Άρθρα

Guide Lines για την σταδιακή εφαρμογή του Solvency II

update:  1η Ιανουαρίου 2016 η νέα ημερομηνία εφαρμογής του Solvency II

 

Με βάση την οδηγία “Quick Fix 2”, που εκδόθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία μεταφοράς της Οδηγίας για Solvency II στο εθνικό δίκαιο αναβάλλεται  έως την 31η Ιανουαρίου 2015, ενώ η ημερομηνία εφαρμογής για την 1η Ιανουαρίου 2016.

Η Insurance Europe εκτιμά θετικά την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για μετάθεση της ημερομηνίας, καθώς είχε καταστεί σαφές ότι η τρέχουσα ημερομηνία εφαρμογής (1η Ιανουαρίου 2014) δεν ήταν πλέον εφικτή, δεδομένου ότι  συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με την οδηγία Omnibus II, η οποία θα τροποποιήσει την Solvency II.

«Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν πολύ λίγο χρόνο μεταξύ της πιθανής οριστικοποίησης των πράξεων που παρέχουν σημαντικές λεπτομέρειες για τεχνικά ζητήματα στο πλαίσιο του SolvencyII και της νέας προτεινόμενης ημερομηνίας εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2016», δήλωσε η Michaela Koller, Γενική Διευθύντρια της Insurance Europe. «Το χρονοδιάγραμμα θα είναι πολύ σφιχτό για τους ασφαλιστές και τις εποπτικές αρχές και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κόστους για την ασφαλιστική βιομηχανία, προκειμένου για την προετοιμασία και τη συμμόρφωση στο νέο καθεστώς. Παρ’ ‘όλα αυτά, οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές εξακολουθούν να δεσμεύονται ως προς την τρέχουσα διαδικασία για την οριστικοποίηση του νέου καθεστώτος κατά τρόπο που να αντιμετωπίζει τα εκκρεμή ζητήματα, ιδίως εξασφαλίζοντας ότι αντιμετωπίζει κατάλληλα το μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της βιομηχανίας. Οι Ευρωπαίοι Ασφαλιστές θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή που προτείνει η Επιτροπή», πρόσθεσε.


 

Η EIOPA δημοσίευσε, στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, το τελικό κείμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών (Guide Lines) για τη σταδιακή εφαρμογή του Solvency II, το οποίο, μεταξύ άλλων, ορίζει ως μεταβατική περίοδο προσαρμογής (phasing – in) στην Οδηγία την περίοδο 2014 – 2016. Παρά τις επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις και αναβολές στην υιοθέτηση του νέου πλαισίου φερεγγυότητας, που ήδη έχουν κοστίσει στις ασφαλιστικές εταιρείες και Ομίλους εκατοντάδες εργατοώρες και τεράστια κεφάλαια, φαίνεται πως εξακολουθούν οι προσπάθειες ώστε το έργο να μην εγκαταλειφθεί και να ολοκληρωθεί έστω και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

Θέλοντας να μάθουμε περισσότερα για το θέμα των κατευθυντήριων γραμμών και τη σημασία τους απευθυνθήκαμε στην κα Μυρτώ Χαμπάκη, Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, που ασχολείται με το θέμα του Solvency.

Το στέλεχος της ΕΑΕΕ μας ανέφερε σχετικά τα εξής:

«Η EIOPA προχώρησε, στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, στη δημοσίευση του τελικού κειμένου Κατευθυντήριων Γραμμών (Guide Lines) για τη σταδιακή εφαρμογή του Solvency II. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δημόσιας διαβούλευσης η EIOPA έλαβε περί τις 4.000 σχόλια, τα οποία επεξεργάστηκε και κατέληξε στο δημοσιευμένο κείμενο, το οποίο ορίζει ως μεταβατική περίοδο προσαρμογής (phasingin) στην Οδηγία την περίοδο 2014 – 2016.

»Η EIOPA, σε σχετικό δελτίου τύπου, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να δημοσιεύσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 31η Οκτωβρίου 2013, ενώ γίνονται προσπάθειες οριστικοποίησης όλων των τεχνικών προδιαγραφών που σχετίζονται με τον Πρώτο Πυλώνα εντός του 2014, εάν οι συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις για την Οδηγία Omnibus II ολοκληρωθούν ομαλά και σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που έχουν οριστεί. Τέλος, οι ανά την Ε.Ε. τοπικές Εποπτικές Αρχές αναμένεται να αποστείλουν την πρώτη έκθεση προόδου για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών στην EIOPA το Φεβρουάριο του 2015.

»Οι αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές περιλαμβάνουν σαφείς βελτιώσεις και έχουν πλέον, κυρίως, χαρακτήρα προετοιμασίας χωρίς να απαιτούν εποπτικές παρεμβάσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Δίδεται επίσης πρόσθετο χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης για τις απαιτήσεις αναφορών που σχετίζονται με τον Πρώτο Πυλώνα και συνδέονται άμεσα με την Μελλοντική Αξιολόγηση Ιδίων Κινδύνων (ForwardLookingAssessmentofOwnRiskFLAOR πρώην ORSA). Τέλος, ενώ παρατείνεται ο χρόνος αποστολής των ετήσιων αναφορών που αφορούν στον Τρίτο Πυλώνα (Reporting), εξακολουθεί να υφίσταταιτο πρόβλημα της ύπαρξης καθεστώτος διπλών αναφορών (dualreporting) για τις ασφαλιστικές εταιρείες, αφού αφενός μεν, πρέπει να καλύπτονται οι τρέχουσες απαιτήσεις αναφορών για το Solvency I και, αφετέρου, οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις Κατευθυντήριες Γραμμές και αφορούν άμεσα στο Solvency II.

»Τα δημοσιευμένα από την EIOPA έγγραφα περιλαμβάνουν αναλυτικά Κατευθυντήριες Γραμμές για τη σταδιακή υιοθέτηση των ακολούθων βασικών ενοτήτων της Οδηγίας Solvency II, που σύμφωνα με τους Ευρωπαίους επόπτες διασφαλίζουν την αποτελεσματική και ενιαία προετοιμασία της Ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς: α) Του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης β) Της Μελλοντικής Αξιολόγησης Ιδίων Κινδύνων (Forward Looking Assessment of Own Risk – FLAOR πρώην ORSA) γ) Των αναφορών προς τις Εποπτικές Αρχές (Reporting) δ) Της προέγκρισης των Εσωτερικών Μοντέλων (Pre – application for Internal Models)».

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας