Διεθνή

Έρευνα για την εφαρμογή της IDD διεξάγει η ΕΙΟΡΑ

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) διενεργεί διαδικτυακή έρευνα για την εφαρμογή της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (Insurance Distribution Directive – IDD), η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 4583/2018.

Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εμπειρία των ενδιαφερόμενων φορέων και των συμμετεχόντων στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης από την εφαρμογή της IDD, ειδικά για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης συμβουλής και των πωλησιακών μεθόδων, και την επίδραση της IDD στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μικρού και μεσαίου μεγέθους, καθώς και η συλλογή προτάσεων για περαιτέρω βελτιώσεις. 

Η προθεσμία για τη συμμετοχή στην έρευνα λήγει την 1η Φεβρουαρίου 2021 και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΙΟΡΑ, μέχρι το τέλος του 2021.

Η οδηγία για τη διανομή των ασφαλίσεων (IDD) τέθηκε σε ισχύ στις 23 Φεβρουαρίου 2016 και οι εθνικοί νόμοι που την εφαρμόζουν έχουν πλέον τεθεί σε εφαρμογή στα περισσότερα κράτη μέλη για περισσότερα από δύο χρόνια, από την 1η Οκτωβρίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 4 της Οδηγίας, η EIOPA απαιτείται να προετοιμάσει μια έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής της. Η EIOPA όρισε την παράδοση αυτής της έκθεσης στο 4ο τρίμηνο του 2021, λαμβάνοντας υπόψη την καθυστερημένη ημερομηνία μεταφοράς και εφαρμογής της IDD, τις ανάγκες δεδομένων και τα υπάρχοντα πλαίσια αναφοράς σε εθνικό επίπεδο καθώς και τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19.

Περισσότερες πληροφορίες και η έρευνα (μόνο στην αγγλική γλώσσα) διατίθενται στον δικτυακό τόπο της EIOPA: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IDDApplicationSurvey

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας