Άρθρα

Geneva Association: Οι ασφαλιστές καινοτομούν για να αντιμετωπίσουν τους φυσικούς κινδύνους

Η εκτεταμένη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι μερικοί από τους πιο απειλητικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο κόσμος, με σοβαρές συνέπειες για τις κοινωνίες και τις οικονομίες. Με αφορμή τη 15η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα (7-19 Δεκεμβρίου 2022), η Geneva Association εξέδωσε τη μελέτη «Nature and the Insurance Industry: Taking action towards a nature-positive economy», η οποία προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στη φύση και τη σημαντική αλληλεξάρτηση μεταξύ των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής. Η μελέτη διερευνά, σε βάθος, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που καλείται να αντιμετωπίσει η ασφαλιστική βιομηχανία εξαιτίας των σχετιζόμενων με το φυσικό περιβάλλον κινδύνων.

Πάνω από το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ εξαρτάται από το φυσικό κεφάλαιο και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα οικοσυστήματα. Πολλά από αυτά τα οικοσυστήματα βρίσκονται σε σημείο καμπής, πέρα από το οποίο είναι πιθανό να μην μπορούν να αποκατασταθούν. Αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε κλάδους που η λειτουργία τους εξαρτάται από τη φύση, όπως οι Κατασκευές, η Γεωργία & Κτηνοτροφία και τα Τρόφιμα & Ποτά.

Οι μεγάλης κλίμακας επιπτώσεις των φυσικών απωλειών (nature loss) στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως η βιώσιμη χρηματοδότηση και οι ρυθμιστικές εξελίξεις, καθιστούν τα ζητήματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον πολύ σημαντικά για τις επιχειρήσεις. Αναλαμβάνοντας δράση τώρα, οι (αντ)ασφαλιστές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τη φύση και να δώσουν κίνητρα για στροφή προς βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα –και τα δύο αυτά στοιχεία θα είναι απαραίτητα για τη μετάβαση σε μια οικονομία θετική για τη φύση, με μηδενικές εκπομπές και πιο ανθεκτική. Η μελέτη της Geneva Association παρουσιάζει συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους οι (αντ)ασφαλιστές μπορούν να παρέχουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα σε διάφορους κλάδους, η λειτουργία των οποίων εξαρτάται από τη φύση, διατηρώντας το φυσικό κεφάλαιο μέσω της ανάληψης κινδύνων και επενδύοντας σε λύσεις που βασίζονται στη φύση.

Ασφαλιστική βιομηχανία, κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φύση και ευκαιρίες

Η συχνότητα και το μέγεθος των ζημιών που σχετίζονται με τη φύση και τη βιοποικιλότητα δημιουργούν νέους κινδύνους και ευκαιρίες για τους (αντ)ασφαλιστές. Το Φόρουμ των Chief Risk Officer (CRO) αναγνωρίζει αυτές τις ζημιές ως έναν αναδυόμενο περιβαλλοντικό κίνδυνο «μεσαίας κατηγορίας» για τους (αντ)ασφαλιστές, με σημαντικές πιθανές επιπτώσεις μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να επιδράσουν στους (αντ)ασφαλιστές με διαφορετικούς τρόπους:

1. Underwriting
Για τους (αντ)ασφαλιστές Περιουσίας & Ατυχημάτων (P&C), η τιμολόγηση και η ασφάλιση των κινδύνων μπορεί τελικά να αποτελέσει ζήτημα. Οι φυσικοί κίνδυνοι επηρεάζουν άμεσα τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, μεταβάλλοντας την ανθεκτικότητα των πελατών τους απέναντι σε ακραία γεγονότα. Η αύξηση των φυσικών καταστροφών (nature loss) και η ρύπανση επηρεάζουν τους επιχειρηματικούς κλάδους ασφάλισης, με πιθανή την αύξηση των δικαστικών προσφυγών εναντίον εταιρειών στους τομείς αυτούς. Για τους ασφαλιστές ζωής, υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία για τη σύνδεση μεταξύ των φυσικών κινδύνων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της επισιτιστικής ανασφάλειας και του υποσιτισμού, της αύξησης των μεταδοτικών ασθενειών, ακόμα και των πανδημιών.

2. Επενδύσεις
Η χρηματοοικονομική απόδοση των περιουσιακών στοιχείων επηρεάζεται άμεσα από τους κλιματικούς κινδύνους, τους κινδύνους μετάβασης, τις δικαστικές διενέξεις και την ικανότητα μετάβασης σε μια οικονομία θετική για τη φύση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ασφαλιστές ζωής, με δεδομένο τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των επενδύσεών τους.

3. Πραγματικά περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες
Οι φυσικοί κίνδυνοι για τα περιουσιακά στοιχεία, τα κτήρια και το προσωπικό ενδέχεται να αυξηθούν λόγω των μεγάλης έκτασης φυσικών απωλειών (nature loss) σε συγκεκριμένες περιοχές.

4. Δυνατότητες ανάλυσης, μοντελοποίησης και τιμολόγησης κινδύνων
Για την αποτελεσματική ανάλυση και ποσοτικοποίηση των φυσικών κινδύνων απαιτούνται εργαλεία προσανατολισμένα στο μέλλον, τα οποία επί του παρόντος δεν υπάρχουν. Ωστόσο, ο κλάδος υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων και οι (αντ)ασφαλιστές μπορούν να αξιοποιήσουν την πολυετή εμπειρία τους στη δημιουργία μοντέλων φυσικών καταστροφών.

Η ανάληψη δράσης άμεσα μπορεί να μειώσει την τρέχουσα και μελλοντική έκθεση σε φυσικούς κινδύνους και να οδηγήσει σε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αντίθετα, η καθυστέρηση μπορεί να επιδεινώσει τους κινδύνους σε σημείο χωρίς επιστροφή. Οι (αντ)ασφαλιστές μπορούν να ενθαρρύνουν την αλλαγή για την προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση της φύσης και να υποστηρίξουν τους ασφαλισμένους και τους επενδυτές τους, ώστε να αναπτύξουν πιο ανθεκτικά, ουδέτερα ως προς τα αέρια του θερμοκηπίου και θετικά ως προς τη φύση επιχειρηματικά μοντέλα. Έχουν, επίσης, την ευκαιρία να αυξήσουν την ανθεκτικότητα των πελατών τους, μέσω της ανάληψης κινδύνων και της επένδυσης σε λύσεις που βασίζονται στη φύση (Σχήμα 1).

Geneva Association: Οι ασφαλιστές καινοτομούν για να αντιμετωπίσουν τους φυσικούς κινδύνους

Ο κ. Jad Ariss, Διευθύνων Σύμβουλος της Geneva Association, δήλωσε: «Οι ασφαλιστικές καινοτομίες για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, τόσο από την επενδυτική όσο και την ασφαλιστική πλευρά, είναι πραγματικά αξιοσημείωτες. η πρόκληση για τη βιομηχανία είναι τώρα να τις αναπτύξει μαζικά. Συνεχίζοντας να δημιουργούν τις σωστές συνεργασίες –εντός και εκτός του κλάδου– και αξιοποιώντας τη σχετική τεχνογνωσία τους, οι ασφαλιστές έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σημαντικά στην ατζέντα για τη φύση».

Η συντάκτης της μελέτης, κα Maryam Golnaraghi, Δ/ντρια Κλιματικής Αλλαγής & Περιβάλλοντος στην Geneva Association, δήλωσε: «Οι (αντ)ασφαλιστές λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους την υποβάθμιση της φύσης και τους κινδύνους που αναφύονται και έχουν αρχίσει να επενδύουν στην έρευνα, να ευαισθητοποιούνται και να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις. Ωστόσο, ο κλάδος πρέπει να κατανοήσει καλύτερα την ουσία αυτών των κινδύνων. Επίσης, η μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την απεξάρτηση από τον άνθρακα συνοδεύεται από δυνητικά σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με πλήρη θεώρηση του κύκλου ζωής. Οι (αντ)ασφαλιστές είναι σε θέση να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους σε θέματα κινδύνων και να δώσουν κίνητρα για πιο βιώσιμες συμπεριφορές».

Η Geneva Association είναι η μόνη παγκόσμια ένωση, στην οποία συμμετέχουν διευθύνοντες σύμβουλοι ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών. Με βάση ενδελεχή έρευνα που διεξάγεται σε συνεργασία με τα μέλη της, ακαδημαϊκά ιδρύματα και πολυεθνικούς οργανισμούς, η Geneva Association διερευνά βασικούς τομείς κινδύνου που ενδέχεται να επηρεάσουν τον ασφαλιστικό κλάδο, προβαίνει σε συστάσεις και παρέχει στους ενδιαφερόμενους φορείς βήμα για να τις συζητήσουν. Συνολικά, οι εταιρείες των μελών της Geneva Association έχουν την έδρα τους σε 26 χώρες σε όλο τον κόσμο, διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία αξίας $21 τρισ., απασχολούν περισσότερους από 2,5 εκατ. εργαζόμενους και προστατεύουν 2,6 δισ. ανθρώπους.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας