Εταιρείες

Η Eurobank πουλά τη Eurolife ERB στη Fairfax

Η Eurobank Ergasias A.E. ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για τη διάθεση του 80% της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών στη Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”), έναντι €316 εκατ. σε μετρητά.

Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Τράπεζα στις 22 Δεκεμβρίου 2015 αναφέρει:  

Η Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Eurobank») ανακοινώνει ότι σήμερα επιτεύχθηκε συμφωνία με την Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”) για την πώληση του 80% της συμμετοχής της στην Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (η «Eurolife») (η «Συναλλαγή»), ακολουθώντας μια ανταγωνιστική διαδικασία πώλησης με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών.

Σύμφωνα με τους όρους της Συναλλαγής, η Fairfax θα αποκτήσει το 80% της Eurolife από την Eurobank έναντι €316 εκατ. σε μετρητά ενώ η Eurobank θα διατηρήσει το υπόλοιπο 20%.

Η Συναλλαγή περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ζωής και γενικών ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, τη θυγατρική μεσιτείας ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και τις συμβάσεις τραπεζοασφαλιστικής (bancassurance agreements) μεταξύ θυγατρικών της Eurolife, της Eurobank και θυγατρικών της αναφορικά με την αποκλειστική διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία μέσω του δικτύου πωλήσεων της Eurobank.

Η Συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό σημείο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Eurobank, όπως αυτό εγκρίθηκε αρχικώς τον Απρίλιο του 2014 από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναθεωρήθηκε πρόσφατα, καθόσον επιβεβαιώνεται η ισχυρή δέσμευση της Eurobank για την υλοποίηση της στρατηγικής της αναφορικά με τη σταδιακή αποχώρησή της από μη τραπεζικές δραστηριότητες εντός συγκεκριμένων προθεσμιών και η επανεστίαση των πόρων και της προσοχής της διοίκησής της σε αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες.

Με την ολοκλήρωσή της, η Συναλλαγή:

  • θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επωφεληθεί από τη δημιουργία αξίας στο μέλλον μέσω της μειοψηφικής συμμετοχής της στον όμιλο Eurolife και
  • θα αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1) κατά περίπου 26 μονάδες βάσης (σε 17.8% περίπου από 17,5%)1.

Επιπροσθέτως, η προβλεπόμενη μακρά συνεργασία με την Fairfax, που αποτελεί επιφανή διεθνή εταίρο στον τομέα των ασφαλίσεων, αναμένεται να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα και τη μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου Eurolife προς το συμφέρον των πελατών και των εργαζομένων του.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές και αναμένεται πριν το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2016.

Οι Bank of America Merrill Lynch και Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Eurobank σχετικά με τη Συναλλαγή. Τα νομικά γραφεία Shearman & Sterling LLP and M.&Π. Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Eurobank σχετικά με τη Συναλλαγή.

 

Σχετικά με την Eurolife

Η Eurolife (μέσω των ελληνικών ασφαλιστικών θυγατρικών της) κατέχει την τρίτη θέση στον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα με συνολικό μερίδιο αγοράς περίπου 10% (με ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους €242 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2015) και προσφέρει (μέσω των ελληνικών ασφαλιστικών θυγατρικών της) ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και γενικών ασφαλίσεων, καθώς και υπηρεσίες μεσιτείας ασφαλίσεων (μέσω της θυγατρικής της μεσιτείας ασφαλίσεων). Οι ασφαλιστικές θυγατρικές της Eurolife διανέμουν τα ασφαλιστικά προϊόντα και παρέχουν τις ασφαλιστικές υπηρεσίες τους μέσω του δικτύου της Eurobank στην Ελλάδα και της Bancpost στη Ρουμανία. Επιπλέον του δικτύου τραπεζοασφαλιστικής (bancassurance), στην Ελλάδα, αυτές οι θυγατρικές έχουν διευρύνει προοδευτικά τη διανομή των προϊόντων τους μέσω ανεξάρτητων συνεργατών πωλήσεων και των ίδιων μέσων διανομής.

1 Με βάση τα αποτελέσματα της 30ης Σεπτεμβρίου 2015, pro forma για την πρόσφατα ολοκληρωθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €2,039εκ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας