Η ΕΑΕΕ συμμετέχει στο “Life Profile” της ΕΕ

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) θα συμμετέχει για τα επόμενα τρία έτη ως συνδικαιούχος Εταίρος στην υλοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού και συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος με τίτλο «Promote Financial Instruments for Liability on Environment» (ή με το ακρωνύμιο «LIFE PROFILE»).

Το Έργο «LIFE PROFILE» εγκρίθηκε πριν από λίγες ημέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντάσσεται στην προγραμματική περίοδο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE Περιβάλλον 2019, στον τομέα «Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση».

Στόχος του προγράμματος «LIFE PROFILE» είναι η ενίσχυση ανάπτυξης των χρηματοοικονομικών εργαλείων για την ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον, μέσω ιδίως της επεξεργασίας, ανάπτυξης και προώθησης ενός αξιόπιστου και εύχρηστου μεθοδολογικού εργαλείου αποτίμησης/ αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου των δραστηριοτήτων (φορέων εκμετάλλευσης) που εμπίπτουν στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (ELD) και του Π.Δ. 148/2009, με το οποίο ενσωματώθηκε η εν λόγω Οδηγία ELD στην ελληνική νομοθεσία. Η ανάπτυξη του εργαλείου αυτού αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στη βέλτιστη αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου των εμπλεκόμενων φορέων εκμετάλλευσης, στην ανάπτυξη και ενίσχυση της διαθεσιμότητας των κατάλληλων μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τις ευθύνες που απορρέουν από την περιβαλλοντική ευθύνη και κατ΄ επέκταση στην υλοποίηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 14 του Π.Δ. 148/2009 υποχρεωτικής χρήσης μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης για την κάλυψη της περιβαλλοντικής ευθύνης τους.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) είναι συντονιστής Εταίρος του Έργου, το οποίο έχει διάρκεια τρία (3) έτη (16/11/2020 –15/11/2023). Εκτός από την ΕΑΕΕ, στην υλοποίηση του Έργου θα συμμετέχουν ως συνδικαιούχοι Εταίροι και οι ακόλουθοι έξι (6) φορείς:

  • το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
  • το Πάντειο Πανεπιστήμιο,
  • το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • το Πράσινο Ταμείο,
  • το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και
  • η συμβουλευτική εταιρία «Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική Ε.Ε.».

Η ΕΑΕΕ σε συνεργασία με άλλους εταίρους θα συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες δράσεις υλοποίησης του Έργου:

  • Έρευνα (καταγραφή) και αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο, των προσφερόμενων προϊόντων – μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας και της επάρκειας αυτών, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων της Οδηγίας ΕLD και του αντίστοιχου Π.Δ. 148/2009 για την Περιβαλλοντική Ευθύνη.
  • Ανάλυση SWOT σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικών ασφάλειας για την κάλυψη περιβαλλοντικής ευθύνης (αξιολόγηση δυνατών σημείων και αδυναμιών και ακολούθως αναγνώριση των ευκαιριών και των ενδεχόμενων απειλών που απορρέουν από την υλοποίηση του άρθρου 14 του Π.Δ. 148/2009 περί υποχρεωτικής χρήσης μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης για την κάλυψη της περιβαλλοντικής ευθύνης τους).
  • Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στην αγορά (φορείς εκμετάλλευσης και παρόχους χρηματοοικονομικής ασφάλειας) και στην εθνική οικονομία από την εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη χρηματοοικονομική ασφάλεια βάσει του εργαλείου εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εν λόγω ευρωπαϊκού προγράμματος.
  • Ημερίδες ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο των εμπλεκομένων με το αντικείμενο φορέων και παρουσίαση των παραχθέντων εργαλείων αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου.

Η ΕΑΕΕ θα έχει επιπλέον την ευθύνη (leading partner) για τη διάχυση – επικοινωνία των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΕΕ θα συντονίσει, σε συνεργασία με τους άλλους εταίρους, την πραγματοποίηση Ημερίδων ενημέρωσης & παρουσίασης των παραδοτέων του προγράμματος, και δη του εργαλείου εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του εν λόγω ευρωπαϊκού Έργου, σε τρία επιλεγμένα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ήτοι σε Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία) με στόχο την επίτευξη της αναγκαίας διεύρυνσης της χρήσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο (επίτευξη διακρατικής διάστασης ευρωπαϊκών προγραμμάτων).

Η ΕΑΕΕ αποφάσισε να συμμετάσχει ως Εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «LIFE PROFILE», καθώς θεωρεί ότι η υλοποίηση του έργου αυτού θα συνδράμει αποφασιστικά στην αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας ELD για την περιβαλλοντική ευθύνη στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με παρόμοιες αδυναμίες.

«Η αποτελεσματική συμμετοχή της ΕΑΕΕ στο πρόγραμμα «LIFE PROFILE» προϋποθέτει την αναγκαία στήριξη και την πολύτιμη συνδρομή των Εταιρών Μελών μας. Είμαστε βέβαιοι ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις Μέλη της ΕΑΕΕ θα στηρίξουν με θέρμη και αποφασιστικότητα αυτή την προσπάθεια, καθώς είναι προφανή τα οφέλη από την υλοποίηση του προγράμματος τόσο για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, αλλά πρωτίστως για την προστασία του εθνικού μας πλούτου, του περιβάλλοντος», τονίζουν η Γενική Διευθύντρια, κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, και η Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας & Διεθνών Σχέσεων, κα Εύα Βαρουχάκη, σε εγκύκλιο προς τα μέλη της ΕΑΕΕ, προσθέτοντας ότι θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για τις εξελίξεις αναφορικά με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «LIFE PROFILE».

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας