Η άποψη της Insurance Europe για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη Solvency II

4517

Οι ασφαλιστές της Ευρώπης υποστηρίζουν τη φιλόδοξη ατζέντα της Ε.Ε. για τη βιωσιμότητα και δεσμεύονται –αξιοποιώντας και τις τρέχουσες δράσεις τους– να συνεχίσουν να συμβάλλουν στη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία και στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε.

Όπως επισημαίνει η Insurance Europe στο κείμενο θέσεων που δημοσίευσε, η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της αναθεώρησης της Solvency II και οι ασφαλιστές υποστηρίζουν τις αλλαγές που μπορούν να συμβάλουν στην αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο οι κίνδυνοι βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων κλιματικής αλλαγής, ενσωματώνονται κατάλληλα στο πλαίσιο της οδηγίας, στον βαθμό που αυτό δεν συμβαίνει ήδη.

Αν και οι απαιτήσεις για ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στις επενδύσεις, στην ανάληψη κινδύνων και στον σχηματισμό αποθεματικών αποτελούν ήδη μέρος της Solvency II, ο ασφαλιστικός κλάδος αναγνωρίζει το όφελος που μπορεί να προκύψει από ορισμένες περαιτέρω διευκρινίσεις. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για:

  • Τακτικές αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις, όπου χρειάζεται, του πεδίου εφαρμογής και της βαθμονόμησης των παραμέτρων του τυποποιημένου υποδείγματος που αφορούν στον κίνδυνο φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα.
  • Ενσωμάτωση στην ORSA σεναρίων προσομοίωσης της κλιματικής αλλαγής.
  • Εξουσιοδότηση της EIOPA να διερευνήσει κατά πόσον δικαιολογείται μια διαφορετική εποπτική μεταχείριση για τα πράσινα/κόκκινα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και για τα περιουσιακά στοιχεία με κοινωνικό στόχο, με βάση τα στοιχεία που αποδεικνύουν τις διαβαθμίσεις του κινδύνου.

Επιπλέον, ο ασφαλιστικός κλάδος υποστηρίζει τα μεταβατικά σχέδια, τα οποία θα πρέπει να καταρτίσει και να δημοσιοποιήσει ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών, όπως προβλέπονται επί του παρόντος σε διακλαδικές οδηγίες, όπως η Οδηγία για την Εταιρική Δέουσα Επιμέλεια όσον αφορά τη Βιωσιμότητα (Directive on Corporate Sustainability Due Diligence) και η Οδηγία για την Υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας (Corporate Sustainability Reporting Directive). Ως εκ τούτου, για την αποφυγή περιττών επικαλύψεων και ασυνεπειών, η Insurance Europe θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη να συμπεριληφθούν σχέδια μετάβασης στην ειδική για τον κλάδο νομοθεσία, όπως η Solvency II. 


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροKPMG: Καλή χρονιά για την Ιδιωτική Ασφάλιση το 2021
Επόμενο άρθροΈσοδα €2,4 δισ. στο 9μηνο ανακοίνωσε ο Όμιλος Eurohold