Εκλογές στον ΠΣΑΣ την 1η Φεβρουαρίου και με επιστολική ψήφο

497
psas λογότυπο

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων Π.Σ.Α.Σ. προσκαλεί τα μέλη του στην 45η Τακτική́ Γενική́ Συνέλευση του Συνδέσμου μας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή́ 01 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00 σε αίθουσα του ξενοδοχείου Divani Caravel.

Για πρώτη φορά, μετά από την τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου, δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη της επαρχίας να ψηφίσουν χωρίς τη φυσική τους παρουσία. Είναι σημαντική η συμμετοχή όλων !
Παρασκευή́ 01 Φεβρουάριου 2019 και ώρα 17.00

Τα θέματα τις Γενικής Συνέλευσης θα είναι:

  1. Απολογισμός 2018, έγκριση αυτού́ και προγραμματισμός ενεργειών για το 2019.
  2. Απαλλαγή́ μελών Δ.Σ για τα πεπραγμένα του έτους 2018.
  3. Ενημέρωση των μελών για τις εξελίξεις στον χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
  4. Εκλογές για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού́ Συμβουλίου, Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής, για τη διετία 2018-2020.
Σχετικά με το θέμα της διενέργειας των εκλογών καλό είναι τα μέλη του ΠΣΑΣ να γνωρίζουν:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ (ήτοι το δικαίωμα να ψηφίσετε στις εκλογές) έχουν κατά́ το καταστατικό́ (άρθρο 25): όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες από́ της εγγραφής τους. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι έχουν τακτοποιηθεί́ οικονομικώς πριν τη Γενική́ Συνέλευση (τακτική́ ή έκτακτη).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ: (ήτοι το δικαίωμα να θέσετε υποψηφιότητα για την εκλογή́ σας σε ένα από́ τα παραπάνω όργανα) έχουν κατά́ το καταστατικό́ (άρθρο 25): μόνον τα τακτικά́ μέλη, τα οποία έχουν συμπληρώσει, το 20ό έτος της ηλικίας τους, είναι ταμειακώς εν τάξει και είναι εγγεγραμμένοι στον Σύνδεσμο προ ενός τουλάχιστον έτους. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού́ Συμβουλίου και των επιτροπών εξελεγκτικής και εφορευτικής, υποβάλλουν εγγραφές αιτήσεις προς το Διοικητικό́ Συμβούλιο μέχρι τις 10/01/2019 στην ηλεκτρονική́ διεύθυνση [email protected].

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ: Ειδικά́ για τα μέλη του συλλόγου που διαμένουν (προσωρινά́ ή μονιμά) έξω από́ την περιοχή́ Αττικής που διαπιστώνεται από́ τις γνωστές στον σύνδεσμο διευθύνσεις, ή δίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Δ.Σ. λόγω προσωρινής απουσίας, έως και την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφιοτήτων, η ψηφοφορία μπορεί́ να γίνεται με ταχυδρομική́ συστημένη αποστολή́ του ψηφοδελτίου το οποίο θα αποστέλλει ο εκλογέας σε ειδική́ ταχυδρομική́ θυρίδα καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην Αθήνα, η οποία θυρίδα θα μισθώνεται από́ την Εφορευτική́ Επιτροπή́ ή σε Poste Restante καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Όσοι θέλουν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό́ Συμβούλιο έως και την 10/01/2019, στην ηλεκτρονική́ διεύθυνση [email protected].

Προηγούμενο άρθροΑρχείο “Α.Α.”: Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το 2003
Επόμενο άρθρο#Tolmisesimera: Νέα διαφημιστική καμπάνια από την Allianz