Διεθνή

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Τα βασικά μηνύματα των Ευρωπαίων ασφαλιστών

Στο πλαίσιο της σταθερής ενημέρωσης των εταιρειών-μελών σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν αλλαγές στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος γνωστοποιεί ότι τον Μάρτιο, το Eurogroup, απαρτιζόμενο από τους Υπουργούς Οικονομικών των κρατών μελών της ΕΕ, εξέδωσε Δήλωση (Statement εδώ), προτείνοντας σειρά από κατευθύνσεις για το μέλλον των κεφαλαιακών και χρηματοπιστωτικών αγορών, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΕΑΕΕ, η Δήλωση του Eurogroup υποστηρίχθηκε εν συνεχεία από τη Σύνοδο Κορυφής των χωρών της ευρωζώνης, καλώντας τους πρεσβευτές της ΕΕ να αναπτύξουν περαιτέρω τις προτάσεις και να τις συζητήσουν σε ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών έχει ευρύτατο πεδίο, καλύπτοντας το σύνολο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ και δεν εστιάζει ειδικά στο ασφαλιστικό αντικείμενο. Πρόκειται για ευρωπαϊκό σχεδιασμό μεγάλης πολιτικής σπουδαιότητας, ο οποίος εκτιμάται ότι θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην επόμενη ευρωπαϊκή νομοθετική περίοδο 2024-2029. Ως εκ τούτου, η αναθεωρημένη CMU αποτελεί φάκελο, ο οποίος θα παρακολουθείται στο εξής στενά από τους ευρωπαίους ασφαλιστές μέσω της Insurance Europe.

Πιο αναλυτικά, το Eurogroup υπέδειξε τρεις τομείς προτεραιότητας, στους οποίους απαιτούνται μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών:

Α. Αρχιτεκτονική: ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού, εξορθολογισμένου και σύγχρονου ρυθμιστικού συστήματος, το οποίο θα επιτρέπει καλύτερη διοχέτευση κεφαλαίων σε καινοτόμες επιχειρήσεις της ΕΕ, με μεγαλύτερη ρευστότητα και επιμερισμό κινδύνων, διασφαλίζοντας συγχρόνως μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Β. Επιχειρήσεις: εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης σε ιδιωτική χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ώστε να μπορέσουν να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν στην ΕΕ.

Γ. Πολίτες: δημιουργία καλύτερων ευκαιριών για τους πολίτες της ΕΕ για συσσώρευση πλούτου και βελτίωση της χρηματοοικονομικής ασφάλειας, αυξάνοντας την άμεση και έμμεση συμμετοχή των ιδιωτών στις αγορές, μέσω της πρόσβασής τους σε κερδοφόρες επενδυτικές ευκαιρίες.

Με βάση τα παραπάνω, το Eurogroup κατέληξε σε ορισμένες συστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μέτρα στις ακόλουθες περιοχές:

  • Ανάπτυξη της αγοράς τιτλοποιήσεων της ΕΕ
  • Περαιτέρω εποπτική σύγκλιση σε ολόκληρη την ΕΕ
  • Περαιτέρω εναρμόνιση των εθνικών πλαισίων αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων
  • Επαναξιολόγηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη μείωση του φόρτου και του κόστους συναλλαγών για τους συμμετέχοντες στην αγορά
  • Περαιτέρω εναρμόνιση των λογιστικών κανόνων με στοχευμένο τρόπο για τη βελτίωση της διασυνοριακής συγκρισιμότητας
  • Ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης, κλιμακώνοντας το εκτόπισμά του και σε διεθνές επίπεδο
  • Βελτίωση των συνθηκών για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε μετοχές από θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε διασυνοριακό επίπεδο με στόχο την ανάπτυξη/αναβάθμιση του venture capital
  • Υποστήριξη συμπληρωματικών ροών εισοδήματος για έναν γηράσκοντα πληθυσμό μέσω της ευρύτερης χρήσης μακροπρόθεσμων αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων, μεταξύ δε αυτών και επαγγελματικών και ατομικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων
  • Διευκόλυνση της ενίσχυσης της κουλτούρας επενδυτών/μετόχων μεταξύ των πολιτών της ΕΕ για την αύξηση της συμμετοχής τους στις αγορές
  • Ανάπτυξη ελκυστικών, οικονομικά αποδοτικών και εύληπτων προϊόντων, σε επίπεδο διασυνοριακό.

Πέρα από αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε Δήλωσή της με την οποία κάνει ακόμη ισχυρότερες συστάσεις στον τομέα της εποπτείας προς την κατεύθυνση να «διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ειδικά η ESMA και η EIOPA) θα έχουν ευρωπαϊκή και ανεξάρτητη διακυβέρνηση, επαρκείς πόρους και ολοκληρωμένες εξουσίες εποπτείας ώστε να εποπτεύουν άμεσα τους πιο συστημικούς, διασυνοριακά δραστηριοποιούμενους, παίκτες της κεφαλαιαγοράς, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές τους».

Οι συζητήσεις που είχε, σε συνέχεια της Δήλωσης του Eurogroup η Insurance Europe με το γραφείο του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Dombrovskis, επιβεβαιώνουν ξεκάθαρα το υψηλό πολιτικό ενδιαφέρον για την επανέναρξη των πρωτοβουλιών της CMU. Προς τούτο, η Insurance Europe διαμόρφωσε κείμενο με τις Βασικές Θέσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της Δήλωσης και των φιλοδοξιών που τέθηκαν με αυτό. Το κείμενο αυτό (εδώ), το οποίο έχει αποδοθεί σε ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά (συν.) θα χρησιμοποιηθεί, αφού ξεκινήσουν εκ νέου οι συζητήσεις με την ανάδειξη των νέων συνθέσεων σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που φέρνουν οι πρόσφατες Ευρωεκλογές.

Βασικά μηνύματα για το μέλλον της CMU

Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία πιστεύει ότι το έργο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς στόχους, προκειμένου να αυξηθεί η ευημερία για τους πολίτες της ΕΕ, να τονωθούν η ανάπτυξη, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και να εξυπηρετηθούν οι τεράστιες ανάγκες της ΕΕ για επενδύσεις σε περιβάλλον, ψηφιακό μετασχηματισμό και σε άλλους κρίσιμους τομείς. Ειδικότερα, η επίτευξη αυτών των στόχων θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο του στη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης, των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital), των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των υποδομών και των εισηγμένων εταιριών, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ανοίγοντας το δρόμο για μια οικονομικά ισχυρότερη Ευρώπη.

Οι τρεις στόχοι είναι η αύξηση των επενδύσεων των ιδιωτών, η διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις εταιρίες της ΕΕ (start-ups, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εισηγμένες εταιρίες), ώστε να καινοτομούν, να ανταγωνίζονται και να αναπτυχθούν.

Το παρόν κείμενο επισημαίνει βασικές δράσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα επιτρέψουν στον ασφαλιστικό τομέα να αυξήσει σημαντικά τη συμβολή του.

Η συμβολή του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού τομέα στην επίτευξη των στόχων της CMU

Παροχή προστασίας σε πολίτες και επιχειρήσεις της ΕΕ

Οι ασφαλιστές παρέχουν οικονομική προστασία σε πολίτες και επιχειρήσεις σε περίπτωση δυσμενών συμβάντων και προσφέρουν μηχανισμούς διαχείρισης, μετριασμού και αντιμετώπισης των κινδύνων που αντιμετωπίζουν, μειώνοντας έτσι τις δυσκολίες και διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στην υποστήριξη της ανθεκτικότητας που χρειάζονται οι επιχειρήσεις προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους και να αναπτυχθούν.

Τα ασφαλιστικά προϊόντα ενισχύουν τη συμμετοχή των ιδιωτών στις κεφαλαιαγορές και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων

Οι ασφαλιστές διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην παροχή συντάξεων και αποταμιεύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Παρέχουν συνταξιοδοτικά αποταμιευτικά προϊόντα, επαγγελματικές συντάξεις και βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα (IBIPs), τα οποία συνολικά αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων των ιδιωτών στην Ευρώπη (70%), γεγονός το οποίο είναι κρίσιμης σημασίας για την υλοποίηση των στόχων της CMU. Είναι τα μόνα προϊόντα που μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να επενδύσουν μακροπρόθεσμα, να προετοιμαστούν για τα γηρατειά και ταυτόχρονα να τους παρέχουν ασφάλεια λόγω πρόσθετων χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων, στο βαθμό που περιλαμβάνουν εγγυήσεις και καλύψεις έναντι ποικίλων βιομετρικών κινδύνων, όπως μακροζωία, θάνατος, νοσοκομειακή περίθαλψη, ανικανότητα για εργασία ή ανεργία. Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν για την πλειονότητα των καταναλωτών βασικό κριτήριο στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Οι ασφαλιστές προσφέρουν ποικιλία προϊόντων που επιτρέπουν σε άτομα με διαφορετικά προφίλ κινδύνου να επενδύσουν σε κεφαλαιαγορές. Αυτό περιλαμβάνει προϊόντα με υψηλά επίπεδα ασφάλειας, μέσω της συμμετοχής στα κέρδη και των εγγυημένων προϊόντων, όπου οι ασφαλιστές εξυπηρετούν τις ανάγκες πολλών μικρών αποταμιευτών, οι οποίοι διαφορετικά δεν θα είχαν επενδύσει καθόλου λόγω του φόβου απώλειας των χρημάτων. Τα ασφαλιστικά αποταμιευτικά προϊόντα είναι διαθέσιμα σε ιδιώτες επενδυτές μέσω πολλαπλών καναλιών διανομής, όπως πράκτορες, μεσίτες, bancassurance ή απευθείας μέσω των ίδιων των ασφαλιστικών εταιριών. Η δυνατότητα αυτή επιλογής επιτρέπει στους καταναλωτές να έχουν ευρεία πρόσβαση στις επενδύσεις.

Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ένας από τους μεγαλύτερους μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές

Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ένας από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές της Ευρώπης και σημαντικός πυλώνας σταθερής, μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. Οι ασφαλιστές είναι σε θέση να συμβάλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της ψηφιοποίησης και της μετάβασης σε μια οικονομία ουδέτερη από εκπομπές άνθρακα, πιο βιώσιμη και ανθεκτική. Οι ευρωπαίοι ασφαλιστές επενδύουν σχεδόν 9,5 τρισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία και το 69% των επενδύσεών τους τοποθετείται σε μετοχές, εταιρικά και κρατικά ομόλογα εντός της ΕΕ. Η επενδυτική δραστηριότητα των εταιρειών είναι συνέπεια του ασφαλιστικού επιχειρηματικού μοντέλου: οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν προκαταβολικά ασφάλιστρα, τα οποία στη συνέχεια επενδύουν οι ασφαλιστές για να καλύψουν μελλοντικές απαιτήσεις και παροχές. Το επιχειρηματικό ασφαλιστικό μοντέλο επιτρέπει στις εταιρίες να έχουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό χρονικό ορίζοντα, να επικεντρώνονται στη μακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων και να επενδύουν σε μη ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού. Αυτά τα πλεονεκτήματα ωφελούν την οικονομία και συμβάλλουν στη μείωση του συνταξιοδοτικού κενού.

Τρέχουσες προκλήσεις

Σήμερα, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της ΕΕ δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις υπάρχουσες αποτελεσματικές και ασφαλείς πηγές χρηματοδότησης, με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παράλληλα να μην αναπτύσσονται με τον ίδιο ρυθμό όπως σε άλλες παγκόσμιες αγορές. Για να αλλάξει αυτό, πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένες προκλήσεις:

Για την αύξηση των επενδύσεων των ιδιωτών

Παρ’ ότι η ΕΕ έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αποταμίευσης στον κόσμο, χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των ιδιωτιών επενδυτών στις κεφαλαιαγορές. Η μελέτη Kantar εδώ, η οποία διεξήχθη το 2022, έδειξε ότι το 72% των πολιτών δεν επένδυε σε κανένα χρηματοπιστωτικό προϊόν. Η ΕΕ πρέπει επομένως να ενθαρρύνει την αυξημένη συμμετοχή των ιδιωτιών επενδυτών στις κεφαλαιαγορές. Ωστόσο, υπάρχουν «συμπεριφορικά», πρακτικά και ρυθμιστικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Για παράδειγμα, πολλοί Ευρωπαίοι υποτιμούν την ανάγκη τους να επενδύσουν για τη συνταξιοδότησή τους, σε αρκετές δε περιπτώσεις δεν έχουν πίστη ή τη γνώση ή ακόμη και το ενδιαφέρον να επενδύσουν άμεσα στις αγορές. Πολλοί Ευρωπαίοι τείνουν επίσης να ανησυχούν έντονα για την ασφάλεια των αποταμιεύσεών τους και τους κινδύνους που απορρέουν από την άμεση επένδυση. Η ανησυχία αυτή είναι απόλυτα δικαιολογημένη, καθώς πολλοί έχουν περιορισμένους πόρους και ικανότητα να αντέξουν ενδεχόμενη απώλεια των κεφαλαίων τους. Αυτό επιβεβαιώνει, εξάλλου και η Πανευρωπαϊκή Έρευνα Συντάξεων που πραγματοποίησε το 2023 η Insurance Europe, όπου μακράν η υψηλότερη προτεραιότητα ήταν η ασφάλεια των χρημάτων που επενδύθηκαν εδώ.

Για τη διαφοροποίηση της χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της ΕΕ

Η εξάρτηση από τις τράπεζες για τις ανάγκες χρηματοδότησης και γενικότερα, η έλλειψη ποικιλομορφίας στις πηγές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της ΕΕ είναι ένα πολύ γνωστό ζήτημα και βασικός άξονας ήδη από τον αρχικό σχεδιασμό της CMU.

Οι λόγοι γι’ αυτό είναι διάφοροι, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό για τους ασφαλιστές να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο. Ένας από αυτούς είναι οι υπερβολικές κεφαλαιακές επιβαρύνσεις, στις οποίες υπόκεινται επί του παρόντος οι ασφαλιστές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εφαρμόζονται στις επενδύσεις σε μετοχές. Ο κλάδος έχει τονίσει εδώ και καιρό ότι οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις για τους ασφαλιστές θα πρέπει να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τη μακροπρόθεσμη φύση του κλάδου και πώς η ιδιαιτερότητα αυτή επηρεάζει στην πραγματικότητα τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Στην περίπτωση των μετοχών, αυτό σημαίνει ότι οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις θα πρέπει να βασίζονται στον κίνδυνο πιθανής μακροπρόθεσμης υπο-απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου και όχι μόνο σε μια προσέγγιση βραχυπρόθεσμου κινδύνου. Μια τέτοια προσέγγιση θα οδηγούσε σε καταλληλότερες, γενικά χαμηλότερες κεφαλαιακές επιβαρύνσεις και θα επέτρεπε στους ασφαλιστές να επενδύσουν περισσότερα.

Ένα άλλο εμπόδιο αφορά στα περιουσιακά στοιχεία που παραδοσιακά περιέχονται στο πεδίο της CMU (ιδιωτικά κεφάλαια, εισηγμένες μετοχές, ομόλογα για έργα υποδομών), στο μέτρο κατά το οποίο η πρόσβαση των ασφαλιστών σε αυτά είναι δυσχερής στην πράξη, λόγω έλλειψης κατάλληλων πληροφοριών και όγκου.

Επίσης, οι διασυνοριακές επενδύσεις των ασφαλιστών μπορεί να περιοριστούν από την έλλειψη εναρμόνισης των διαδικασιών αφερεγγυότητας και την έλλειψη σαφών διαδικασιών επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών μελών.

Για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για τις εταιρείες της ΕΕ (start-ups, ΜΜΕ, εισηγμένες εταιρείες) το οποίο θα τους επιτρέπει να καινοτομούν, να ανταγωνίζονται παγκοσμίως και να αναπτύσσονται

Η ΕΕ δικαίως έχει υψηλές φιλοδοξίες να δημιουργήσει ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ωστόσο, τείνει να δημιουργεί υπερβολικά περίπλοκες, υπερβολικά λεπτομερείς και ενίοτε αλληλοεπικαλυπτόμενες ρυθμίσεις.

Ως αποτέλεσμα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη δεσμεύει σημαντικά κόστη και πόρους, περιορίζοντας την ικανότητά τους να καινοτομούν και να αναπτυχθούν, μειώνοντας την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Συστάσεις

Ο ασφαλιστικός κλάδος συνιστά τις ακόλουθες ενέργειες ενόψει ενός ανανεωμένου σχεδίου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών με στόχο την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και τη συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην αύξηση της αποταμίευσης των ιδιωτιών, τη διαφοροποίηση της χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για τις εταιρείες της ΕΕ, ικανού να τις επιτρέψει να αναπτυχθούν.

Για την αύξηση των επενδύσεων των ιδιωτών

Η αύξηση της ροής χρημάτων σε αποταμιεύσεις γενικά και συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις ειδικά είναι το κλειδί για την αύξηση των προς επένδυση κεφαλαίων από θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστών. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του οικονομικού πλούτου και της ανθεκτικότητας των πολιτών που επενδύουν και έτσι θα συμβάλει στην κάλυψη του κενού που υπάρχει σήμερα στη συνταξιοδοτική αποταμίευση. Υπό το πρίσμα αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης συντάξεων (Pension Tracking Systems -PTS) και εφόσον στόχος είναι να προωθηθεί περαιτέρω ο Κανονισμός ΡΕΡΡ, θα πρέπει το υπάρχον πλαίσιο να αναθεωρηθεί και να απλουστευθεί ριζικά.

Διευκόλυνση των καταναλωτών να επενδύσουν σε αποταμιευτικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα

Η Στρατηγική για την Προστασία του Ιδιώτη Επενδυτή (Retail Investment Strategy- RIS) πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της αποταμίευσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι καταναλωτές παραμένουν προστατευμένοι από κακές πρακτικές. Αυτό σημαίνει στην πράξη μείωση και όχι προσθήκη καινούριων στοιχείων τόσο στην υφιστάμενη επιβάρυνση του καταναλωτή με πληθώρα πληροφοριών όσο και στην ήδη περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία πωλήσεων, οι οποίες αποθαρρύνουν τους πολίτες της ΕΕ να επενδύσουν σήμερα. Απαιτεί να γίνει πλήρης χρήση της βοήθειας που μπορεί να προσφέρει η ψηφιοποίηση προς την κατεύθυνση της απλοποίησης και του εξορθολογισμού της διαδικασίας. Η RIS δεν θα πρέπει να περιορίζει την υφιστάμενη πρόσβαση των καταναλωτών σε περισσότερα κανάλια διανομής και παροχής συμβουλών.

Βελτίωση των κανόνων εποπτείας που λειτουργούν ως φραγμοί

Η αναθεώρηση του Solvency II πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία, ώστε να αντιμετωπιστούν η υπερβολική κεφαλαιακή επιβάρυνση και η μεταβλητότητα του ισχύοντος πλαισίου περιορίζοντας περιττούς φραγμούς στις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και στα προϊόντα συμμετοχής στα κέρδη.

Βελτίωση των μηχανισμών οικονομικής και ασφαλιστικής εκπαίδευσης και ώθησης
Οι προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών για την προώθηση της χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής εκπαίδευσης διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, αυτοπεποίθηση και δεξιότητες για τη βελτίωση της κατανόησης των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η δημιουργία συστημάτων
παρακολούθησης των συντάξεων μπορούν για παράδειγμα να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Για τη διαφοροποίηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της ΕΕ

Οι ασφαλιστές επενδύουν ήδη σημαντικά ποσά στις αγορές μετοχών της ΕΕ, αλλά η μείωση ορισμένων φραγμών θα τους επέτρεπε όχι μόνο να επενδύσουν περισσότερα, αλλά και να αυξήσουν σημαντικά την επένδυσή τους σε περιουσιακά στοιχεία, στα οποία αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση, όπως σε venture capital, σε μετοχές μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε έργα υποδομών.

Βελτίωση κανόνων εποπτείας που περιορίζουν αδικαιολόγητα τις επενδύσεις των ασφαλιστών

Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων όσον αφορά στις εισηγμένες μετοχές βρίσκονται υπό συζήτηση στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Solvency II. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι τομείς της αναθεώρησης με εξίσου σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα των ασφαλιστών να επενδύσουν. Ως εκ τούτου, είναι βασικό να οριστικοποιηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες του 2ου Επίπεδο της αναθεώρησης του Solvency II λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της τρέχουσας αναθεώρησης στην εκπλήρωση των στόχων της CMU.

Αύξηση της πρόσβασης των ασφαλιστών σε μετοχές μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε venture capital και σε έργα υποδομών

Υπάρχουν παραδείγματα σε εθνικό επίπεδο funds που δημιουργούνται, συχνά με κοινή συμμετοχή ασφαλιστών και κυβερνήσεων και τα οποία περιλαμβάνουν μετοχές και χρεόγραφα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, venture capital (επιχειρηματικά κεφάλαια) ή επενδύσεις σε έργα υποδομών. Τέτοια funds παρέχουν την κλίμακα και την πρόσβαση σε ευρύ φάσμα ασφαλιστών για να επενδύσουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Θα πρέπει να αξιολογηθεί πού και γιατί τέτοια funds ήταν επιτυχή και πώς η χρήση τους μπορεί να επεκταθεί σε άλλες αγορές της ΕΕ. Θα πρέπει επιπλέον να διερευνηθούν οι δυνατότητες για πολυεθνικές ή ενωσιακές εκδόσεις τέτοιων κεφαλαίων.

Διευκόλυνση μεγαλύτερων διασυνοριακών επενδύσεων

Στη θεματική αυτή εντάσσεται η ανάγκη για αύξηση της εμπιστοσύνης στις διασυνοριακές επενδύσεις εντός της ΕΕ, προωθώντας αλλαγές στη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας και αυξάνοντας την προστασία των επενδύσεων εντός της ΕΕ. Η εναρμόνιση των δικαιωμάτων των πιστωτών και του νομικού καθεστώτος και των εξουσιών των διαχειριστών αφερεγγυότητας για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία θα συμβάλει στη διασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών . Για να αυξηθεί η προστασία των επενδύσεων εντός της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμοστεί απλή διαδικασία για τη διευθέτηση ή την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών μελών.

Για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις ευρωπαϊκές εταιρίες (start-ups, μικρομεσαίες, εισηγμένες εταιρίες), το οποίο θα τους επιτρέπει να καινοτομούν, να ανταγωνίζονται διεθνώς και να αναπτύσσονται

Μείωσης της ρυθμιστικής υπερφόρτωσης της ΕΕ

Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει την προσέγγισή της σε επίπεδο ρυθμιστικό μειώνοντας την κανονιστική υπερφόρτωση που πνίγει την καινοτομία, την ανάπτυξη και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Πρώτον, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρεί τη δέσμευσή της να μειώσει τις υπάρχουσες αναφορές και δημοσιεύσεις κατά 25%. Δεύτερον, για τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, σημαίνει αλλαγή της τρέχουσας κουλτούρας χάραξης πολιτικής και ανάπτυξη σαφών αρχών καλής και αποτελεσματικής νομοθεσίας. Με αυτόν τον τρόπο, η εισαγωγή οποιασδήποτε νέας πράξης θα έχει εφεξής νόημα, μόνο όταν χρειάζεται πραγματικά και θα είναι απλούστερη και αναλογική, ώστε να αποφεύγονται ακούσιες συνέπειες και να επιτυγχάνεται ουσιαστική πρόοδος και όχι κατ’ ανάγκη τελειότητα.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας