Εταιρείες

Ευρώπη Ασφαλιστική: Αναζητά Υπεύθυνο Νομικής Υπηρεσίας & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Ευρώπη Ασφαλιστική αναζητά Υπεύθυνο Νομικής Υπηρεσίας & Κανονιστικής Συμμόρφωσης, τουλάχιστον 10ετούς εμπειρίας, για εσωτερική συνεργασία πλήρους απασχόλησης.

Τα απαιτούμενα Προσόντα/Εμπειρία

 • Πτυχίο Νομικής Σχολής. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο εμπορικό ή ασφαλιστικό δίκαιο θα συνεκτιμηθεί.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση η αρίστη γνώση και δυνατότητα χειρισμού της αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και στον προφορικό λόγο. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
  • Εξειδίκευση σε Εμπορικό/ Εταιρικό Δίκαιο. Γνώση και εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο θα συνεκτιμηθεί.
  • Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε νομική διεύθυνση εταιρείας ή δικηγορική εταιρεία
  • Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Επαγγελματική πιστοποίηση σε ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης θα συνεκτιμηθεί.
  • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Στις αρμοδιότητες της θέσης υπάγονται:

 • η αντιμετώπιση των τρεχόντων νομικών ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν από την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας,
  • η γνωμοδότηση επί των πάσης φύσεως ερωτημάτων των διαφόρων ασφαλιστικών κλάδων,
  • η σύνταξη και ο έλεγχος πάσης φύσεως συμβάσεων, συμφωνητικών και συμφωνιών,
 • η παρακολούθηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής ασφαλιστικής νομοθεσίας, η παροχή γνωμοδοτήσεων στη Διοίκηση σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας
  • η διαρκής επικαιροποίηση των εντύπων, όρων και συμβάσεων της εταιρείας
  • η τήρηση των πρακτικών των οργάνων και επιτροπών της εταιρείας και όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρείας
  • η παρακολούθηση, αξιολόγηση, εποπτεία των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων της εταιρείας και η χάραξη της νομικής και δικαστικής κάλυψη της εταιρείας, είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλους νομικούς.
  • η παροχή συμβουλών στη Διοίκηση επί ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής πολιτικής και τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας.
  • η νομική αντιμετώπιση και παροχή γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
  • η συμβολή στην προετοιμασία της εταιρείας για την συμμετοχή της σε Δημόσιους Διαγωνισμούς
  • τακτική επικαιροποίηση και εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών και κανονισμών της εταιρείας βάσει του ισχύοντος ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου
  • προσδιορισμός, εκτίμηση και παρακολούθηση των κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
  • παροχή συμβουλευτικής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης
  • υποβολή εκθέσεων & αναφορών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στην Επιτροπή Ελέγχου σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξάγονται σε τακτική βάση  είτε οποτεδήποτε προκύψει σημαντικό θέμα και υπάγεται στην Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
  • Παρακολούθηση και εκπλήρωση υποχρεώσεων προς εποπτικούς φορείς

Η Εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε να αποστέλλονται ΑΥΣΤΗΡΑ μόνο βιογραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected], με θέμα «Head of Legal and Compliance».

Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα https://europe-asfalistiki.gr/epeksergasia-dedomenwn/


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας