διασυνοριακών ασφαλιστικών ομίλων.

Τέλος, η λειτουργία του ESRB θα καταστεί αποτελεσματικότερη, προκειμένου να ενισχυθεί η εποπτεία του κινδύνου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του.

Οι ESAs θα λαμβάνουν αποφάσεις ανεξάρτητα από τα εθνικά συμφέροντα. Στο πλαίσιο του νέου συστήματος διακυβέρνησης, τα νεοσυσταθέντα εκτελεστικά συμβούλια με μόνιμα μέλη θα οδηγήσουν σε ταχύτερες, πιο εξορθολογισμένες και προσανατολισμένες στην ΕΕ αποφάσεις. Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να παρέμβει, εάν η πλειοψηφία θεωρεί ότι οι ΕSAs έχουν υπερβεί τις αρμοδιότητές τους κατά την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών ή συστάσεων.

Η μεταρρύθμιση θα καταστήσει επίσης τη χρηματοδότηση των Αρχών ανεξάρτητη από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι ESAs έχουν βελτιώσει την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους. Οι Αρχές θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται κατά ένα μέρος από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ η υπόλοιπη χρηματοδότηση θα προέρχεται από τις συνεισφορές του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Πώς σχολιάζει τις μεταρρυθμίσεις η Insurance Europe

Σχολιάζοντας τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κα Michaela Koller, Γενική Δ/ντρια της Insurance Europe, δήλωσε: «Για να διασφαλιστεί ότι η ασφαλιστική βιομηχανία της Ευρώπης θα παραμείνει ισχυρή και ότι οι καταναλωτές προστατεύονται επαρκώς, οι ασφαλιστές χρειάζονται έναν αποτελεσματικό επόπτη που να αναγνωρίζει το επιχειρηματικό τους μοντέλο και τις ανάγκες των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, η Insurance Europe χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να διατηρήσει έναν ενιαίο, αυτόνομο εποπτικό φορέα ασφάλισης με την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη υπό τη μορφή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA).

»Η Insurance Europe χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι η EIOPA θα συνεχίσει να εποπτεύει τόσο τα θέματα προληπτικής εποπτείας όσο και την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από τους ασφαλιστές. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί η ανάπτυξη διπλών ή/και αντιφατικών κανόνων από δύο ξεχωριστές ESAs.

» Ωστόσο, τα σημεία που απαιτούν περαιτέρω ανάλυση είναι οι προτάσεις για ουσιαστικές αυξήσεις τόσο στο πεδίο των δραστηριοτήτων της EIOPA όσο και στον ρόλο του προέδρου -ειδικότερα, να εκτιμήσει εάν θα εξισορροπηθούν με κατάλληλους μηχανισμούς διακυβέρνησης και εποπτείας. Είναι επίσης σημαντικό, παράλληλα με την εστίαση στη βιωσιμότητα, να εξασφαλιστεί ότι η EIOPA θα λάβει υπόψη τον αντίκτυπο των εργασιών της στην οικονομική ανάπτυξη, τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την καινοτομία, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της βελτίωσης της νομοθεσίας».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Προηγούμενο άρθροΠάροχοι υπηρεσιών υγείας: “Κατασκευάζουν” νέα αγορά; Ποιος ο ρόλος και η ευθύνη των ασφαλιστών;
Επόμενο άρθροΠολλαπλές διακρίσεις για την εφαρμογή Groupama NOW στα Mobile Excellence Awards 2017