Διεθνή

Επόπτες και ασφαλιστές να συνεργαστούν στην προσέγγιση κλιματικών κινδύνων

Η Insurance Europe δημοσίευσε την απάντησή της σε διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων (IAIS) αναφορικά με την εποπτεία κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα. Δεδομένου ότι η βιωσιμότητα είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, η αντιμετώπισή του απαιτεί διεθνή συντονισμό. Ως εκ τούτου, η Insurance Europe χαιρετίζει το έργο της IAIS για μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ δικαιοδοσιών.

Ενώ η επιδίωξη συνέπειας και συγκρισιμότητας είναι σημαντική, πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα για να διασφαλιστεί ότι η εποπτεία δεν θα αποθαρρύνει ή αποτρέπει ταχείες και καινοτόμες εξελίξεις για την αντιμετώπιση νέων κινδύνων και αλλαγών στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι επίσης σημαντικό να αποφευχθούν επικαλύψεις, διπλές απαιτήσεις και κανονιστική υπερφόρτωση των ασφαλιστών.

Μια ευέλικτη προσέγγιση που θα βασίζεται στην ισχυρή συμμετοχή των ενδιαφερομένων θα είναι ζωτικής σημασίας κατά την ανάπτυξη αποτελεσματικών πλαισίων εποπτείας. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη ενεργού δέσμευσης και συνεργασίας των εποπτικών αρχών με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που θα βοηθά τους ασφαλιστές να συμβάλουν πλήρως στη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία. Οι επόπτες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση πολλών προκλήσεων που δεν μπορούν να επιλυθούν μόνο από τους ασφαλιστές.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας