Διεθνή

ΕΚΤ & EIOPA ζητούν αύξηση της ασφάλισης κατά των φυσικών καταστροφών

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσαν κοινό έγγραφο προτάσεων σχετικά με τον τρόπο καλύτερης ασφάλισης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα, όπως πλημμύρες ή πυρκαγιές.

Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο έγγραφο αποσκοπούν στο να ενισχυθεί η υιοθέτηση και η αποτελεσματικότητα της ασφάλισης κατά των κλιματικών καταστροφών, και να δημιουργηθούν κίνητρα για την προσαρμογή στους κλιματικούς κινδύνους και τη μείωσή τους.

«Πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλιση κατά των κλιματικών καταστροφών, για να περιορίσουμε τις αυξανόμενες επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, κ. Luis de Guindos. «Ωστόσο, για να μειωθούν πρωτίστως οι απώλειες, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ομαλή και ταχεία πράσινη μετάβαση συμπληρώνεται από αποτελεσματικά μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή».

Η πρόεδρος της EIOPA, κα Petra Hielkema, πρόσθεσε: «Η ασφάλιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των επιχειρήσεων και των ανθρώπων από καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα, παρέχοντας ταχέως τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανοικοδόμηση. Προκειμένου να προστατεύσουμε αποτελεσματικά την κοινωνία μας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανησυχία για το αυξανόμενο κενό ασφαλιστικής προστασίας, προτείνοντας και βρίσκοντας κατάλληλες λύσεις».

Επί του παρόντος, μόνο το ένα τέταρτο περίπου του συνόλου των ζημιών από καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασφαλισμένο. Σε ορισμένες χώρες, το ποσοστό είναι κάτω από 5%. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στο γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι υποτιμούν το κόστος αυτών των ζημιών. Επίσης, ορισμένοι αποφεύγουν την ασφάλιση, προτιμώντας να βασίζονται στην κρατική στήριξη. Καθώς οι φυσικές καταστροφές γίνονται πιο συχνές και πιο σοβαρές, το κόστος ασφάλισης αναμένεται να αυξηθεί. Ορισμένοι ασφαλιστές ενδέχεται να μειώσουν την κάλυψη κινδύνων ή να σταματήσουν εντελώς την παροχή ορισμένων τύπων ασφάλισης κατά καταστροφών, γεγονός που θα διευρύνει περαιτέρω το ασφαλιστικό κενό.

Η έλλειψη ασφάλισης για κλιματικές καταστροφές μπορεί να επηρεάσει την οικονομία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Εάν οι απώλειες δεν καλύπτονται από την ασφάλιση, η ταχύτητα με την οποία τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να επανακάμψουν στις δραστηριότητές τους μειώνεται, επιβραδύνοντας την οικονομική ανάκαμψη. Οι διαρκείς διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού μπορεί, επίσης, να οδηγήσουν σε διάχυση από τη μία επιχείρηση στην άλλη και να επηρεάσουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να αποπληρώνουν τα δάνεια, αυξάνοντας έτσι την έκθεση των τραπεζών στον πιστωτικό κίνδυνο. Επιπλέον, η χρηματοοικονομική θέση των κυβερνήσεων μπορεί να αποδυναμωθεί εάν χρειαστεί να παράσχουν ανακούφιση για την κάλυψη ανασφάλιστων ζημιών.

Για την ενίσχυση της ασφαλιστικής κάλυψης, η ΕΚΤ και η EIOPA προτείνουν οι ασφαλιστές να σχεδιάζουν τις πολιτικές τους με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να ενθαρρύνουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να μειώσουν τους κινδύνους, για παράδειγμα με τη χορήγηση εκπτώσεων για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων μετριασμού ή προσαρμογής σε αυτούς. Για τη στήριξη της συνολικής προσφοράς ασφάλισης, θα μπορούσε να αυξηθεί η χρήση ομολόγων καταστροφών, ώστε να μετακυλιστεί μέρος του κινδύνου στους επενδυτές της κεφαλαιαγοράς. Με την ίδια λογική, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να καλύψουν εν μέρει το κόστος που μπορεί να επιβαρύνει τους ασφαλιστές σε περίπτωση μεγάλων καταστροφών. Για να προστατευθούν και να διασφαλίσουν ότι τα δημόσια κεφάλαια χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να παρέχουν ισχυρά κίνητρα για τη μείωση των κινδύνων. Τέλος, τα ασφαλιστικά συστήματα σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να συμπληρωθούν από ένα δημόσιο σύστημα σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα διασφαλίζει τη διάθεση επαρκών κεφαλαίων στις ευρωπαϊκές χώρες για την ανοικοδόμηση μετά από σπάνιες, μεγάλης κλίμακας καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα.

Το κοινό έγγραφο προτάσεων αποτελεί μέρος της ατζέντας της ΕΚΤ για το κλίμα και, γενικότερα, των εργασιών της για τη βελτίωση της κατανόησης των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα. Στόχος του εγγράφου είναι να προωθήσει τη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του ελλείμματος προστασίας από την ασφάλιση για το κλίμα. Η ΕΚΤ και η EIOPA θα συλλέξουν σχόλια σχετικά με τις επιλογές σε επίπεδο πολιτικών και θα τις συζητήσουν επίσης σε εργαστήριο με ρυθμιστικές αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής, ασφαλιστές και ακαδημαϊκούς στις 22 Μαΐου 2023.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας